Tip dne:

Registrační pokladnu vynalezl Američan James J.Ritty, majitel restaurace z Daytonu ve státě Ohio. Stroje nechyběly v žádném obchodě, restauraci ani hotelu.

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Dvě míle pro Diakonii

14.05.2018 10:35:33

V neděli 13. května se několik desítek „dobroběžců“ sešlo při 4. benefičním běhu 2 míle pro Diakonii na podporu Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Ve výzvách předcházejících běhu běžci a cyklisté spálili téměř milión kalorií.

I tentokrát měli lidé možnost už od 21. března pomocí mobilní aplikace „Sbírat kiláky se Sběrnými surovinami“ během nebo chůzí a „Počítat kiláky s Euregnií“ na kole.

Poprvé se více činili cyklisté, vyjezdili 10 300 kilometrů, které partner cyklovýzvy, Euregnia s.r.o., přeměnil na peníze.

 

GDPR II. díl – Souhlas a ostatní právní důvody zpracování osobních údajů

11.05.2018 10:35:00

Souhlas je pouze jedním z právních důvodů, jeho užití je omezeno zejména na případy, kdy nelze využívat ostatní důvody. Těmi jsou:

 • plnění zákonné povinnosti

 • plnění smlouvy

 • důležitý zájem správce

V těchto případech je lépe se odvolat přímo na některý z uvedených důvodů, nikoli na souhlas. Souhlas tak bude využíván v jiných situacích, např. při budování databáze kontaktů.

 

Zvolena „Absurditu roku“

11.05.2018 10:34:26

Proběhla soutěž o největší byrokratickou absurditu, která je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Jejím cílem je upozornit veřejnost na nejrůznější absurdity. Nominováno bylo letos 6 kandidátů na absurditu roku a jako největší byrokratickou absurditu Češi zvolili zadržování odpočtů DPH.

Princip zadržování odpočtů funguje tak, že pokud probíhá daňová kontrola, kde se kontroluje dodržování povinností podnikatele na dani z přidané hodnoty, není podnikatelům vrácena DPH až do ukončení kontroly. Ty ale mohou trvat i několik měsíců či let, což může finančně ovlivnit stabilitu firmy, případně i její existenci.

Pokud ale naopak dlužíte vy peníze na dani, zpravidla nesmíte prošvihnout lhůty, aby vám nezačaly nabíhat penále.

 

Dlouhodobé ošetřovné startuje v červnu

11.05.2018 10:33:50

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů a nemocnice potvrdila, že zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude vyžadovat alespoň měsíční celodenní péči. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař.

Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců.

 

Blíží se temín pro úhradu daně z nemovitých věcí

11.05.2018 10:33:14

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku a nezažádali o zasílání podkladů pro platbu e-mailem.

Složenky budou poplatníci dostávat nahodile, nezávisle na místní působnosti finančních úřadů, aby se předešlo frontám v pokladnách při placení daně. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni složenky současně, ale budou
postupně rozesílány tak, aby poslední z nich lidé dostali nejpozději do 21. května 2018.

Nejzazší termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí je 31.5.2018

 

Diskusní setkání s JUDr. Josefem Baxou

11.04.2018 10:49:38

K čemu je dobré správní soudnictví a Nejvyšší správní soud – na toto téma Euregnia s.r.o. a FaME UTB Zlín koncem března uspořádaly diskusní setkání s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou. Akce se zúčastnilo přes 60 hostů z řad představitelů státní správy, podnikatelského života i studentů Univerzity Tomáše Bati.

 

 

Příprava na GDPR – fáze I.

11.04.2018 10:47:59

 Veškeré podnikatelské subjekty budou od 25. května tohoto roku povinny dodržovat standardy unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prvním krokem přípravy musí být interní analýza stavu (tzv. bezpečnostní audit) zahrnující přehled toho:

- jaké osobní údaje jsou ve firmě zpracovávány

- z jakého právního důvodu jsou zpracovávány (smlouvy s obchodními partnery, pracovní smlouvy…)

- jakým způsobem jsou zpracovávány a kde jsou ukládány

- jak je zajištěna jejich bezpečnost (ochrana nosičů)

- jaká je periodicita jejich obnovování a likvidace

- kdo je interně zodpovědný za jejich řádné zpracování a ochranu

 

Plátci DPH neustále přibývají

11.04.2018 10:47:26

V Česku je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Nejpočetnější skupinu plátců tvoří živnostníci a společnosti s ručením omezeným. Počet plátců DPH se zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.

Od začátku roku 2016, kdy plátcům daně z přidané hodnoty vznikla nová zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení, se zvýšil počet plátců DPH. A to o 5,6 %, tedy o 26 166 na celkových 497 094

 

Nová povinnost evidence skutečných majitelů

11.04.2018 10:46:25

Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce zatím ještě bez poplatku.

V souvislosti s bojem České republiky a Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu došlo v našem právním řádu v oblasti firemního práva k řadě změn. K těm posledním došlo přijetím novely zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kterou byla zavedena nová pravidla dopadající na právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapisované do evidence svěřenských fondů.

 

Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovny

11.04.2018 10:45:57

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně. Pokud jste v roce 2017 měnili zdravotní pojišťovnu, musí být Přehled odeslán oběma. Termín odevzdání Přehledu připadá letos na 3. května.

 

Nejmenší podnikatelé budou zřejmě také evidovat tržby

11.04.2018 10:45:19

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení nový návrh zákona o evidenci tržeb. V této novele se počítá například se zavedením tzv. offline režimu pro nejmenší podnikatele.

Návrh novely zákona upravuje náběh třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna tři měsíce po platnosti zákona. Jak uvádí ministryně financí, pokud by zákon začal platit například v prosinci letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. března 2019.

 

Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu

11.04.2018 10:44:41

Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní.

Novela implementovala evropskou směrnici DAC 5 do českého právního řádu. Účelem této směrnice je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz.

 

Diskuzní setkání s JUDr. Josefem Baxou, předsedou NSS

09.02.2018 10:00:12

 

Euregnia s.r.o. ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravila diskusní setkání s JUDr. Josefem Baxou, předsedou Nejvyššího správního soudu.

Uskuteční se ve středu 28. března 2018 ve 14 hodin v prostorách FaME UTB Zlín.

Záštitu nad setkáním převzal Vladimír Dlouhý, předseda Hospodářské komory České republiky.

 

Základy daňové sebeobrany

 

EUREGNIA pořádá v srdci Slovácka komplexní a dlouhodobý cyklus seminářů Základy daňové sebeobrany - Daňový řád 2018.

Kurz povede výjimečný Ing. Marek Piech, daňový poradce přednášející pro Komoru daňových poradců, od 7.března 2018 v Uherském Hradišti.

Bližší informace naleznete na http://www.euregnia.cz/cz/odborne-informace 

 

Daňová Kobra odhalila propracovaný karusel

 

Rafinovaný daňový podvod, jehož nebezpečnost zvyšovalo zapojení firem s dlouholetou historií, zastavila spolupráce Finanční správy a Finančního analytického úřadu s Policií ČR. Vyšetřování podvodů za 172 milionů korun vyústilo v obžalobu sedmi lidí, kterým hrozí odnětí svobody od pěti do deseti let.

 

Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně

 

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019. Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku.

 

Den daňové svobody

09.02.2018 09:58:22

 

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.

Den daňové svobody se postupně vzdaluje počátku roku. Dosud nikdy nepřipadl na pozdější datum, než které vychází pro letošní rok. Daňoví poplatníci v ČR budou pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden den více než loni.

Podle společnosti Deloitte připadne den daňové svobody na 23. června 2018. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Nizozemci, Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii a Lucembursku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

 

Termín pro podání DPFO 2017

 

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 bez daňového poradce (a také platba daně) je nejpozději v pondělí 3. dubna 2018.

Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob přes daňového poradce, musí do 3. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmů pověřil. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 2. července.

 

Paušální výdaje u podnikatelů a pronajímatelů

09.02.2018 09:56:34

 

Podnikatelé a pronajímatelé mají v daňovém přiznání za rok 2017 ještě možnost volby. Buď nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění.

 

Volbu mezi dvěma variantami zdanění může poplatník provést pouze ve zdaňovacím období roku 2017. Od zdaňovacího období 2018 již budou platit pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti (tj. druhá varianta).

 

Certifikovaná osoba povinná k dani – opak nespolehlivého plátce  

09.02.2018 09:47:38

 

V připravované reformě systému DPH v Evropě navrhuje Evropská komise zřídit kategorii „certifikované osoby povinné k dani“, která by mohla vyžívat určitých zjednodušení už i v rámci stávajícího systému DPH. Nařízení rady má navrhovanou účinnost k 1. lednu 2019. Jedná se o zavedení tzv. „white-listu“ spolehlivých podnikatelů, jakožto prakticky opaku k institutu nespolehlivých plátců, který byl zaveden v Česku. Certifikované osoby povinné k dani budou mít možnost aplikovat zjednodušení pro dodání zboží v konsignačním skladu (bez ohledu na lokální legislativu), zvýší se jejich právní jistota při dodávkách zboží v rámci řetězových obchodů, budou moci těžit ze zjednodušení a harmonizace pravidel pro osvobození přeshraničních dodávek od DPH.

 

Cestovní náhrady v roce 2018

09.01.2018 12:17:44

 

Cestovní náhrada

Podmínky

Náhrady

Dle zákona

Za každý kalendářní den pracovní cesty

Pracovní cesta
5 až 12 hodin

78,00 Kč

§ 163 odst. 1

Pracovní cesta
12 až 18 hodin

119,00 Kč

Pracovní cesta
delší než 18 hodin

186,00 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty

(zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře)

Pracovní cesta
5 až 12 hodin

78,00 Kč až 93,00 Kč

§ 176 odst. 1

Pracovní cesta
12 až 18 hodin

119,00 Kč až 143,00 Kč

Pracovní cesta
delší než 18 hodin

186,00 kč až 223,00 Kč

Za 1 km jízdy

Jednostopé vozidlo a tříkolka

Nejméně 1,10 Kč

§ 157 odst. 4

Osobní silniční motorové vozidlo

Nejméně 4,00 Kč

Průměrná cena za
1l pohonných hmot

Benzin 95 oktanů

30,50 Kč

§ 158 odst. 3

 

Prominutí pokut za nepodání Kontrolního hlášení

09.01.2018 12:16:43

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.

 

Nejvýznamnější daňové změny v roce 2018

09.01.2018 12:15:18

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se zvýšila minimální mzda na 12 200 Kč za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). Na to se vážou také některé další změny.

Daňové zvýhodnění, srážková daň, prohlášení poplatníka

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo od letošního ledna o 150 Kč měsíčně (o 1 800 Kč ročně).

Došlo též ke zrušení omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u těch poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Od roku 2018 se na
žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání hledí jako na žádost podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Není tedy třeba znovu podávat žádost o vrácení přeplatku.

Paušální výdaje

V roce 2018 dochází i ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:

- u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,

- u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,

- u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,

- u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.

Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

Elektronická evidence tržeb ve 3. a 4. fázi

Ústavní soud koncem loňského roku rozhodl o odložení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona.

Ústavní soud rozhodl také o tom, že
DIČ nově nebude povinnou součástí účtenky, ačkoli povinnost zasílat DIČ do informačního systému správce daně nadále zůstává v platnosti.

Nebude ani nutné evidovat platby kartou. A to proto, že takové platby jsou (na rozdíl od hotovostních plateb) dohledatelné i jinak.

Kontrolní hlášení

Od nového roku jsou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem o DPH (došlo k novelizaci ustanovení § 101d odst. 1). Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nezmění. Nadále platí již dříve stanovené principy pro podání kontrolního hlášení DPH, jeho původní obsah, význam položek a struktura dat (.xml).

 

Tuzemské platby zrychlují

08.12.2017 12:26:09

Klienti Fio banky mohou posílat tuzemské platby s jistotou, že je příjemce obdrží ještě ten samý pracovní den. Stačí je zadat do 12 hodin.

 

 

Účtenkovka

Téměř půl milionu Čechů zkouší štěstí ve druhém kole účtenkové loterie. Ukazují to čísla za listopad, která zveřejnilo ministerstvo financí. V druhém měsíci Účtenkovky se do ní aktivně zapojilo zhruba 450 tisíc hráčů, kteří do slosování úspěšně zaregistrovali 11,5 milionu účtenek.

 

Ministerstvo financí plánuje nové vládě navrhnout další tři výjimky z povinnosti elektronické evidence tržeb (EET)

08.12.2017 12:25:18

První by se týkala předplacených služeb mobilních operátorů, další tržeb u obchodní letecké přepravy v případě prodeje letenek v zahraničí a poslední tržeb z vybraných hazardních her, zejména sázek.

Vláda nedávno schválila výjimku z EET pro předvánoční prodej ryb a pro nevidomé a hluchoslepé podnikatele.

 

 

Příští rok začne platit několik novinek, které přilepší rodinám s dětmi

08.12.2017 12:24:53

 

 • vyšší daňová sleva na první dítě,

 • vyšší maximální sleva za školkovné,

 • vyšší přídavky a pro více rodin,

 • flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku,

 • sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem,

 • více státních pojištěnců nad 26 let,

 • nová dávka – otcovská – pro novopečené tatínky

 

 

Kdy může podnikatel zaměstnat cizince?

08.12.2017 12:24:18

Aby byl zaměstnavatel oprávněn cizince zaměstnat, vyžaduje zákon č. 435/2004 Sb., neboli Zákon o zaměstnanosti v § 89 splnění některé z následujících podmínek:

 • cizinec je držitelem platné zaměstnanecké karty, nebo

 • cizinec je držitelem karty vnitropodnikového převedeného zaměstnance, nebo

 • cizinec je držitelem modré karty, nebo

 • cizinec má platné oprávnění k pobytu na území ČR a bylo mu krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno platné povolení k zaměstnání

Zároveň je pro zaměstnavatele nutné s daným cizincem písemně uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, popřípadě smlouvu o smlouvě budoucí, z níž vyplývá závazek některou z uvedených smluv uzavřít.

 

Zákon o platebním styku

08.12.2017 12:23:42

Dnem 13. 1. 2018 nabude účinnosti nově kodifikovaný zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. Z hlediska uživatelů platebních služeb jsou významné zejména tyto změny:

 • povinnost poskytovatele platebních služeb sdělit klientu každoročně do konce února přehled o celkové roční úplatě za poskytnuté platební služby

 • zpřesnění pravidel pro webové srovnávače platebních služeb

 • zpřesnění pravidel pro přenos účtu k jinému poskytovateli platebních služeb

 • povinné, tzv. silné ověřování uživatele při využívání služeb vzdáleným způsobem

 

Country by Country Reporting („CbCR“)

08.12.2017 12:22:55

Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní („Zákon“) zavádí novou povinnost pro společnosti nadnárodních skupin, jejichž konsolidované výnosy za vykazované účetní období jsou vyšší než 750 mil. EUR. Mateřská společnost nadnárodní skupiny bude povinna podat tzv. „Zprávu podle zemí“, která bude obsahovat požadované údaje za všechny společnosti ve skupině, jako např. výnosy z transakcí mezi spojenými a nespojenými osobami, výsledek hospodaření před zdaněním a další údaje.

Zákon v této souvislosti stanovuje ohlašovací povinnost pro české společnosti z těch nadnárodních skupin, které splňují výše uvedená kritéria pro zpracování Zprávy podle zemí. Tyto české společnosti mají povinnost podat tzv. „Ohlášení“, ve kterém uvedou, která společnost ze skupiny bude podávat Zprávu podle zemí.

 

Výjimka z EET

09.11.2017 14:43:50

Vláda schválila výjimku z povinnosti evidovat tržby. Dočasně se týká nevidomých a hluchoslepých, protože na trhu zatím nejsou dostupná evidenční zařízení, která by vyhovovala potřebám této skupiny podnikatelů a překážkou jsou také technické bariéry na Daňovém portálu Finanční správy a v aplikaci Elektronické evidence tržeb, které komplikují získávání autentizačních údajů i obsluhu evidence. Výjimka pro tuto skupinu bude platit do doby, než budou tyto technické problémy vyřešeny.

Vláda schválila také legislativní ukotvení dočasné výjimky pro předvánoční prodej živých sladkovodních ryb. Vynětí se bude vztahovat jen na období 14. – 24. prosince a to na všechny druhy provozoven, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby.

 

Zvýšení důchodů od ledna

09.11.2017 14:43:06

Od ledna příštího roku budou vyšší starobní důchody. Důchody se zvýší o 4 %, což se u průměrné penze rovná 475 Kč. K tomuto navýšení došlo díky změně v zákoně a důchody nyní porostou každoročně výrazněji.

 

Zrušen status veřejné prospěšnosti

09.11.2017 14:42:32

Novelou občanského zákoníku č. 303/2017 Sb. byl zrušen status veřejné prospěšnosti, a to pro všechny kategorie právnických osob, které nebudou moci toto označení využívat a žádat o jeho zápis do veřejného rejstříku.

 

Zveřejněny nové vzory tiskopisů

09.11.2017 14:41:40

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele). Jedná se o nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (25 5457 MFin 5457 – vzor č. 26) a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1).

 

Členové nadnárodních podniků mají novou povinnost. Musí podat Ohlášení

09.11.2017 14:40:13

Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. eur, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení. Novinka vyplývá z novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR).

Ohlášení se podává nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení tedy měla být podána už do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto datem. Povinnost je nutné splnit přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

 

Zvýšení minimální zaručené mzdy

09.11.2017 14:39:39

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení všech úrovní zaručené mzdy (mzda minimální je totožná s úrovní 1. skupiny prací; měsíční hodnoty se týkají plného úvazku):

1. skupina - 73,20 Kč/hod. - 12.200 Kč/měs.

2. skupina - 80,80 Kč/hod. - 13.500,- Kč/měs.

3. skupina - 89,20 Kč/hod. - 14.900,- Kč/měs.

4. skupina - 98,50 Kč/hod. - 16.400,- Kč/měs.

5. skupina - 108,80 Kč/hod. - 18.100,- Kč/měs.

6. skupina - 120,10 Kč/hod. - 20.000,- Kč/měs.

7. skupina - 132,60 Kč/hod. - 22.100,- Kč/měs.

8. skupina - 146,40 Kč/hod. - 24.400,- Kč/měs.

 

Finanční správa připravila metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů

09.11.2017 14:38:51

Finanční správa bude k zajištění úhrady částky stanovené v zajišťovacím příkaze namísto exekuce využívat v maximální možné míře alternativní prostředky. To znamená, že před (i po) zahájením daňové exekuce Finanční správa daňovému subjektu v rámci dialogu osvětlí jiné zákonné možnosti zajištění úhrady, a to například zřízení zástavního práva k jeho majetku nebo třetí osoby, ručení třetí osoby, případně finanční záruky tak, aby nedocházelo k nežádoucímu utlumení jeho podnikatelské činnosti. S ohledem na případnou aktivitu daného subjektu při řešení vzniklé situace po vydání zajišťovacího příkazu nebude správce daně během vzájemné komunikace standardně činit další úkony v rámci daňové exekuce.

 

Blíží se konec letního času

09.10.2017 14:27:40

Nazapomeňte si v neděli 29/10/2017 přesunout hodiny z letního na zimní čas. Ručičky si přesuneme ve 3hodiny v noci na 2hodiny.

 

 

Parlamentní volby 20.-21.10.2017

09.10.2017 14:27:10

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR .

 

EUREGNIA partnerem charitativního projektu „2 míle pro Diakonii“

09.10.2017 14:26:34

V neděli 1. října se opět v areálu uherskohradišťské Diakonie – střediska CESTA sešlo na 40 milovníků pohybu, aby se zapojili do třetího benefičního běhu „2 míle pro Diakonii“. Opět bylo jeho cílem spojit zdravý životní styl s pomocí těm, kteří sami sportovat nemohou. Výsledek jejich úsilí je skvělý – středisko CESTA na podporu svých služeb získalo 22,5 tisíce korun. Trasa dlouhá 2 míle (3,2 kilometru) vedla opět krásným prostředím okolo řeky Moravy a počasí akci mimořádně přálo.

Po sečtení nedělního startovného a příspěvku od partnerů (9 tisíc Sběrné suroviny UH a 5 tisíc Euregnia), kteří nasbírané a napočítané kilometry proměnili na peníze, středisko CESTA získalo 22,5 tisíce korun.

 

Ministerstvo financí spustilo účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka

09.10.2017 14:26:01

Účtenky mohou zákazníci registrovat dvěma způsoby, a to prostřednictvím webového formuláře na www.uctenkovka.cz nebo mobilní aplikace Účtenkovka, která umožní automatické načtení údajů z účtenky. První slosování proběhne 15.11.2017.

 

Nejnovější hackerský útok na citlivé e-maily hlásí globální poradenská společnost Deloitte

09.10.2017 14:25:36

Další oběť.  Firma, která patří mezi velkou čtyřku finančních specialistů (spolu s EY, PwC a KPMG) ale ujišťuje, že narušení soukromí se týká jen "velmi malého počtu klientů". Jak ale upozorňuje Guardian, který s informací přišel, celé se to stalo před několika měsíci, tak kdo ví…

 

 

Novelizace podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob

09.10.2017 14:25:03

Zákon č. 327/2017 přináší s účinností od 1. 1. 2018 koncepční novelizaci podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob. Vedle dílčích úprav v poskytování příspěvku na zřízení pracovního místa (ten může činit až 8násobek, u osoby s těžším postižením až 12násobek průměrné celostátní mzdy) a příspěvku na provoz místa (až 48.000,- Kč ročně) se zásadní změna týká příspěvku na úhradu mzdových nákladů (poskytuje se až 75% úhrada, nejvýše 12.000,- Kč), kdy příspěvek je možno poskytovat jen tomu, kdo je úřadem práce uznán za tzv. zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tím může být jen subjekt s více než 50% podílem zdravotně postižených zaměstnanců, z nichž nejméně 80 % dostává mzdu bezhotovostně a více než 50 % jich pracuje mimo své bydliště.

Změny se netýkají stávajících dohod o poskytování příspěvků, které budou co do podmínek pokračovat tak, jak byly s úřadem práce uzavřeny.

 

 

Nový zákon o platebním styku

09.10.2017 14:24:24

Poslanci odhlasovali nový zákon o platebním styku. Tento zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku a upravuje inovativní způsoby placení přes internet.

Nový zákon posílí bezpečnost internetových plateb, aby se snížilo jejich zneužívání ze strany stále sofistikovanějších podvodníků. Podmínkou bude tzv. silné ověření při autentizaci platby.

Při zadání platební transakce tak bude vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření, což jsou údaje známé uživateli (např. přihlašovací údaje) a věc, kterou má uživatel ve své moci (např. mobilní telefon), případně biometrické údaje (např. otisk prstu, nebo i „selfie“ fotografie).

 

 

Vstřícnější přístup Finanční správy při zajišťování daně

09.10.2017 14:23:27

Při závažném podezření na riziko neodvedení daně bude Finanční správa nyní přistupovat k plátcům DPH vstřícněji. Umožní jí to nový metodický pokyn, který přináší alternativní možnosti k institutu zajišťovacího příkazu.

 

EUREGNIA partnerem charitativního projektu „2 míle pro Diakonii“

11.09.2017 14:57:53

V neděli 1. října se uskuteční v pořadí už 3. benefiční běh „2 míle pro Diakonii“, do kterého se může zapojit široká veřejnost a spojit tak zdravý životní styl s podporou charitativního projektu. A už podruhé bude běhu předcházet měsíční výzva, při které může kdokoli sbírat kilometry, které pak hlavní partneři přemění na peníze. Prostřednictvím mobilní aplikace Endomondo je tentokrát možné nejen „Sbírat kiláky se Sběrnými surovinami“ (chůze a běh), ale nově také „Počítat kiláky s Euregnií“ na kolech. Spolupořadatelem akce je stejně jako v předchozích ročnících hnutí Rozběháme Uherské Hradiště. Více info na FB Euregnia nebo na www.strediskocesta.cz

 

Komora daňových poradců připravila pro Český rozhlas komentář k problematice tzv. vinklaření

11.09.2017 14:57:15

Kvalifikovaný daňový poradce poskytuje celou řadu výhod a garancí. Zejména je pojištěn na škody, které by mohl svým poradenstvím způsobit. Tím má klient jistotu, že v případě problému dostane své peníze, například z pokuty finančnímu úřadu, zpět. Pojišťovny přitom samy říkají, že na škody z daňového poradenství nikoho jiného, než kvalifikované daňové poradce nepojistí, a to včetně účetních a ekonomických poradců. Daňový poradce – člen Komory daňových poradců - má podobné postavení jako advokát a s tím jsou spojená další práva klientů, jako je například profesní mlčenlivost, dodržování určitých pravidel chování a podobně. To vše Komora může kontrolovat a v případě problému i postihovat.

Ověření „pravosti“ daňového poradce je jednoduché, stejně jako si daňového poradce najít. Na webových stránkách Komory daňových poradců ČR - www.kdpcr.cz - je seznam členů Komory a evidovaných daňově poradenských firem, a také tržiště práce, které pomáhá při nalezení daňového poradce pro konkrétní potřebu daňového poplatníka.

 

Mírnější sankce při nevyužití elektronických podání

11.09.2017 14:56:44

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

 

Dlouhodobé ošetřovné schváleno senátem

11.09.2017 14:56:05

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu alespoň 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace.

Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu sedmi kalendářních dnů,a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředíbude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař.

 

Česká republika implementuje BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění

11.09.2017 14:55:35

Dne 7. června 2017 více než 70 zástupců členských států OECD podepsalo multilaterální smlouvu, jež novelizuje stávající znění smluv o zamezení dvojímu zdanění. Jedná se tak o završení více než čtyřletého úsilí OECD vytvořit efektivní systém nových pravidel, která by měla zamezit zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění k agresivní daňové optimalizaci.

 

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2018

11.09.2017 14:55:09

Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociáních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč a minimální hodinová mzdaz 66 Kč na 73,20 Kč. Tato částka se vztahuje k práci při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, tzn. za plný úvazek.

 

Daň z nemovitých věcí a DPH

11.09.2017 14:54:24

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, který se odklání od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014, která doposud upravovala výši daně z nabytí nemovitých věcí. Co to bude znamenat v praxi? Do základu daně z nemovitých věcí se tak nově nebude započítávat DPH. Rozhodnutí NSS může být klíčové zejména pro ty plátce DPH, kteří v předmětném období zahrnuli DPH do základu daně pro daň z nabytí nemovitosti. Ti nyní získávají možnost podat dodatečná daňová přiznání a získat tak zpět část této daně, kterou zaplatili v rozporu se stávajícím rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

 

EUREGNIA partnerem Slováckého léta 2017 http://www.slovackeleto.cz

09.06.2017 12:28:59

Slovácké léto je sportovně kulturní událost s bohatým doprovodným programem, která se tradičně odehrává na začátku letních prázdnin (letos v termínu 30.6.-9.7.2017) přímo v historickém centru Uherského Hradiště. Odehrává se spousta sportovních soutěží a kulturního programu včetně zábavných odpolední pro děti. Během uplynulých devíti ročníků na festivalu vystoupila řada známých hudebních hvězd např. Iné KafeMandrageNo NameRytmusMonkey BusinessKatapultEwa FarnáDesmod a mnoho dalších

 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

09.06.2017 12:28:19

 

4. Zaměstnanci pracující z domova

Zaměstnavatel bude povinen hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a další náklady, které zaměstnanci při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vzniknou. Může být písemně sjednána paušální částka náhrady (např. na elektřinu spotřebovanou při práci). Nenahrazují se náklady, které by zaměstnanci vznikly i bez výkonu práce z domova (např. poplatky za internetové připojení, topení), ani náklady při mimořádné práci z domova. Náhrada (v přiměřené výši) bude osvobozena od daně a odvodů, domácí zaměstnanec se jí nemůže platně vzdát.

Zaměstnavatel bude povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci z domova nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci, tedy umožnit mu na jeho žádost se pravidelně osobně setkávat s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

 Zaměstnanec, který bude při práci z domova nakládat s údaji zaměstnavatele, bude povinen takové údaje zabezpečit, aby k nim neměly přístup třetí osoby včetně osob žijících s ním ve společné domácnosti.

 

„PES“ pohlídá podnikatelům jejich povinnosti

09.06.2017 12:27:30

 

Počínaje rokem 2018 by měli mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet.

Právní elektronický systém („PES“) hodlá zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor či obory podnikání.

 

Nezaměstnaní nebudou mít nově možnost přivýdělku

09.06.2017 12:26:55

 

Senátoři schválili novelu, která nezaměstnaným zakazuje přivydělávat si na dohodu o provedení práce.
Desítky tisíc nezaměstnaných přijdou o možnost přivýdělku. Pokud se nechají zaměstnat na dohodu o provedení práce, budou vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání. Změnu přináší novela zákona o zaměstnanosti, kterou ve čtvrtek 8.6.2017 schválili senátoři.

 

Novela insolvenčního zákona

09.06.2017 12:26:26

 

Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb. Novela zohledňuje podněty z aplikační praxe a jejím hlavním cílem by měla být důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, zvýšení transparentnosti insolvenčních řízení, posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace subjektů poskytujících služby v oblasti oddlužení a intenzivnější ochrana před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.

 

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

09.06.2017 12:25:52

 

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zvýší nemocenskou dávku dlouhodobě nemocným. Od 61. dne nemoci by tak zaměstnanci mohli dostávat 72 % redukovaného vyměřovacího základu.

 

Den daňové svobody

09.06.2017 12:25:11

 

Po 29. květnu 2017 již Češi začali vydělávat na sebe. Do té doby, celých 149 dní pracují pouze pro stát. Oproti loňskému roku si polepšili o celé čtyři dny. Den daňové svobody se poprvé od roku 2000 dostal do května.

 

 

Změny v EET pro neziskové organizace

09.06.2017 12:24:04

 

Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.
Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.

 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

10.05.2017 14:47:56

 

 • 3a.- Vrcholový řídící zaměstnanec

Bude jím moci být ustanoven vedoucí z nejvyšších dvou manažerských stupňů, tedy vedoucí přímo řízený statutárním orgánem (1. stupeň) či vedoucí 2. stupně řízený vedoucím 1. stupně, v obojím případě za podmínky sjednání (nikoli jednostranného stanovení) pravidelné mzdy alespoň 75.000,- Kč hrubého měsíčně.

Vrcholový řídící zaměstnanec si bude pracovní dobu rozvrhovat sám dle potřeb zaměstnavatele, a to i na víkend či svátek, v průměrném rozsahu nejvýše 48 hodin týdně (neposkytují se příplatky za přesčasy ani jiné příplatky; nenáležejí ani náhrady za důležité osobní překážky v práci).

 

 • 3b. - Práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Nová úprava se bude týkat jak tzv. domácích zaměstnanců, tak i jiných zaměstnanců, kteří mají plnit alespoň část svých pracovních úkolů mimo pracoviště zaměstnavatele, nejde-li o výjimečné případy (vyžaduje se tedy určitá pravidelnost, byť půjde třeba o 1 úkon týdně). O takové práci mimo pracoviště a o jejích podmínkách bude muset být pojednáno v pracovní smlouvě, případně pořízena písemná dohoda, nebude tedy nadále možné ji stanovovat (a měnit) jednostranným vnitřním předpisem.

 

Nezaměstanost je nejnižší za deset let

10.05.2017 14:47:24

Pod 4,5 procenta poklesla v dubnu nezaměstnanost v České republice. Bez práce je pouze 327 tisíc lidí, o téměř 88 tisíc méně než loni na jaře.

 

Dovolená – nová pravidla

10.05.2017 14:46:49

Čerpání dovolené má dostat nová pravidla. Novela zákoníku práce, která čeká na projednání v Poslanecké sněmovně, chce zmírnit pravidla pro převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku a zjednodušit její výpočet. Namísto odpracovaných dní se bude vycházet z odpracovaných hodin, což by ocenili hlavně lidé s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou.

 

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

10.05.2017 14:45:25

 

Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně namísto složenky před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu a v příloze najde kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF.

 

Jak lze daň z nemovitosti zaplatit:

 • Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755

 • Od loňského března mohou majitelé nemovitostí zaplatit na České poště také složenkou bez poplatku. Dosud bylo nutné uhradit 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku. Složenka bez poplatků se ovšem týká jen fyzických osob.

 • Právnické osoby bez datové schránky obdrží „standardní“ poukázku, která je zpoplatněná dle sazebníku České pošty. Firmám, které mají zřízenou datovou schránku, pak informace o daňové povinnosti dorazí do schránky.

 • Peníze mohou vlastníci bytů, domů či pozemků uhradit také přes SIPO


 

 

Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

10.05.2017 14:44:37

Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně, více podnikatelů tak získá možnost domluvit se s Finančním úřadem na pevné výši daně a zbavit se tím administrativy spojené s placením daní. Úprava je součástí daňového balíčku pro rok 2017, který v nejbližších týdnech vstoupí v účinnost. Požádat o stanovení daně z příjmů fyzických osob na rok 2017 paušální částkou bude možné až do konce května.

 

Nespolehlivá osoba – novinka roku 2017

10.05.2017 14:43:29

Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby, a to pravděpodobně od 1. 7. 2017. Nespolehlivá osoba (neplátce DPH) – nespolehlivou osobou se stane osoba, o které tak rozhodne správce daně. Ten tak může rozhodnout o osobě, která není plátcem a závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daní. Nespolehlivou osobou se stává nespolehlivý plátce DPH v okamžiku, kdy dojde ke zrušení jeho registrace. A to je jedním z důvodů, proč tento institut vznikl. A taky naopak – pokud by se tato nespolehlivá osoba stala plátcem, stane se automaticky plátcem nespolehlivým.

 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

11.04.2017 08:51:55

2. - Dovolená

a) Výměra dovolené se bude namísto týdnů počítat v hodinách, což umožní lépe vypořádat rozdíly v pracovní době a změny pracovních režimů. Základní výměra bude činit 160 hodin ročně (40 hodin týdně x 4 týdny), u zaměstnanců s částečným úvazkem bude výměra poměrně zkrácena, aby stále odpovídala témuž počtu kratších směn. Naopak při vyšším než 40hodinovém úvazku se výměra dovolené nezvyšuje. Navzdory počítání dovolené v hodinách nebude možné nařizovat dovolenou v hodinách, nejkratším úsekem nařízené dovolené bude půlsměna.

b) Opouští se dovolená za odpracované dny, místo toho bude zaměstnanci náležet poměrná část dovolené v rozsahu cca 13 hodin za odpracování každých 4 týdnů (obdoba 21 odpracovaných dnů dle současné úpravy).

c) Namísto současných pravidel krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost v práci se budou důvody jako dočasná pracovní neschopnost, rodičovská, ošetřování člena rodiny apod. považovat za výkon práce jen v rozsahu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (tj. ne více než 800 hodin) nebo kratší pracovní doby. U jiných závažných důvodů (mateřská, pracovní úraz, překážky na straně zaměstnavatele apod.) toto omezení neplatí.

d) Krácení za neomluvenou absenci může být jen v rozsahu 1 den za 1 zameškanou směnu (nikoli až 3 dny jako doposud), přičemž zaměstnanci musí i tak zůstat ročně 3 týdny dovolené (dosud 2 týdny).

e) Dle přechodných ustanovení se nová pravidla uplatní až pro nárok na dovolenou za rok 2018, tj. dovolená za rok 2017 a starší se bude čerpat ještě dle stávajících pravidel.

 

Statistiky - počty odevzdaných daňových přiznání

11.04.2017 08:51:22

Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce. Z celkového počtu 1,94 mil. daňových přiznání se 1,67 mil. týkalo daně z příjmů fyzických osob a 0,27 mil. daně z příjmů právnických osob. Elektronickou formu podání zvolilo 14 % fyzických osob (loni 13 %) a 89 % právnických osob (loni 88 %).

EUREGNIA letos zpracovala 103ks daňových přiznání k dani z příjmů.

 

NKÚ prověří výběr DPH u elektronického obchodování

11.04.2017 08:50:39

Cílem kontroly zaměřené na DPH u elektronických obchodů bude mimo jiné posoudit, jak je zákonem daň v těchto případech upravena, jak postupují finanční úřady při jejím výběru a jak jsou účinné kontrolní systémy. Cílem bude také zjistit, zda kontrola vede ke snižování daňových úniků.

 

Na korunové dluhopisy může daňová správa jenom do července, pak vyprší finanční správě lhůta

11.04.2017 08:50:06

Za necelé tři měsíce vyprší lhůta, po kterou lze zdanit korunové dluhopisy nakoupené v roce 2013. Poté nebude možné ani prověřit původ peněz použitých na nákup privátních dluhopisů. Promlčení může finanční správa zabránit, pokud u dotyčných osob zahájí kontrolu.

 

„Podnikatelský PES“ chystaný Hospodářskou komorou zpřehlední podnikatelům zákonné povinnosti

11.04.2017 08:49:27

PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.

 

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2016

11.04.2017 08:48:48

Podáním přehledu, Vaše povinnosti nekončí:

- případný doplatek na pojistném, který může vzniknout zúčtováním celého roku, musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat přehled.

 - od měsíce podání přehledu platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu, kterého dosáhly v loňském roce.

- minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U „hlavní“ OSVČ činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 Kč měsíčně, u „vedlejší“ OSVČ je to 825 Kč, pokud její daňový základ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky (64 813 Kč) nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017.

 

Česká národní banka ukončila devizové invervence

11.04.2017 08:48:16

Bankovní rada České národní banky na mimořádném zasedání 6. dubna 2017 ukončila s okamžitou platností kurzový závazek, tedy přestala korunu držet vůči euru nad hladinou 27 korun za euro. ČNB zároveň zdůraznila, že je v případě potřeby připravena možné nadměrné kurzové výkyvy svými nástroji zmírňovat.

 

Kniha podnikání v Uh.Hradišti

10.03.2017 11:17:12

 

Připravuje se nová kniha Historie a současnost podnikání v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, na které se Euregnia podílí. Vyjde na podzim 2017.

 

Pořádáme Kulatý stůl FINTECH

10.03.2017 11:16:48

 

Euregnia organizuje v Uherském Hradišti jedinečnou akci – Kulatý stůl FINTECH. Určeno pro znalce elektronické identity, Bitcoinů atd. Jste zváni.

 

Podporujeme Akropolis 10let

10.03.2017 11:16:25

 

V neděli 4.3.2017 oslavil Akropolis Uherské Hradiště na Klubu kultury v Uh.Hradišti 10 let existence. V programu vystoupilo 400 dětí od miniškolky po dospělé. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.

 

Změna času na letní

10.03.2017 11:15:59

 

Nařízením vlády č. 363/2016 Sb. dochází k zavedení letního času. V roce 2017 se letní čas zavádí dnem 26. března. Tento den o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

10.03.2017 11:15:26

 

1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

 • Pro zaměstnance pracující na dohodu se mají zavést stejná pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku jako u zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma ustanovení o přesčasech a pracovní pohotovosti. Stejná bude muset být i evidence pracovní doby, opět vyjma evidence přesčasů a pracovní pohotovosti.

 • Zaměstnancům pracujícím na dohodu bude muset být poskytována alespoň zaručená mzda (odstupňovaná dle náročnosti práce do 8 tříd), když doposud byla spodní hranicí jen mzda minimální.

 • U DPČ má činit období, v němž se bude zkoumat nepřekročení zákonného limitu odpracované doby (tj. poloviny standardního úvazku), jen max. 26 týdnů oproti současným max. 52 týdnům. Zaměstnanec na DPČ tak bude moci pracovat na plný úvazek jen čtvrt roku (doposud půl roku).

 • Při skončení DPP nebude zaměstnavatel až na výjimky (exekuce na odměnu z dohody) povinen vystavovat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

 

Snazší cesta k oddlužení

10.03.2017 11:15:02

 

Vláda schválila návrh ministra spravedlnosti na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří mají snahu splácet své závazky, ale kvůli jejich výši se ocitnou v dluhové pasti.

Pokud novela projde Parlamentem ČR, měli by mít nově dlužníci možnost požádat o oddlužení už po třech letech, pokud splatí alespoň polovinu dlužné částky, a pokud budou poctivě splácet a spolupracovat se zástupci věřitelů sedm let, budou moci požádat o oddlužení, aniž by museli splatit dosud povinnou třicetiprocentní hranici výše dluhu

 

Exekuční srážky

10.03.2017 11:14:32

 

Od roku 2017 se u exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč.

U exekucí může být zabavena část mzdy, nemocenské, ošetřovného za nemocného člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, odstupného, náhrady za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti, výsluhových příspěvků vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů apod.

Dlužníkovi musí vždy zůstat nezabavitelné životní minimum 3.410 Kč. Dále normativní, státem stanovené náklady na bydlení, na vyživované dítě, manžela či manželku.

 

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

10.03.2017 11:13:51

 

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

 

 

Lhůty pro podání daňového přiznání

10.03.2017 11:11:56

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2016 je do 3. 4. 2017. Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (letos připadá termín na 3. 7. 2017). To platí jen v případě, že je příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně do 3. 4. 2017.

 

Den daňové svobody 2017

13.02.2017 10:54:38

 

Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 169 dní, tedy stejně jako loni. Podle společnosti Deloitte připadne den daňové svobody na 17. června 2017. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Nizozemci, Portugalci a Němci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Belgii a Lucembursku, naopak nejméně v Bulharsku a Rumunsku.

 

Pozor na listinu nespolehlivých plátců

13.02.2017 10:53:46

 

Na černé listině nespolehlivých plátců skončí nově každý, kdo dluží na DPH za poslední 3

měsíce více jak 500tis Kč.

 

Spolu s minimální mzdou došlo ke zvýšení zaručené mzdy

13.02.2017 10:52:53

 

Zaručená mzda je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Každá profese je zařazena do jedné z osmi skupin a nemůže dostat nižší odměnu, než

je zákonem nařízeno.

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy, která je v roce 2017 ve výši 11 000 Kč za měsíc a 66 Kč za hodinu u 40hodinové týdenní pracovní doby. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

 Práce jsou rozděleny do osmi skupin a každá z nich má nárok na zaručenou mzdu,

která se ve většině případů liší od té minimální. Minimální mzda totiž platí pouze pro

práce zařazené v první skupině. V dalších skupinách se mzda adekvátně k náročnosti

práce zvyšuje.

 

 

Autentizační údaje k EET

13.02.2017 10:52:12

 

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem

250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Zatím si však

autentizační údaje vyzvedla jen čtvrtina z nich. Finanční správa nabízí podnikatelům

možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích FÚ v rozšířených

úředních hodinách, a to v termínu od 13. do 28. února 2017, vždy pondělí až čtvrtek od

8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin.

 

Paušální výdaje

13.02.2017 10:44:31

 

Za zdaňovací období 2016 se použije dosavadní úprava, tj. bez možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě a limit výdajů:

 • paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj

  1 600 000 Kč,

 • paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 1 200 000 Kč,

 • paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 800 000 Kč,

 • paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu

  dle § 9) – maximální výdaj 600 000 Kč.

Pro rok 2017 a 2018 dochází k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci

uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si ale bude moci poplatník

uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích.

 

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.

13.02.2017 10:42:55

 

která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :

 • Spolky vzniklé před rokem 2014 již nejsou povinny změnit svůj název dle pravidel nového občanského zákoníku.

 • Svěřenské fondy se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

 • Spolumajitel věci se může vzdát svého předkupního práva k ní i s účinky pro své právní nástupce; u nemovitostí se toto vzdání práva zapíše do katastru.

 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se rozšiřuje též na některé smlouvy o ubytování a dopravě.


 


 

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě

11.01.2017 15:37:45

 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016. Sleva na druhé dítě se tedy zvýší na 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně).
 
Když je dítě zdravotně postižené, sleva se zdvojnásobí, což platilo i dříve.

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě je
součástí daňového balíčku, který měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2017. Schválený bude však s největší pravděpodobností až s účinností od 1. 4. 2017. V případě daňového zvýhodnění bude tato změna platit nejspíš zpětně od ledna 2017 (stejně jako v loňském roce). To znamená, že si rodiče budou moci vyšší částky uplatnit i zpětně od ledna do dubna.

 

 

Elektronická evidence tržeb

11.01.2017 15:37:22

 

Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE.

 

Snížení sazby DPH u tiskovin

11.01.2017 15:36:44

 

Od 1. 1. 2017 se noviny a časopisy přesouvají do druhé snížené sazby DPH (tedy z 15 % na 10 %).

 

Cestovní náhrady v roce 2017

11.01.2017 15:36:15

 

Cestovní náhrada

Podmínky

Náhrady

Dle zákona

Za každý kalendářní den pracovní cesty

Pracovní cesta
5 až 12 hodin

72,00 Kč

§ 163 odst. 1

Pracovní cesta
12 až 18 hodin

109,00 Kč

Pracovní cesta
delší než 18 hodin

171,00 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty

(zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře)

Pracovní cesta
5 až 12 hodin

72,00 Kč až 86,00 Kč

§ 176 odst. 1

Pracovní cesta
12 až 18 hodin

109,00 Kč až 132,00 Kč

Pracovní cesta
delší než 18 hodin

171,00 kč až 205,00 Kč

Za 1 km jízdy

Jednostopé vozidlo a tříkolka

Nejméně 1,10 Kč

§ 157 odst. 4

Osobní silniční motorové vozidlo

Nejméně 3,90 Kč

Průměrná cena za
1l pohonných hmot

Benzin 95 oktanů

29,50 Kč

§ 158 odst. 4

Benzin 98 oktanů

32,50 Kč

Motorová nafta

28,60 Kč

 

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.

11.01.2017 15:35:34

 

Příští měsíc nabude účinnosti zásadní novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. přinášející mezi jinými tyto změny:

 • Plná moc k úkonu, který musí mít podobu notářského zápisu, už nebude muset být vystavena ve formě notářského zápisu, nýbrž postačí úřední ověření.

 • Nabytí obchodního podílu nikdy nezaloží účast druhého manžela na společnosti (nemění se však automatická účast manžela v bytovém družstvu).

 • Pracovní smlouvu či dohodu může uzavřít i osoba mladší 15 let, den nástupu do práce však nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky.

 • Dlužné výživné bude možno požadovat i se zákonným úrokem z prodlení.

 

Nově lze na FÚ požádat o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

08.12.2016 08:27:22

Poplatník, který si o tuto službu na FÚ zažádá, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy bude mít kompletní informace s údaji pro placení daně ve formátu PDF.

O zasílání údajů pro placení daně lze požádat pouze na jednu e-mailovou adresu.

Služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.

 

 

ČNB začíná od 1. prosince dohlížet nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry

08.12.2016 08:26:52

Dohled nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry, a to včetně nebankovních společností, bude od 1. prosince 2016 postupně vykonávat Česká národní banka. Důvodem je účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon mimo jiné zavádí licence pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů a mění pravidla a možnosti předčasného splácení hypoték.

 

Rekodifikace správního trestání

08.12.2016 08:26:24

Dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. bude v příštím roce nahrazen dvěma předpisy – zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (z. č. 250/2016 Sb.) a zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.) Účelem rekodifikace je především částečné sjednocení úpravy správního trestání, která v současnosti zná přes 7.000 skutkových podstat roztříštěných ve více než 250 zákonech. Dojde též ke sjednocení doposud odděleného trestání přestupků spáchaných nepodnikajícími fyzickými osobami a jiných správních deliktů, jichž se dopouštějí právnické osoby či OSVČ. Navzdory těmto změnám však bude i po rekodifikaci nadále nutno zkoumat, zda zvláštní předpisy neobsahují odlišnou úpravu oproti obecným normám.

 

 

Nový zákon o daních z příjmu již na podzim 2017

08.12.2016 08:25:48

Ministerstvo financí ČR připravuje nový zákon o daních z příjmu, který je poslední původní zákon z let 1990 se stovkami novelizací. Zákon bude mimo jiné zohledňovat také závazek k BEPS a globální ekonomiku 21 století.

Nový zákon připomínkují odborníci a mezi nimi také ing.Huňková, a to prostřednictvím svého působení v HKČR.

 

Zdravotní pojišťovny mění čísla bankovních účtů

08.12.2016 08:25:05

 

Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou nově zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí. Zdravotní pojišťovny totiž zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky. Ke změně dochází kvůli novele zákona o rozpočtových pravidlech.

Téměř všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem, pojistné lze tedy na nové účty zasílat již dříve.

 

Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč

08.12.2016 08:24:32

 

Doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb byla přijata i novela zákona o daních z příjmů, která pro fyzické osoby zavádí novou slevu na dani.

Sleva na dani je včleněna do nového paragrafu, konkrétně § 35bc. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

 

Sazba DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

08.12.2016 08:23:54

 

V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016 v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní první snížená sazba daně, tj. 15%.

 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – část III.

09.11.2016 09:55:11

Zavádí se možnost tzv. nápravných opatření (self-cleaning), kdy zájemce o zakázku, který nesplňuje základní způsobilost dle zákona (např. má nedoplatky na pojistném), může přesto podat nabídku, prokáže-li během zadávacího řízení, že učinil dostatečné kroky k obnovení své způsobilosti (např. dodatečně uhradí nedoplatky). Dostatečnost opatření posoudí samostatně zadavatel.

Nový zákon významně znesnadňuje možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Už pouhý podnět k prošetření je zpoplatněn částkou 10.000,- Kč a návrh na zahájení řízení částkou 50.000,- Kč. Přezkumu vůbec nepodléhají zakázky malého rozsahu.

Zadavatel může zadávací řízení v podstatě bez odůvodnění zrušit. Naopak už nemusí řízení rušit, podá-li nabídku jediný zájemce. Neobdrží-li zadavatel žádnou nabídku splňující podmínky stanovené zákonem či zadávací dokumentací, může namísto zadávacího řízení provést tzv. jednací řízení bez uveřejnění, tedy jednat už pouze s jedním vyhlédnutým dodavatelem dle vlastního výběru.

 

Změna při odpovědi na kontrolní hlášení

09.11.2016 09:54:30

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu.

V případech použití volby „rychlá odpověď na výzvu“, kterou plátce oznamuje, že nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení, tzn. nemění žádná data, nesmějí být vyplněny řádky v oddílech A, B i C. Vyplnění těchto oddílů bylo v případech rychlé odpovědi na výzvu dosud propustnou chybou, od začátku roku 2017 se kontrola zvyšuje na úroveň kritická. Tato podání budou označena za neúčinná.

 

Automatická výměna informací o účtech fyzických osob

09.11.2016 09:53:58

Finanční instituce budou povinně sdílet vybrané informace o účtech fyzických (případně i právnických osob) a vlastníků tzv. pasivních entit, a to již za rok 2016. ČR se připojila k tzv. globálnímu standardu pro automatickou výměnu informací v daňovém styku. Díky tomu čekají finanční instituce v ČR další povinnosti. Čeští daňoví rezidenti zase musejí počítat s tím, že se Finanční správa ČR dozví o jejich finančních aktivech v zahraničí.

 

Režim přenesení daňové povinnosti u telekomunikačních služeb

09.11.2016 09:53:26

Nařízením vlády č. 296/2016 ze dne 31.8.2016 došlo k doplnění služeb, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti o vybrané služby elektonických komunikací.

Režimu přenesení daňové povinnosti podléhají následující služby:

 • přístup k sítím elekronických komunikací

 • propojení sítí elektronických komunikací

 • nákup a prodej těchto služeb

Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti se týká plátců, kteří jsou podnikateli v elektronických komunikacích, tj. poskytují služby na velkoobchodní úrovni. Příjemcem předmětné služby spadající do režimu přenesené daňové povinnosti tedy nemůže být plátce, který je konečným spotřebitelem této služby.

 

Prokazování majetku platí od prosince. Týká se milionových výdajů

09.11.2016 09:52:57

Poslanci a senátoři zpřísnili zákon o prokazování původu majetku. Prokazovat budou muset ti, u kterých je rozdíl mezi zdaněnými příjmy a nabytým bohatstvím vyšší než pět milionů korun.

 

První tři dny nemoci stále bez příjmů

09.11.2016 09:52:08

Náhrada mzdy v nemoci, kterou zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel, bude nadále poskytována až od 4.dne pracovní neschopnosti. Poslanecká sněmovna totiž zamítla návrh skupiny poslanců na zrušení tzv. karenční doby, tj.odkladu poskytování náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.

 

OSVČ zaplatí příští rok vyšší zálohy na pojištění

09.11.2016 09:51:30

Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se v roce 2017 zvýší ze současných 1823Kč na 1906,- Kč a u odvodů pro ČSSZ z aktuálních 1927 na 2061 Kč.

 

Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále pokračuje

10.10.2016 14:23:15

Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen. V roce 2015 počet podnikatelek vzrostl o dalších 7 223 žen, zatímco mužů přibylo jen 609. Zajímavé je i to, že ačkoliv mužů podnikatelů je vůči ženám téměř dvojnásobek, za poslední rok přibylo srovnatelně nových živnostenských oprávnění. Na jednoho muže tak dnes připadá v průměru 1,48 živnostenských oprávnění, na jednu ženu je to potom 1,32.

Polovina začínajících podnikatelek míří do oblasti služeb, následuje drobný obchod.

 

Rekodifikace zákona o zadávání veřejných zakázek – II. část

10.10.2016 14:22:35

 

Dodávky malého rozsahu v hodnotě do 2.000.000,- Kč (u stavebních do 6.000.000,- Kč) nepodléhají zákonným pravidlům o veřejných zakázkách; pravidla výběru dodavatele si stanoví sám zadavatel při zohlednění zásady rovnosti, transparentnosti a ceny obvyklé.

Zákon výslovně umožňuje tzv. předběžné tržní konzultace zadavatele s některými potenciálními dodavateli, tyto konzultace však nesmějí ovlivnit proces výběru při následném zadávacím řízení.

Dle nově zavedené zásady přiměřenosti nesmí zadavatel stanovovat v zadávací dokumentaci nepřiměřeně obtěžující podmínky účasti v řízení (např. příliš rozsáhlé reference o předchozích zakázkách či příliš vysokou kauci).

 Hodnotícím kritériem výběru může být buď cena, nebo je cena pevně dána předem a o výsledku rozhodují další kritéria, např. kvalita či délka záruky.

 

Daň z nabytí nemovitosti nově bude hradit kupující

10.10.2016 14:21:53

Daň z nabytí nemovitosti platí od 1.listopadu namísto prodejců kupující, což s sebou přináší hned několik zásadních změn. Pro kupující se jedná především o další finanční zátěž při pořízení nemovitosti. Zatím není zcela jasné, zda-li kupující bude muset mít vlastní zdroje na daň, nebo si na daň půjčí společně s hypotékou. Banky v tomto ohledu stále hledají vhodné řešení, nicméně přepokládá se, že daň bude možné do hypotéky u většiny institucí zahrnout. Sazbu daně novela nemění, zůstane i nadále čtyřprocentní.

 

Kontrolní hlášení v číslech

10.10.2016 14:21:20

Finanční správa letos ke konci září přijala celkově 2,35 milionu kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH). Z toho přišlo finančním úřadům téměř 114 tisíc hlášení po termínu.

Počet nespolehlivých plátců v registru plátců DPH byl k 5. říjnu 6288. Na počátku letošního roku bylo v registru 3151 firem. Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než půl milionu korun. Celkový počet plátců DPH se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem půl milionu.

 

Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let

10.10.2016 14:20:43

Navrhovanou hranici důchodového věku 65 let tak dosáhnou dle současné legislativní úpravy muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem v roce 2030. Ženy se dvěma a více dětmi pak tento věk dosáhnou později, posledními budou ženy s 5 a více dětmi, u kterých bude hranice 65 let dosažena až v roce 2037. Návrh stropu tak nebude mít po dobu nejbližších 14 let žádný dopad na odchody do starobního důchodu, proto ani nebude oslabovat či jinak ovlivňovat rovnováhu veřejných financí.

Vláda přijala i návrh, který počítá s tím, že MPSV každých pět let předloží vládě zprávu o důchodovém systému se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj.

 

Minimální mzda stoupne na 11tisíc Kč

10.10.2016 14:20:03

Minimální mzda stoupne od 1. ledna na 11 tisíc korun měsíčně, o navýšení o 1100 korun rozhodla na základě dohody se sociálními partnery vláda. Pracující za minimální mzdu tak budou pobírat 66 korun na hodinu. Odbory žádají ještě vyšší růst, a to o dalších pět set korun. Zaměstnavatelé jsou ale proti. 

 

Výpis z Centrální evidence exekucí je možné získat na pobočkách České pošty

09.09.2016 14:46:51

Od 1. července 2016 mají občané možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR na 981 pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTy. Podstatně se tak zvýší dostupnost informací o konkrétních exekučních řízení a lidé mají možnost věrohodně zjistit nejenom, jak jsou na tom se svými exekucemi, ale také si ověřit solventnost osob, se kterými přicházejí do styku např. v rámci obchodních vztahů. Výpis získaný prostřednictvím pošty bude stát 50 Kč za jednu stranu výpisu.

 

OECD: 15 kroků pro boj proti BEPS, tj. Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

09.09.2016 14:46:10

Dochází ke zvýšení tlaku finanční správy na daňové poplatníky. Svět daní prochází historickým procesem přeměny. Směrnice byla schválena v červenci 2016 a je pro členské státy EU závazná. Implementační lhůta je do konce roku 2018.

 

Změny ve veřejných zakázkách – 1. část

09.09.2016 14:45:26

Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s deklarovaným cílem zjednodušení a zlevnění zadávacího procesu. V rámci toho dojde mimo jiné k usnadnění prokázání kvalifikace dodavatele.

V současnosti musí zadavatel ověřovat splnění kvalifikace u všech uchazečů. Nově bude moci rozhodnout, že posoudí splnění podmínek účasti pouze u uchazeče s vítěznou nabídkou. Zadavatel bude tak moci nejprve provést hodnocení nabídek (zejména nabídkových cen) a pouze u vybraného dodavatele následně posoudit splnění kvalifikačních předpokladů. Ukáže-li se, že vybraný dodavatel předpoklady nesplňuje, bude z řízení vyloučen a k uzavření smlouvy bude vyzván dodavatel, jehož nabídka se umístila na druhém místě.

 

 

Od ledna se zvýší slevy na děti

09.09.2016 14:44:53

 

Nových a především vyšších slev na děti se dočkají rodiče, kteří mají dvě, tři a více dětí. Příští rok by tak ve srovnání s letošním rokem měla sleva na dani na druhé dítě stoupnout o 200 korun měsíčně na celkových 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně na celkových 24 204 Kč ročně. Slevy přitom porostou už poněkolikáté. Naposledy účinné nové slevy byly v letošním květnu, přitom zvýšení se rodiče dočkali i v loňském roce.

 

Zpřísní se daňový bonus

09.09.2016 14:44:14

 

Daňový bonus se zpřísní. Vyplácen je lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do záporné hodnoty. Do limitu se aktuálně započítávají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku.

Nově si však daňový bonus uplatní pouze ten poplatník, který dosahuje aktivních příjmů, tj. musí mít příjmy pouze ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti. Stát na daňový bonus na dítě vyplácí přes devět miliard korun. Ještě před deseti lety to bylo 1,5 miliardy. Za rostoucí částku mohou podle úředníků podvody, kterých se dopouštějí rodiče například tím, že si slevu na stejné dítě uplatňují oba rodiče.

 

 

Zavedení institutu nespolehlivé osoby – navržená změna od roku 2017

09.09.2016 14:43:32

 

Zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. Institut má zamezit snaze některých podnikatelů zařazených na seznam nespolehlivých plátců o své fiktivní očištění tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají, resp. tímto novým institutem bude možné označit i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání. Nespolehlivou osobou se bude moci stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jestliže závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty.

 

Tisková zpráva - Vyjádření prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého k TK ministra Babiše k EET

09.09.2016 14:41:51

 

Praha, 29. srpna 2016 – Ministr financí Andrej Babiš dnes oznámil, že se elektronizace tržeb nebude v první fázi týkat stánkového prodeje občerstvení. Jsme rádi, že ministerstvo financí vyslyšelo požadavek Hospodářské komory ČR a nalezlo řešení umožňující, aby se EET v první fázi netýkalo například vánočních trhů, protože by to ohrozilo klidný průběh letošního adventu. Tratili by na tom podnikatelé, ale i zákazníci.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

Důležité daňové termíny – ČERVEN 2016

09.06.2016 10:38:56

 

 • Čtvrtek 9. června: splatná spotřební daň za 4/2016 (mimo lihu)

 • Středa 15. června: čtvrtlení nebo poleltní záloha na daň z příjmů

 • Pondělí 20. června: odvod záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti

 • Pátek 24. června: splatnost spotřební daně za 4/2016 (z lihu)

 • Pondělí 27. června: daňová přiznání za 5/2016

  • DPH, kontrolní a souhrnné hlášení

  • spotřební daň

  • nárok na vrácení spotřební daně - z topných olejů a benzinů

  • plynu, pevných paliv a elektřiny

 • Čtvrtek 30. června: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za 5/2016 odvod daně z příjmu vybírané srážkou

 

 

Levnější zakládání tzv. jednoduchých s.r.o.

09.06.2016 10:38:15

Dnem 7. června nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. rušící soudní poplatek při prvozápisu tzv. jednoduché s.r.o. do obchodního rejstříku u notáře a snižující celkovou odměnu notáři na nejvýše 3.300,- Kč. Jednoduchou s.r.o. je taková společnost, jejíž zakladatelský dokument bude obsahovat pouze skutečnosti výslovně předepsané zákonem, jimiž jsou: firma, sídlo, předmět podnikání, určení společníků a jejich podílů
a vkladů, výše základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání, určení prvních jednatelů, vkladová povinnost a určení správce vkladů. Druhou podmínkou zlevnění je, že vklady budou pouze peněžité a budou v okamžiku zápisu plně splaceny. Založení s.r.o. na
habartova@euregnia.cz

 

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců (PVZ)

09.06.2016 10:37:20

Dotace je poskytována na: externí vzdělávací aktivity, interního lektora a mzdový příspěvek. Důraz je kladen na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměnstnanců (vč. potencionálních nových zaměstnanců)
v oblastech soft skills a manažerské dovednosti.

PVZ je program pro větší počet zaměnstnanců napříč organizační strukturou. Žadatelé mohou být podnikatelské subjekty a OSVČ se zaměstnanci. Žádost podáte komplexně za celou společnost.

Doba realizace projektu je 2 – 3 let. Minimální výška dotace musí být alespoň 0,5 mil. korun. Žádosti lze posílat v období od 1.6. do 1.8.2016. Pro získání info pište na info@euregnia.cz.

 

Poslední dny pro zpracování a podání daňové přiznání za rok 2015!

09.06.2016 10:36:49

Jestliže vám daňové přiznání jk dani z příjmů za rok 2015 zpracovává daňový poradce, či máte ve firmě povinný audit, zbývá už jen několik málo dní na jeho vyplnění a následné podání na Finanční úřad. Letošní rok je termín nejpozději do pátku 1. července 2016.

 

Elektronická podání v zákoně o DPH!

09.06.2016 10:35:54

1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona o DPH, kerá se týká elektronické formy podání. Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo přihláška k registraci DPH a oznámení změny registračních údajů lze podat pouze datovou zprávou, tj. elektronicky. A to v předepsaném formátu xml nebo v předepsané struktuře zveřejněné správcem daně. Pokud bude podání podáno v jiné než předepsané formě, je neúčinné tj. jako by nebyla datová zpráva vůbec učiněna. Toto platí i v případě, kdy bude podání učiněno v listinné podobě a mělo už být podáno elektronicky.

 

Otcovská dovolená nově od roku 2017

09.06.2016 10:35:00

 

Od příštího roku přichází v platnost otcovská dovolená tzn., že tatínkové si bodou moci vzít po narození potomka týdenní dovolenou. Otcovská dovolená bude fungovat jako nová dávka nemocenského pojištění, kdy otec bude dostávat 70 % vyměřovacícho základu dle svého výdělku. Tuto týdenní dovolenou si mohou vzít tatínkové v období šesti týdnů od porodu a nebudou ji moci přerušit.

 

 

Důležité daňové termíny – DUBEN 2016

11.04.2016 09:43:23

 

V dubnu byste neměli zapomenout na tyto termíny:

 • Pondělí 25. dubna: daňová přiznání za 3/2016

  • spotřební daně (pouze z lihu)

  • DPH, Kontrolní a souhrnné hlášení (také za 1Q/2016)

  • z plynu a pevlných paliv a elektřiny

 

Nová povinnost ve spotřebitelském právu pro podnikatele

11.04.2016 09:42:43

 

Podnikatelé dodávající své zboží či služby koncovým spotřebitelům mají nově povinnost informovat zákazníky o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tímto subjektem je nejčastěji Česká obchodní inspekce, případně regulátoři příslušného odvětví, např. energetiky) a uvést webovou adresu takového subjektu. Tyto informace musí být uvedeny jak ve všeobecných obchodních podmínkách, tak i na webu podnikatelů, a v případě zamítnutí reklamace zákazníka musí mu být poskytnuty ještě jednou, tentokrát v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat. Za porušení uvedených povinností hrozí podnikateli sankce až do výše 1.000.000,- Kč.

 

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou

11.04.2016 09:42:13

 

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout. Tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před řádnou dovolenou.

 

Zavedení automatické výměny informací o finančních účtech

11.04.2016 09:41:43

 

Finanční instituce (včetně některých svěřeneckých fondů) budou povinny sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech. Tyto informace budou oznamovat Finanční správě ČR. Oznamovat se bude také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a též nezdokumentované účty.

 

Zveřejnění účetní závěrky

11.04.2016 09:41:04

 

Po podání daňovéh přiznání a schválení hospodaření společnosti valnou hromadou, bude vaším dalším krokem zveřejnění účetní závěrky. Tuto povinnost mají účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (tj. s.r.o.) a kterým to stanovuje zvláštní předpis. Zveřejněním se rozumí uložením (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha) do sbírky listin. Tato povinnost je splněna v okamžiku předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.

 

Zaplacení daně z nemovitých věcí

11.04.2016 09:40:36

 

Od 24. dubna do 24. května bude Finanční správa rozesílat daňové složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí.

 

Novela zákona o sociálních službách

11.04.2016 09:39:52

 

Novela zákona o sociálních službách přinese zvýšení příspěvku na péči poprvé od roku 2007. Tato novela bude platit od 1. srpna 2016, a to:

Stupeň závislosti

 1. lehká závislost - mladší 18 let (3 300 Kč), starší 18 let (880 Kč)

 2. středně těžká závislost - mladší 18 let (6 600 Kč) a starší 18 let (4 400 Kč)

 1. těžká závislost – mladší 18 let (9 900 Kč) a starší 18 let (8 800 Kč)

 2. úplná závislost – mladší a starší 18 let (13 200 Kč)

 

Taktéž se zvyšuje sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb na 2 miliony korun.

 

 

Odevzdání přehledů pro ČSSZ a pojišťovny

11.04.2016 09:38:17

 

Jste-li živnostník nezapomeňte, že nejpozději do 2. května je povinnost odeslat zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy o tom, jaké jste měli v loňském roce příjmy a výdaje. Za nepodání přehledů může zdravotní pojišťovna udělit pokutu ve výši 50 tisíc korun. Česká správa sociálního zabezpečení pak až 20 tisíc korun.

 

 

Elektronická evidence tržeb

11.04.2016 09:37:28

 

Nástroj pro boj proti daňový únikům byl podepsán hlavou státu a nabyde účinnosti dne 1. prosince 2016.

Dne 13.4.2016 byl zákon o EET vyhlášen ve sbírce zákonů a společně s ním také doprovodný zákon o snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. EET bude mít celkem
4 fáze, a to:

 • 1. fáze - 1. prosinec 2016 (ubytovací a stravovací služby)

 • 2. fáze - 1. březen 2017 (maloobchod a velkoobchod)

 • 3. fáze - 1. březen 2018 (ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodobná povolání, doprava a zemědělství)

 • 4. fáze - 1. červen 2018 (vybraná řemesl a výrobní činnosti)

Finanční správa spustila webové stránky k EET viz. www.e-trzby.cz Tento web bude sloužit pro všechny, kteří budou hledat informace o nově zavedeném systému.

 

 

Důležité daňové termíny – BŘEZEN 2016

08.03.2016 09:40:10

V březnu se blíží tyto daňové termíny:

 • Úterý 15. března: splatnost čtvrtletní zálohy spotřební daně

 • Středa 25. března: daňová přiznání za 2/2016

  • spotřební daně

  • DPH, Kontrolní a souhrnné hlášení

  • z plynu a pevných paliv

 • Úterý 29. března: splatnost daně z lihu za 1/2016

 • Pátek 1. dubna : přiznání k dani z příjmu za rok 2015

 

Daňová složenka – zdarma

08.03.2016 09:39:30

Od 1. března 2016 budete moci zaplatit formou hotovostní složenky některé daně na poště zdarma. Konkrétně tak budou moci učinit fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce, a to:

 • daň z nemovitých věcí

 • daň z nabytí nemovitých věcí (popř. daň z převodu nemovitosti)

 • daň z příjmu fyzických osob podávající přiznání

 

Den daňové svobody

08.03.2016 09:38:56

Je tu pomyslná hranice v kalendářním roce, která je letos o dva dny dříve, než jak tomu bylo v loňském roce, a to v pondělí 20. června. Ona pomyslná hranice protíná rok na dvě období. V prvním daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucích. V druhém tj. ode dne daňové svobody vydělávají sami pro sebe.

 

Nový judikát Nejvyššího soudu

08.03.2016 09:38:00

 

I po uplynutí 2leté lhůty stanovené zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) k podřízení se tomuto zákonu mohou společnosti nadále přijímat rozhodnutí o podřízení se, neboť Nejvyšší soud ve svém nejnovějším stanovisku (Cpjn 204/2015) označil tuto lhůtu pouze za pořádkovou. Zároveň dovodil, že i společnosti nepodřízené zákonu o obchodních korporacích mohou využívat institutů zavedených tímto zákonem (různé druhy obchodních podílů, kmenové listy...)

 

Nový institut: nespolehlivá osoba

08.03.2016 09:37:07

Tento rok se připravuje nový institut nespolehlivých osob. Vznikne i tzv. „blacklist“. Naproti tomu nespolehlivou osobou se bude moci stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátcem daně, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Tento statut Vám může udělit správce daně nebo zákon.Tohoto statutu se už nepůjde tak jednoduše zbavit, jako tomu je u nespolehlivého plátce. Norma by měla být účinná od roku 2017.

 

Spolupráce s daňovými poradci se vyplatí!

08.03.2016 09:36:30

V souvislosti s podáváním kontrolních hlášení k DPH upozorňujeme na to, že tyto úkony, spojené s vyplněním a podáním KH,  jsou součástí služeb daňového poradenství a proto může daňový poradce nabídnout záruky, které jiné profese nabídnout nemohou. Je to zejména vysoká odbornost prověřená náročnou kvalifikační zkouškou a záruka profesního pojištění na odpovědnost za škodu z případného vadného podání kontrolního hlášení. To samozřejmě platí i pro jiná daňová podání včetně daňových přiznání. Takové záruky nemůže například účetní nabídnout, a to proto, že pojišťovny účetní na škody plynoucí z daní nepojišťují. 

 

 

Konec elektronických podpisů, nahradí je elektronická identita

08.03.2016 09:34:41

Elektronické podpisy v roce 2016 končí, nahradí je tzv. Elektronická identita. Veškerá právní úprava týkající se elektronických podpisů bude nahrazena zmíněným nařízením eIDAS. Současný elektronický podpis bude nahrazen takzvaným kvalifikovaným podpisem. Firmy budou moci navíc využívat i takzvané elektronické pečetě. Získají je nákupem od autorizovaných poskytovatelů. Největší rozdíl bude právní váha nových typů elektronické identifikace, která se nově vyrovná vlastnoručnímu podpisu. Používání elektronických podpisů by měla odstartovat od 1. červenece roku 2016.

 

Elektronická evidence tržeb

08.03.2016 09:34:05

 V únoru byl poslaneckou sněmovní schválen jeden z nástrojů v boji proti daňovým úniků, a to elektronická evidence tržeb, účinná by mohla být na konci roku 2016 pro ubytovací a stravovací služby. Další oblasti podníkání budou následovat.

 

Bezplatný prvozápis s.r.o.

08.03.2016 09:33:04

 Zakladatelé s.r.o. by nemuseli vždy hradit 6 000 Kč za zápis do rejstříku. Výjimka z poplatkové povinnosti se bude vztahovat na případy, kdy první zápis do obchodního rejstříku provede notář na základě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání, který sám sepsal. Zakladatelské právní jednání nadto musí být stručné, může obsahovat jen zákonem stanovené povinné náležitosti. Zároveň je třeba splnit podmínku splacení vkladové povinnosti v penězích. Další úsporu společníků pak má představovat snížení minimální výše odměny notáre za sepsání zakladatelského právního jednání na čásktu dva tisíce korun .

 

Klamavé opomenutí

08.02.2016 13:07:04

 

Novela (378/2015 Sb.) zákona o ochraně spotřebitele poprvé výslovně stanoví, že obchodní praktika může být považována za klamavou i z důvodu nekonání, kdy prodávající opomenul uvést podstatné skutečnosti, které v dané souvislosti spotřebitel potřeboval pro rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak nebyl uskutečnil. Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné skutečnosti zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem, a dokonce i když neuvede svůj obchodní záměr, není-li patrný ze souvislostí.

 

Centrální evidence účtů

08.02.2016 13:06:20

 

Ministerstvo financí a Česká národní banka (ČNB) podala návrh na zřízení registru centrálního evidence účtů. Tento návrh byl vládou schválen. Registr bude spravovat ČNB. Jeho obsahem bude výpis všech existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních záložen. Evidence nebude sloužit jako přehled o pohybech a zůstatcích na účtech klientů, bude mít jenom informační charakter - existence účtů.

 

Důležité daňové termíny – ÚNOR 2016

08.02.2016 13:05:23

 

V únoru byste neměli zapomenout podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016. Také je třeba podpis pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015. Termín je pondělí 15.února 2016. Ve středu 24.2. 2016 je splatná spotřební daň z lihu za prosinec 2015. Čtvrtek 25. února 2016 připadá na podání DPH a také pro podání prvního kontrolního hlášení 1/2016.

 

Slevy na dani v roce 2016

08.02.2016 13:04:30

 

Protože se blíží podání daňového přiznání za rok 2015 máme tu výčet slev na dani, které si můžete uplatnit.

Slevy na dani

Ustanovení ZDP

Roční sleva

Měsíční sleva

Poplatník

§ 35ba odst. 1 písm.a)

24 840,00 Kč

2 070,00 Kč

1. vyživované dítě

§35c odst. 1 písm.

13 404,00 Kč

1 117,00 Kč

2. vyživované dítě

§35c odst. 1 písm.

15 804,00 Kč

1 317,00 Kč

3. vyživované dítě

§35c odst. 1 písm.

17 004,00 Kč

1 417,00 Kč

Školkovné

§ 35bb odst. 4

9 200,00 Kč

--------

Manžel/manželka

§ 35ba odst. 1 písm.b)

24 840,00 Kč

--------

Invalidita 1. stupně

a 2. stupně

§ 35ba odst. 1 písm.c)

0,00 Kč

0,00 Kč

Invalidita 3. stupně

§ 35ba odst. 1 písm.d)

5 040,00 Kč

420,00 Kč

ZTP/P

§ 35ba odst. 1 písm.e)

16 140,00 Kč

1 345,00 Kč

Student

§ 35ba odst. 1 písm.f)

4 020,00 Kč

335,00

 

 

 

 

DPH u nemovitostí od roku 2016

08.02.2016 13:03:43

 

Plnění osvobozená od nároku na odpočet daně u nemovitých věcí jsou od roku 2016:

 • dodání nemovité věci (§ 56)

 • nájem nemovité věci (§ 56a)

Naopak se ruší převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení s účinností od 1.1.2016.

V zákoně o DPH jsou tzv. vybrané nemovité věci tzn.:

 • stavba pevně spojená se zemí

 • jednotka

 • inženýřská síť

 • pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

 • podzemní stavba se samostatným účelovým určením

 • právo stavby jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí

 

Dodání výše uvedených nemovitých věcí je osvobozeno od daně po uplytnutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby. Stavby, které byly postaveny do konce roku 2012 jsou osvobozeny po 3 letech. Od DPH je osvobozen také nájem nemovitých věcí s výjimkou krátkodobého nájmu netrvajícího déle než 48 hodin.

 

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2015

08.02.2016 13:02:43

 

Podmínky:

 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší jak 25

 • zaměstnanec = pracovní poměr na základě pracovní smlouvy

Tři způsoby řešení povinného podílu za rok 2015:

 • osoby zaměstnané se zdravotním postižením v pracovním poměru

 • náhradní plnění - (odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením také jsou to osoby
  na chráněných pracovních místech)

 • odvodem do státního rozpočtu (termín do 15.2.2016)

Nová povinnost vzniká těm zaměstnavatelům, kteří za rok 2015 plní povinný podíl tzv. náhradním plněním. Dle § 83 zákona o zaměstnanosti jsou povinni oznámit krajské pobočce Úřadu práce identifikační údaje, dodavatele náhradního plnění, cenu odebraného náhradního plnění bez DPH, datum odebrání náhradního plnění a číslo dokladu. Toto podání můžete realizovat papírově, elektronicky nebo přes datovou schránku.

 

Kontrolní hlášení – POZOR na evidenční číslo daňového dokladu!

08.02.2016 13:01:41

 

Na základě předepsané XML struktury kontrolního hlášení se v případě evidenčního čísla daňového dokladu jedná o textový řetězec, který může nabývat až 60 znaků, přičemž užití speciálních znaků (mezery, lomítka, pomlčky apod.) není vyloučeno. V rámci analýzy dat z kontrolních hlášení budou vyhodnocovány pouze alfanumerické znaky bez ohledu na případné uvedení speciálních symbolů. Podstatné proto je, aby odběratel zachytil, respektive vykázal v položce „ev. číslo daňového dokladu“ veškeré alfanumerické znaky v pořadí, ve kterém jej uvedl dodavatel na dokladu.

 

 

Pomůcky ke KONTROLNÍMU HLÁŠENÍ

08.02.2016 13:00:28

 

Finanční správa zveřejnila několik dalších pomůcek, jak správně podat kontrolní hlášení. Mimo jiné finanční správa publikovala několik návodných videí.

 

Doporučený postup KH

www.financnisprava.cz/
kontrolnihlaseni

Doklady v listinné podobě

Doklady v účetním programu

Příprava

 • soubory ke stažení

 • snadnější komunikace pořízení datové schránky

 • výpis z evidence pro účely DPH se již v roce 2016 nepodává!!

 • soubory ke stažení

 • aktualizace programu

 • snadnější komunikace pořízení datové schránky

 • výpis z evidence pro účely DPH se již v roce 2016 nepodává!!!

Podání KH

 • Měsíčně – PO (všichni)
  a FO (měsíční plátci)

 • Čtvrtletně – FO (čtvrtletní)

 • podání do 25.dne měsíce přes EPO (www.daneelektronicky.cz)

 • Měsíčně – PO (všichni)
  a FO (měsíční plátci)

 • Čtvrtletně – FO (čtvrtletní)

 • xml soubor KH

 • podání do 25.dneměsíce přes EPO (www.daneelektronicky.cz)

Reakce na výzvy

 • ID datové schránky – po příhlášení do ní je zpráva doručena. Pokud se plátce nepřihlásí, je doručena fikcí tzv. 10 dní.

 • Reakce na tuto výzvu musí být do 5ti kalendářních dní.

 • Na daňovém portálu lze na tuto výzvu reagovat pomocí rychlé odpovědi na výzvu.

* PO – právnická osoba

FO – fyzická osoba

EPO – Elektronická podání pro Finanční správu

 

Elektronické podání bez výjimek

07.01.2016 10:05:42


Všichni plátci DPH musí od 1.1.2016 podávat přiznání elektronicky. Nebude již platit výjimka pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. korun.

 

Důležité daňové termíny – LEDEN 2016

07.01.2016 10:05:08

Leden je důležitý měsíc pro podání daňových přiznání za silniční daň a daň z nemovitých věcí. Obě tato přiznání je potřeba podat na FÚ – termín pro podání těchto přiznání vychází letos na 1. února 2016.

 

Cestovní náhrady v roce 2016

07.01.2016 10:02:01

V roce 2016 si zaměstnaci, kteří budou vyslaní na pracovní cestu polepší na tuzemském stravném. Také se mění náhrada u osobních aut a průměrná cena pohonných hmot.

Cestovní náhrada
Náhrady
Dle zákona
Za každý kalendářní den pracovní cesty
Pracovní cesta
 5 až 12 hodin
70,00 Kč
§ 163 odst. 1
Pracovní cesta
 12 až 18 hodin
106,00 Kč
Pracovní cesta
delší než 18 hodin
166,00 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty
(zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře)
Pracovní cesta
 5 až 12 hodin
70,00 Kč až 83,00 Kč
§ 176 odst. 1
Pracovní cesta
 12 až 18 hodin
106,00 Kč až 127,00 Kč
Pracovní cesta
delší než 18 hodin
166,00 kč až 198,00 Kč

Za 1 km jízdy
Jednostopé vozidlo a tříkolka
Nejméně 1,00 Kč
§ 157 odst. 4
Osobní silniční motorové vozidlo
Nejméně 3,80 Kč

Průměrná cena za
 1l pohonných hmot
Benzin 95 oktanů
29,70 Kč
§ 158 odst. 4
Benzin 98 oktanů
33,00 Kč
Motorová nafta
29,50 Kč
 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

07.01.2016 10:00:40

Zákon č. 378/2015 Sb. nově zakotvuje právo spotřebitele na mimosoudní řešení jakéhokoli sporu s podnikatelem (např. o kvalitu dodaného zboží či poskytnutých služeb), mimo oblast vzdělávání a zdravotnictví. Jako zprostředkovatel by měla vystupovat zejména Česká obchodní inspekce spolu s dalšími licencovanými subjekty pro jednotlivé spotřebitelské obory. Navrhovatelem mimosoudního řešení bude výhradně spotřebitel, lhůta k podání návrhu je obecně 1 rok, řízení nebude zpoplatněno. Zprostředkovatelé nebudou vydávat závazná rozhodnutí, navrhnou však do 90 dnů řešení, které bude zvláště v případě ČOI působit silou autority. Podnikatel bude povinen se zprostředkovatelem spolupracovat, zejména se do 15 pracovních dnů od obdržení oznámení vyjádřit k věci.

 

Daň z nemovitých věcí – novinky

07.01.2016 09:59:24
 • Novinkou je, že předmětem daně není rozestavěná stavba jako taková, ale pouze stavba hotová a užívaná. Osvobozené jsou stavby a jednotky, které získávají energie z biomasy.
 • Do daně z pozemků se nebudou zahrnovat pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v bytovém domě, a také jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově bytové domu, které jsou užívány společně s těmito jednotkami v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnického podílu.
 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy nabyvatel nemovité věci, a to s účinností od 1. dubna 2016.
 

Vymezení pojmu „aktiva celkem“

07.01.2016 09:58:58

Aktiva celkem se doteď brala jako jako aktiva brutto (vstupní cena), avšak nové znění zákona definuje aktiva celkem jako aktiva netto (zůstatková hodnota).

 

Zřizovací výdaje – ZRUŠENY

07.01.2016 09:58:23

Od 1.1.2016 jsou zrušeny zřizovací výdaje z kategorie nehmotného majetku dle § 32a Zákona o dani z příjmu. Ty zřizovací výdaje, které jsou evidované ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 se daňově doodepíší dle stávajících pravidel.

 

Změny v režimu přenesené daňové povinnosti od roku 2016

07.01.2016 09:55:29

Režim přenesené daňové povinnosti se v novém roce rozšíří o následující novinky, a to:

 • Dodání nemovité věci – od 1.1.2016 plátce, který dodává nemovitost jinému plátci se rozhodne, že uplatní daň (i když by toto dodání mohlo být od DPH osvobozeno) = režim přenesené daňové povinnosti.
 • Dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (pozn. za obchodníka se nepovažuje osoba, jejímž předmětem podnikání je pouze výroba elektřiny tj. bez přenosu a distribuce). Převod záruky původu původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 • Vzájemná dohoda plátců u plnění pod 100 000 Kč – pokud se plátci dohodnou mezi sebou písemně, může zdanitelné plnění, které je pod 100 000 Kč také podléhat režimu přenesené daňové povinnosti (platnost od 1.2.2016).
 • Evidence pro účely DPH nahrazena kontrolním hlášením – nebudou se uvádět množstevní jednotky.
 

Předsednictví Krajské hospodářské komory ZK

16.12.2015 15:06:00

 

Dne 30. listopadu na 5. Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje obhájila Ing. Ivona Huňková post předsedy představenstva a stala se předsedkyní KHK ZK na další 3 roky.

 

Dary neziskovým organizacím

16.12.2015 15:05:25

 

Blíží se Vánoce a s nimi i různé dary. Pokud jste firma či organizace, která chce podpořit neziskovou organizaci musí, to být darování, nikoliv sponzoring. Dárce na rozdíl od sponzora podporuje činnost organizace, aniž by mu z ní plynuly výhody. Dárci si mohou o tento dar snížit základ daně díky odčitatelné položce.

 1. Právnické osoby (PO) mají nárok uplatnit odčitatelnou položku, jestliže hodnota jednoho daru
  (či všech darů v organizaci) bude alespoň 2 000 Kč. Základ daně může snížit max. o 5 % základu daně.

 2. Fyzické osoby (FO) mohou odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud je celková hodnota daru vyšší než 2 % základu daně poplatníka, nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze
  u fyzických osob odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

 

Elektronická evidence tržeb odložena

16.12.2015 15:04:56

 

Start elektronické evidence tržeb (EET) se opět odkládá. Uvedena do provozu by mohla být na podzim 2016. O situaci vývoje EET Vás budeme informovat.

 

Kontrolní hlášení – testovací formulář

16.12.2015 15:04:24

 

Kontrolní hlášení k DPH bude platit od 1.1.2016 - POZOR, bude se podávat měsíčně, a to platí i pro čtvrtletní plátce. Více informací na info@euregnia.cz

Testovací formulář pro kontrolní hlášení je dostupný na adrese http://mfwwwit-1.mfcr.cz - tato podání formuláře nejsou odesílána na finanční úřady - jde pouze o testovací verzi. Na daňovém portálu - testovací prostředí - klikněte na elektronická podání pro finanční správu a dále pak na odkaz Elektronické formuláře.


 

 

Přizpůsobení názvu spolku

16.12.2015 15:03:56

 

Nejpozději do 1. 1. 2016 jsou spolky povinny přizpůsobit svůj název, aby vyhovoval následujícím požadavkům: Název musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“, název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby, nesmí být klamavý a musí se vyhnout neoprávněnému užití jména či příjmení člověka, stejně jako příznačného prvku názvu jiné právnické osoby.

 

Vybraná daňová čísla pro rok 2016

16.12.2015 15:03:20

 

Rok 2016 přinese několik změn týkajících se výše čistého rodinného příjmu, a to konkrétně:

 • 1 337 Kč – od roku 2016 budou muset osoby bez zdanitelných příjmů (občané mimo evidenci ÚP, studenti nad 26 let, ženy v domácnosti) zaplatit 13,5 % z 9 900 Kč (kvůli zvýšení minimální mzdy)

 • 1 417 Kč – zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě

 • 1 717 Kč – zvýšení daňového zvýhodnění na třetí a další dítě

 • 6 752 Kč – zvyšuje se minimální vyměřovací základ na sociální pojištění u OSVČ

 • 13 503 Kč – zvyšuje se minimální vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatně výdělečné činnosti na zdravotní pojištění

 • 59 400 Kčpro čerpání tohoto bonusu je potřeba mít roční příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či nájmu alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy

 

Možnost zaplatit daň z nemovitých věcí přes SIPO

16.12.2015 14:12:29

 

V roce 2016 půjde nově daň z nemovitých věcí zaplatit tímto způsobem, avšak jen za předpokladu, že jste fyzická osoba a bylo Vám přiděleno spojovací číslo. Pokud se FO rozhodnou platit daň touto cestou, musí své rozhodnutí oznámit finačnímu úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

 

Navrácení peněžního deníku a jednoduchého účetnictví

16.12.2015 14:11:15

 

Od nového roku se opět do zákona o účetnictví vrací peněžní deník. Stejně jako v minulých letech se do něj budou zapisovat peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené a průběžné položky.

Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je upraveno v § 13 b. Tímto účetnictvím se mohou řídit spolky, církve či honební společenstva aj. (upraveno v § 1 f), a musí splňovat kritéria: neplátce DPH, hodnota majetku a příjmyza poslední účetní období do 3 mil. Kč.

 

 

Zrušení II. důchového pilíře a změny v III. důchodovém pilíři od roku 2016

16.12.2015 14:07:51

Na počátku roku 2016 budou účastníci II. pilíře informováni o zrušení důchodového pojištění. Možností zrušení bude hned několik: převedení peněz na bankovní účet přesměrování do III. pilíře vyplacení peněz v hotovosti ve formě poštovní poukázky K 1. červenci 2016 budou fondy zrušeny a vstoupí do likvidace. Účastníci II. pilíře musí sdělit penzijní společnosti své údaje (jméno, rodné číslo nebo datum narození, zvolený způsob výplaty a číslo účtu, kam mají být prostředky poslány) nejpozději do 30. září 2016.

Ve III. důchodovém piliří se zvýší hranice pro daňovou úlevu. Z daní si bude možné odečíst připojištění se státním příspěvkem ve výši 24 tisíc korun za rok (místo původních 12 tisíc korun). Nově by mohli spořit i lidé mladší 18ti let. Po dovršení plnoletosti si budou moci z naspořené částky vybrat jednorázově 30 tisíc korun Za dvou podmínek: 1) důchodové spoření trvalo více než 10 let 2) v posledních 2 letech nebyla změněna penzijní společnost

 

Změny týkající se dohod konaných mimo pracovní poměr

10.11.2015 10:41:22

 

Doposud nejednotná pravidla ukončení dohod (DPP, DPČ) byla sjednocena tak, že nyní lze ukončit buď dohodou ke sjednanému dni, nebo výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou, nebo okamžitým zrušením (v případě, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr). Vždy je zapotřebí písemné formy.

 

Odškodňování pracovních úrazů

10.11.2015 10:40:46

 

Nově je v zákoníku práce výslovně zakotven nárok na odškodnění i zaměstnanci konajícímu práci na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

 

Změna pravidel poskytování podpory v nezaměstnanosti

10.11.2015 10:40:08

 

Nově bude pro vznik nároku rozhodné, zda uchazeč o zaměstnání má uzavřen nějaký pracovněprávní vztah splňující podmínky nekolidujícího zaměstnání. Nebude tak rozhodný faktický výkon činnosti, ale již samotné uzavření pracovněprávního vztahu. Zároveň novela stanovuje, že členové obchodních korporací, evidovaní na úřadu práce, již nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

Tvorba rezerv na elektroodpad ze solárních panelů

10.11.2015 10:39:28

 

Poplatník, který bude vést jednoduché účetnictví si bude moci uplatnit jako daňový výdaj tvorbu rezerv dle § 3. Mimo jiné se rozšíří úprava tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů, které byly uvedeny na trh do dne 1. ledna 2013 (dle § 11a až 11c). Rezervy budou snižovat daňový základ pomocí úpravy základu daně dle § 23 ods. 3 písm. c). Tvorba rezervy je možná již pro rok 2015 a také lze zohlednit část připadající na období roku 2014.

 

Znovuzavedení jednoduchého účetnictví

 

Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je upraveno v § 13 b. Tímto účetnictvím se mohou řídit spolky, církve či honební společenstva aj. (upraveno v § 1 f), a musí splňovat kritéria: neplátce DPH, hodnota majetku a příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč.

 

Na co si dát u kontrolního hlášení pozor

10.11.2015 10:37:36

 

Správce daně bude komunikovat s daňovým subjektem pomocí datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud nevlastníte datovou schránku, budou vám zasílany výzvy na mail, avšak za den doručení se považuje den odeslání e-mailu správcem daně.

U kontrolního hlášení (KH) se zavádí 5ti denní lhůta pro podání následného KH, a to i za předpokladu, že budete správcem daně vyzván datovou schránkou nebo e-mailem. Při reakci na výzvu se jedná o 5 kalendářních dnů. Oproti tomu při podání následného KH je to 5 pracovních dnů.

Evidenční číslo, které stanovil dodavatel musí být uvedeno se všemi znaky (číslice i písmena) na obou stranách tj. dodavatel i odběratel.

Sankce za nepodání KH:

 • 1 000 Kč – KH bude podáno až po lhůtě (25 dnů po skončení kalendářního měsíce)

   • právnické osoby= platí pro všechny, bez ohledu na to, zda jsou měsíční nebo kvartální plátci

   • fyzické osoby = podávají KH dle toho jestli jsou měsíční nebo kvartální plátci

 • 10 000 Kč – v náhradní lhůtě, na výzvu správce daně

 • 30 000 Kč - daňový subjekt nereaguje na výzvu od správce daně (na tuto výzvu je povinnen
  do 5ti dnů od oznámení reagovat, prostřednictvím následného KH)

 

 

Změny v dani z nemovitých věcí od roku 2016

10.11.2015 10:34:24

 

V zákoně o dani z nemovitých věcí se od 1.1.2016 změní úprava o vzniku a vymezení předmětu daně ze staveb a pozemků. Dle nového znění bude předmětem plnění zdanitelná stavba, kterou lze podle stavebního zákona užívat, nebo která je užívana. Pro časové hledisko pro vznik předmětu daně je rozhodující faktický stav zdanitelné stavby, kterým je dokončenost nebo faktické užívání zdanitelné stavby. Dokončená stavba je, jejíž užívání povolil stavební úřad, není zde důležité jestli je už užívána. Více změn naleznete v zákoně č. 23/2015 Sb., a zákon č. 84/2015 Sb. (s účinností od 1.1.2016)

 

Připravované „prorodinné“ novinky

05.10.2015 11:07:51

 

 

 

Návrh – k 1.1.2017

Nárok na

Podmínka

Podpora pro výdělečně činné lidi, které neformálně pečují o rodinného příslušníka,
u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, a vyžaduje celodenní péč
a není ve zdravotníckém zařízení

Pečovatelskou dovolenou 3 až 6 měsíců, peněžitou pomoc ve výši 60 % denního vyměrovacího základu

Pro osoby
v příbuzenském stavu
a osoby, které odvádí nemocenské pojištění

Úprava rodičovského příspěvku

Čerpání mezi 6 měsíci
až 2 lety věku dítěte

max. 70 % hrubé mzdy
či výše příjmu

Rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než předchozí plat

Otcovská poporodní péče

Ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.

Nástup možný v období
6 týdnů ode dne narození dítěte

 

 

 

Česká republika nemá dostatek volných míst v předškolních zařízeních, proto přichází pilotní projekt Mikrojesle, který by měl sladit rodinný život. V mikrojeslích by byl maximálně 4 členný kolektiv dětí ve věku od 6 měsíců. Tento projekt by měl být realizován k 1.1.2016.

 

 

 

Sjednání smluvní pokuty se spotřebitelem

05.10.2015 11:07:17

 

Ústavní soud svým nedávným rozsudkem 3512/11 odmítl častou podnikatelskou praxi, kdy dodavatel vtělí smluvní pokutu do svých všeobecných obchodních podmínek a tyto nechá podepsat spotřebiteli na důkaz, že se s podmínkami seznámil. Dle ÚS nesmí VOP sloužit k tomu, aby do nich v nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě dodavatel skryl ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou. Takovémuto nepoctivému jednání nelze přiznat právní ochranu a smluvní pokuta tedy bude nevymahatelná. Z výše uvedeného plyne, že v rámci spotřebitelských smluv nemohou být ujednání zakládající smluvní pokutu součástí VOP, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné.

 

Změny v zákoníku práce

05.10.2015 11:06:24

 

Novela, která je účinná od 1.10.2015 přináší řadu změn. První z nich je možnost jednostranně zrušit dohodu o provedení práce s 15ti denní výpovědní lhůtou. Zrušení tohoto právního vztahu lze pouze písemnou formou! Novela také vrací zpět odškodňování pracovních úrazů.

 

 

Novela zákona o zaměstnananosti

05.10.2015 11:05:52

 

Od 1. října 2015 nabývá účinnosti novela o zaměstnanosti, která zavádí příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti (nemohou vykonávat svou práci z důvodu povětrnostních vlivů nebo živelných událostí nebo z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků či omezení poptávky po jím poskytovaných službách). Zákoník práce zaručuje zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Doba poskytování tohoto příspěvku je max. 12 měsíců.

 

Změna zdravotní pojišťovny – dva termíny

05.10.2015 11:05:10

 

Zdravotní pojišťovnu lze změnit od letošního září ve dvou termínech. Pokud tedy zažádáte o změnu.
Tato novela dává možnost změny pouze jednou ročně. Změnu zdravotní pojišťovny lze tedy provést ve dvou termínech, a to:

 • od 1. ledna do 31. března – ke změně dojde k 1. červenci téhož roku

 • od 1. července do 30. září – ke změně dojde od 1. ledna následujícího roku

Odhlašovat se ze stávající zdravotní pojišťovny není třeba, pojišťovna to udělá za vás. V případě, že jste zaměstnaní, musíte do 8 dnů podat informace o změně zdravotní pojišťovně svému zaměstnavateli.

 

Setkání zástupců KHK Zlínského kraje sekcí HK ČR

04.09.2015 09:51:06

 

První setkání se uskutečnilo v Uherském Hradišti dne 7.7.2015, na pozvání předsedkyně KHK ZK Ing. Ivony Huňkové. Setkání se zúčastnilo celkem 15 zástupců sekcí. Následovalo představení jednotlivých sekcí, činnost sekcí a aktuálně řešené problémy. Účastníci vyzvedli význam sekcí. Byla ustanovena nová krajská sekce - SEKCE ZAMĚSTNANOSTI, TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ. Sekce jsou efektivním nástrojem, kde lze nejsnadněji prosazovat svůj názor, zobecňovat zkušenosti, ovlivňovat věci. Druhé setkání se konalo ve Zlíně dne 18.8.2015. KHK ZK má 24 zástupců v 19 sekcí. Zde se účastníci se shodli na podpoře vzniku REGIONÁLNÍ SEKCE OBCHODU, SLUŽEB A CESTOVNÍHO RUCHU. Dne 7. září rozhodlo představenstvo
o zřízení sekcí a jmenovalo předsedy.

 

Zástavní právo k obchodnímu podílu

04.09.2015 09:50:31

 

Tento nástroj, v praxi jeden z nejdůležitějších zajišťovacích prostředků při rozsáhlejším úvěrování, doznal při rekodifikaci zásadních změn:

 • Může být nyní dohodnuto, že zástavní věřitel (banka) je oprávněn vykonávat na valné hromadě hlasovací práva spojená se zastavenými podíly.

Do doby splatnosti zajištěného dluhu má právo na podíl na zisku zástavní dlužník. Jakmile se však zajištěná pohledávka stane splatnou, aniž by byla mezitím plně uhrazena, nabývá tato práva zástavní věřitel (banka), a to až do výše zajištěného dluhu. O vyplacená plnění (podíly na zisku, dividendy) se snižuje zajištěný dluh. Asi nejdůležitější změnou je, že se věřitel a dlužník mohou nově dohodnout i na propadné zástavě (tedy propadnutí zastaveného podílu ve prospěch banky), nebo na jakémkoli jiném způsobu uspokojení splatné pohledávky mimo dosavadních postupů – zpeněžení ve veřejné dražbě či soudního prodeje.

Zákon nově zakazuje společnosti přijmout do zástavy vlastní obchodní podíl.


 

 

Novela zákona o Účetnictví

 

Od 1.1.2016 bude platit novela zákona o účetnictví, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Jednou z novinkou bude kategorie účetních jednotek - §1b.

 

Účetní jednotka

Aktiva celkem

Roční čistý obrat

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Mikro

Do 9 mil. Kč

Do 18 mil. Kč

Do 10

Malá

9 až 100 mil. Kč

18 až 200 mil. Kč

11 až 50

Střední

100 až 500 mil. Kč

200 až 1000 mil Kč

51 až 249

Velká

> 500 mil. Kč

> 1000 mil. Kč

> 250

 

Mikro je účetní jednotka, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot.

Velká účetní jednotka je ta, která přesahuje alespoň 2 sledované hraniční hodnoty.

 

Centrální systém pro elektronickou evidenci tržeb

04.09.2015 09:49:14

 

Ministerstvo financí ČR se snaží vytvořit spolehlivější a bezpečnější systém pro elektronickou evidenci tržeb, oproti Chorvatsku, kde systém běží od roku 2013. Registrace podnikatele bude snadná. Probíhat bude přes portál, kde se bude dát bezpečně přihlásit. Autentizační proces – tj. přidělení prvotních údajů bude zabezpečovat datová schránka každého podnikatele. Firma bude disponovat právy jako spravování účtu on-line, přidávání či ubrání provozovny. Podnikatelé budou mít přístup k zpracovávaným datům za svou firmu, tj. které tržby jsou zaregistrovány). V případě ztráty certifikátu bude možnost si vyzvednout nový. Fungování elektronické evidence tržeb bylo odloženo k 28.8. na polovinu roku 2016.

 

Novinky v reverse charge

04.09.2015 09:47:56

 

Od 1.7.2015 se přenesená daňová povinnost rozšířila o obiloviny a technické plodiny. Nově od 1.1.2016 se bude přenesená daňová povinnost vztahovat i na dodání nemovité věci mezi dvěma plátci. Avšak za předpokladu, že prodávající se rozhodne uplatnit daň i přes uplynutí 5leté lhůty pro osvobození takového dodání.

 

Pomoc pro nezaměstnané 50+

04.09.2015 09:47:17

 

Téměř 1/3 nezaměstnaných je ve věku nad 50 let, z tohoto důvodu se Ministerstvo práce a Úřad práce snaží podpořit tuto skupinu nezaměstnaných různými způsoby. Nejlépe to lze přes příspěvky na mzdy či zřízení (vyhrazení) společensky účelného pracovního místa. Tito zaměstnavatelé mohou získat od Úřadu práce příspěvek na mzdové náklady zaměstnance až do výši 15 000 Kč měsíčně, po dobu 6 až 12 měsíců. Pokud zaměstnají uchazeče věku nad 55 let, částka se může zvýšit až na 24 000 Kč měsíčně. Na základě připravovaných změn počítá Ministerstvo práce a sociálních věcí s prodloužením doby až na 24 měsíců u osob nad 55 let. Tyto změny by měly být účinné v roce 2016.

 

Zvýšení minimální mzdy od roku 2016

04.09.2015 09:45:56

 

Od počátku roku 2016 se minimální měsíční mzda vzroste na 9 900 Kč a hodinová minimální mzda vzroste na 58,70 Kč. Polepší si i osoby se zdravotním postižením, jejich minimálni měsíční mzda vzroste na 9 300 Kč
a hodinová minimální mzda bude 55,10 Kč.

 

Experti z FÚ budou prokazovat pořízení majetku

08.06.2015 09:12:19

Od roku 2016 budou kontrolovat experti z Finačního úřadu původ majetku. Původ majetku bude prokazovat ten, jehož oficiální příjmy se budou lišit o 7 mil. korun. Jestliže člověk nevysvětlí původ majetku, vyměří mu stát patnáctiprocentní daň z rozdílu a k němu připočte ještě penále.

 

Kontrolní hlášení

08.06.2015 09:11:24

Od 1. ledna 2016 budou mít povinnost vybrané subjekty podávat údaje z daňových dokladů formou kontrolního hlášení. Údaje jsou totožné s dosud vykazovaným výpisem z evidence, který se podává pro účely DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Od nového roku 2016 se tento výpis ruší a nahrazuje ho právě kontrolní hlášení, které se bude podávat pouze elektronicky!

 

Elektronizace justice

08.06.2015 09:10:32

Nově mohou notáři provádět od poloviny května on-line zápisy do obchodního rejstříku. Za provedení zápisu si notář bude účtovat 300 Kč + DPH, za sepsání notářského zápisu, kterým se osvědčí splnění podmínek pro zápis, pak 1 000 Kč + DPH. Účastníci, kteří se rozhodnout pro zápis u notáře zaplatí při založení (1. zápis) akciové společnosti 8 000 Kč, ( u rejstříkového soudu 12 000 Kč), u společnosti s ručeným omezeným
(1. zápis) 2 700 Kč (u soudu 6 000 Kč). Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři provádět zápisy i do dalších veřejných rejstříků.

 

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

07.05.2015 09:02:06

Dle § 38 zákona č. 582/1991 Sb. Zaměstnavatel vede pro každého občana tzv. ELDP, který je účastníkem důchodového pojištění za jednotlivý kalendářní rok. Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více souběžných výdělečných činností, vyhotovuje zaměstnavatel samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost zvlášť. Jestliže v průběhu kalendářního roku výdělečná činnost skončila a zaměstnavatel s občanem nezahájí v následujících 3 měsících znovu výdělečnou činnost, neuzavírá ani neodesílá ELDP. ELDP za rok 2014 musely být odevzdány na OSSZ do 30. dubna 2015.
 

 

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

07.05.2015 09:00:18

Zaměstnavatel se může tímto způsobem vyhnout povinnosti proplácet zaměstnancům přesčasy. Podmínkou je, že mzda nebude stanovena jednostranným výměrem, nýbrž sjednána dvoustranným smluvním aktem, který spolupodepíše i zaměstnanec. Musí zde být vyjádřeno, že se mzda sjednává již s přihlédnutím
k případnému výkonu práce přesčas, a zároveň musí být uveden i rozsah práce přesčas, k níž bylo takto přihlédnuto, a to nejvýše v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok u běžných zaměstnanců (naopak
u vedoucích zaměstnanců je stropem až celková hranice práce přesčas, tedy 416 hodin ročně). Při dodržení uvedených podmínek nenáleží zaměstnanci za práci přesčas ani dosažená mzda, ani příplatek, ani náhradní volno.

 

Společensky účelná pracovní místa

07.05.2015 08:57:14

 

SÚPM je pracovní místo, které buď zřizuje zaměstnavatel nové pracovní místo nebo vyhrazuje a obsazuje je uchazeči o zaměstnání. Toto pracovní místo zřizuje uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na tohoto zaměstnance můžete získat příspěvěk od Úřadu práce, a to:


SÚPM vyhrazená

Délka evidence

Příspěvek

Evidovaný uchazeč

9 měsíců

12 000 Kč

Uchazeč evid. déle než 1 rok

12 měsíců

15 000 Kč

Osoba starší 50 let

5 měsíců

18 000 Kč

Osoba pečující o dítě do 10 let

5 měsíců

 

12 000 Kč

Osoba mladší 30 let s praxí
v oboru delší než 5 měsíců

3 měsíce

12 000 Kč

Osoba mladší 30 let bez praxe

v oboru (nástup na pracovní pozici ve vystudovaném oboru)

3 měsíce


18 000 Kč

OZP

3 měsíce

15 000 Kč

Osoba, která pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba z okruhu společně posuzovaných osob

Bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč

Osoba, které je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejímu vstupu na volný trh práce

Lze schválit jako výjimku bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč


 

Placení daně z nemovitých věcí se blíží

07.05.2015 08:55:54

Lhůta pro zaplacení z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Proto začala Finanční správa rozesílat složenky k zaplacení této daně. Mimo jiné v obálce také naleznete instrukce, pro placení daňě na příští rok, a to pomocí SIPA. Pokud částka daně nepřesáhne 5 000 Kč je splatná celá do 1. června, pokud je daň vyšší je splatná ve dvou částkách (druhou můžete zaplatit až do 30. listopadu). Pokud máte přeplatek nebo nedoplatek zjistíte to snadno pomocí oddělitelné čáti složenky, stejně jako adresu územního pracoviště FÚ. V případě, že vlastníte více nemovitostí v jednom kraji v obalce naleznete jednu složenku na všechny platby. Možnost placení daně: složenkou na poště, převodem na FÚ, hotově na FÚ.
 

 

Odpočet výzkumu a vývoje

07.05.2015 08:55:07

Společnosti, které uplatňují odpočet na výzkum a vývoj by měli být zvláště opatrní při způsobu kalkulace nákladů zahrnovaných do tohoto odpočtu. Dle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové nelze náhrady mzdy za dovolenou považovat za náklady vynaložené při realizaci výzumu a vývoje. GFŘ tento závěr potvrdil – v době čerpání dovolené se pracovník osobně nepodílí na realizaci konkrétního výzkumného či vývojového projektu.

 

Odevzdání přehledů pro ZP a ČSSZ

09.04.2015 10:01:10

Živnostníci musí nejpozději do pondělí 4. května odezvdat na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích. Tyto přehledy se týkají všech OSVČ, i těch, kteří nepodávali daňové přiznání. Pro tyto OSVČ platí lhůta do 8. dubna ve zdravotním pojištění a 31. července v oblasti sociálního zabezpečení. Naopak pro živnostníky, kteří mají povinný audit, nebo jim přiznání k dani zpracovává daňový poradce mají čas až do konce července 2015. Za zpožděné podání uděluje ZP pokutu ve výši 50 000 Kč a ČSSZ až 20 000 Kč.

 

Elektronická evidence tržeb

09.04.2015 10:00:15

Hlavním důvodem zavedení elektronické evidence tržeb je zamezení daňových úniků. Povinnost budou mít právnické osoby v podnikatelském sektoru a fyzické osoby, platící daně v ČR. Systém by měl být zavedenv roce 2016. V praxi to bude fungovat tak, že podnikatelé a živnostníci budou mít propojené PC nebo telefon s tiskárnou účtenky. Každá transakce bude mít svůj kód - finanční správa vygeneruje svůj potvrzovací kód a zákazník dostane účtenku s oběma kódy. Tato komunikace by měla trvat max. 2 vteřiny

 

Slabší smluvní strana jako nový pojem závazkových vztahů

09.04.2015 09:56:05

Třebaže se často překrývá s pojmem spotřebitel (ten bude téměř vždy považován za slabší stranu), jde o pojem širší, např. to mohou být i právnické osoby. Dle NOZ je slabší smluvní stranou vždy ten, kdo vůči podnikateli vystupuje v hospodářském styku mimo souvislost s vlastním podnikáním. Může to však být i slabší podnikatel, záleží na okolnostech případu - hlavně na hospodářské síle a možnosti ovlivnit obsah smlouvy. Hlavním nástrojem ochrany slabší strany je právo dovolat se neplatnosti takových smluvních ustanovení, která byla nečitelně napsána, nesrozumitelně formulována či jsou obzvláště nevýhodná.
 

 

Kontrolní hlášení

09.04.2015 09:55:18

Formulář a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení bude zveřejněno v průběhu dubna 2015. Toto hlášení bude mít povinnost podat plátce, který uskutečnil či přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Kontrolní hlášení bude obsahovat i transakce v režimu přenesené daňové povinnosti – od 1.1.2016 nebudou muset plátci podávat Výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení se bude podávat elektronicky. Hlášení se bude skládat z části A (plnění, kde je plátce povinen přiznat daň) a B (zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku). Jednotlivé hodnoty vykázané na řádcích by měly odpovídat hodnotám vykázaným v přiznání k DPH za dané období.

 

Online „konto“ dob pojištění ČSSZ

09.04.2015 09:54:45

Toto online „konto“ poslouží zaměstnancům jako nástroj kontroly. Mohou si tak zkontrolovat, zda jejich zaměstnavatel České správně sociálního zabezpečení potvrdil dobu jejich důchodového pojištění, a také jejich hrubé příjmy ve správné výši. Ke kontu se dostanete přes online ePortál ČSSZ. Jediné co potřebuje ke vstupu jsou vaše přihlašovací údaje do datové schránky.
 

 

Evidence tržeb – připomínky

09.04.2015 09:52:45

Zákon o evidenci tržeb měl několik připomínek, které Ministerstvo financí vypořádalo. Pokud je tedy vláda schválí budou v ní tyto novinky:

 • zakazník nebude muset přebírat účtenku,
 • uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti bude bráno jako předběžné opatření
 • zavedení institutu závazného posouzení pro poplatníky – nahodilý příjem (osvobozen), toto opatření vydává Finanční úřad za správní poplatek 1 000 Kč
 • snížení DPH ve stravovacích službách na 15 % (výjimka – alkohol, tabákové výrobky)
 • jednorázová sleva 5 000 Kč pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kterým vznikla povinnost evidovat tržby v tomto roce na základě kompenzace zvýšených nákladů
 • účtenková loterie
 

Posečkání a splátkování daně

09.04.2015 09:52:07

Nejste schopni řádně a včas zaplatit daň? Můžete si požádat o rozložení úhrady tj. na postupné splácení celkového daňového závazku nebo o posečkání daně tj. náhradní doba splatnosti celkového daňového závazku. Za žádost se platí správní poplatek ve výši 400 Kč. Tato žádost musí být dostatečně odůvodněná. Rozhodnutí musí správce daně vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

Nový judikát Nejvyššího soudu

02.03.2015 09:50:32

Nejvyšší soud judikoval pod sp. zn 29 Cdo 3919/2014, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil. Ve své tiskové zprávě zároveň NS uvedl, že v praxi to znamená, že je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které samo musí mít formu notářského zápisu, postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem. Výslovně byl tento závěr vztažen na zmocnění udělované k založení nové s.r.o. zástupcem, kterému tak již postačí vystavit plnou moc s úředně ověřeným podpisem namísto dosavadní povinné formy notářského zápisu.

 

Den daňové svobody

02.03.2015 09:49:55

Den daňové svobody připadá podle společnosti Deloitte na pondělí 22. června 2015. Den daňové svobody je pomyslná hranice v kalendářním roce, která rozděluje rok na 2 období. V tom prvním jakoby daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů vlády apod. A ode dne daňové svobody tzv. sami pro sebe.

 

Novinky v režimu osvobozených příjmů

02.03.2015 09:49:08


1) Od roku 2015 se majetkový prospěch z titulu bezúročné zápůjčky stává předmětem daně z příjmů, většinou se, ale v praxi i nadále nebude zdaňovat, neboť bude osvobozen od daně. Toto nezdanění podléhá několika podmínkám.
2) Daňová podpora výhod soukromého životního pojištění proti zneužívání daňových výhod soukromého životního pojištění. Osvobození příspěvku zaměstanavatele od daně do 30 000 Kč/rok. Vztahuje se produkty kryjící životní rizika. Tuto změnu ve smlově je nutné provést do 31.3.2015.
 

 

E-tiskopis přes Finanční správu

02.03.2015 09:48:14

Jak jsme již dříve v akualitách uváděli od 1.1.2015 je povinnost podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, podání řádného a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, pokud má daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku, nebo má uloženo zákonem, že účetní závěrku provádí auditor. Jelikož se jedná o novinku tohoto roku, lze podávat plnění povinnosti elektronicky, ale i dle § 71 odst. 3 daňového řádu, tzv. e-tiskopisem, který je přístupný na Daňovém portále

 

Práce na dohodu - novinky zdravotní a sociální pojištění

02.03.2015 09:47:39

Pokud máte s jedním zaměstnavatelem více dohod o pracovní činnosti naráz, tak se vaše měsíční odměny sčítají - za předpokladu, že součet dosáhne alespoň částky 2 500 Kč - zdravotní a sociální pojištění se nově od roku 2015 odvádí z každé z nich.
 

 

Daň z nemovitých věcí – novinky od 2015

02.03.2015 09:47:00

Od 5. února 2015 se změnily průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb.. To, ale není důvod pro podávání nového daňového přiznání – správce daně je povinnen započíst tuto změnu do nové daňové povinnosti a sdělit její výši poplatníkovi. Pro podání daňového přiznání se použije klasicky vzor č. 14, změna nastává v řádku č. 113, který se nemusí vyplňovat.
 

 

Roční zúčtování za rok 2014

02.02.2015 09:17:21

Roční zúčtování provede poslední plátce daně na základě potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách od všech předchozích plátců daně ve zdaňovacím období, které je poplatník povinen předložit současně se žádostí o roční zúčtování v termínu do 15. února následujícího roku. Pokud tak poplatník neučiní v tomto termínu, plátce daně zúčtování neprovede. Roční zúčtování má povinnost zaměstavatel provést nejpozději do 31. března 2015.

 

Nespolehlivý plátce DPH

02.02.2015 09:16:45

Od loňského roka se počet nespolehlivých plátců zvýšil. Na této černé listě skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než 10 mil Kč. Za nespolehlivého plátce je považován i ten, který nemá v pořádku daňové doklady a FÚ vyměří daň alespoň 500 tis. Kč. Ale spadá sem i podnik, který je podezřelý z účasti na podvodu. Od října 2014 může jít také o společnost, která je nekontaktní či opakovně neplní lhůty pro povinná daňová podání. Od ledna 2015 přibylo další zpřísnění, a to pro společnosti, které sídlí na virtuálních adresách.

 

Změnění podmínek projektu POVEZ

02.02.2015 09:15:57

U tohoto projektu – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se od 2.února 2015 značně změnily podmínky. Zaměstnavatelé nebo OSVČ mohou získat podporu za předpokladu, že jejich meziroční pokles tržeb nepřesáhne 15 % (původně 5 %). Tyto podniky budou mít možnost získat prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců. Současně podpora zahrnuje i mzdové náklady pro zaměstnance po dobu jejich vzdělávání. Realizace projektu byla prodloužena na 3 měsíce.

 

Profesní odpovědnost

02.02.2015 09:14:07

Nový občanský zákoník nově zavádí tzv. profesní odpovědnost. Za odborníka je nyní dle zákona považován ten, „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu.“ (Nezáleží tedy na získaném certifikátu, úředním povolení atd.) Na odborníka pak zákon v soukromých vztazích stanoví vyšší nároky, pokud jde o pečlivost, znalosti a potažmo odpovědnost, zejména za škodu. Příkladem je zvláštní druh škody způsobené tzv. škodlivou radou toho, kdo jako odborník poskytuje rady v rámci své tvrzené odbornosti. Škodu způsobenou odborníkem navíc nemůže soud snížit ani z důvodů hodných zvláštního zřetele.

 

Limit hotovostních plateb snížen na 270 000 Kč

02.02.2015 09:13:24

Limit pro platby do 350 000 Kč, byl snížen na 270 000 Kč. Platby nad tuto částku musejí být prováděny bezhotovostně. Do tohoto limitu se vstupují všechny platby, jak v české tak i v zahraniční měně, provedené týmž poskytovatelem v průběhu jednoho kalendářního dne. Tato novela platí od 1. prosince 2014.
 

 

26 % sazba pro odvod pojistného zrušena

02.02.2015 09:12:46

Tato sazba pro výpočet pojistného se ruší a zůstává jednotná sazba 25 % pro všechny zaměstnavatele. Sazbu 26 % mohli použít zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstananci.
 

 

Povinný podíl za rok 2014

02.02.2015 09:10:54

Zaměstnavatel má povinnost plnit povinný podíl vztahující se k osobám se zdravotním postižením.

Podmínky tohoto plnění:

 • přepočtený roční průměrný počet zaměstnanců větší než 25,
 • za celého zaměstnavatele (nepočítají se jednotlivé provozovny nebo detašovaná pracoviště),
 • zaměstnanec = ten, který má smlouvu, byl jmenován či byl zvolen.

Podíl lze plnit 3 způsoby:

 • zaměstnání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
 • náhradní plnění,
 • odvod do státního rozpočtu.

Lze i kombinovat všechny tři způsoby.

 

Individuální prominutí penále či úroku od 2015

02.02.2015 09:09:38

Od 1.1.2015 může FÚ prominout vzniklé vybrané sankce např. penále, úrok z prodlení, úrok z posečkané částky daně. Za předpokladu, že bude uhrazena daň, která se sankce týká. Prominout lze až 75 % penále a až 100 % úroku. O prominutí lze požádat za poplatek ve výši 1 000 Kč.
 

 

Elektronického podání daňových přiznání nově od 2015

02.02.2015 09:08:45

Rozšíření povinnosti elektronického podání daňových přiznání a dalších písemností vůči finačnímu úřadu nového ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Každý daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, veškerá podání na FÚ provádí pouze elektronicky. Upraveno v zákoně č. 458/2011 Sb.

 

Novela č. 136/2014 Sb. zákona o zaměstnanosti

21.01.2015 10:58:58

Tato novela zavádí od 1. 1. 2015 sankci za porušení povinnosti zaměstnavatele mít v místě pracoviště originály či alespoň kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah zaměstnanců (pracovní smlouva, DPP, DPČ). Dříve mohla sankce dopadnout pouze na zaměstnance, nyní jde o správní delikt, za který může být zaměstnavateli uložena pokuta až 500.000 Kč. Zaměstnavatel však může oznámit OSSZ předem jednotlivé pracovní poměry či dohody (vyjma těch, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, tedy DPP do 10.000 Kč měsíčně a DPČ do 2.500 Kč měsíčně), čímž se vyhne pokutě i v případě, že by nemohl doklady při kontrole předložit.
 

 

Rozšíření reverse-charge

21.01.2015 10:57:55

Původně měla novinka rozšíření přenesení daňové povinnosti platit již od počátku roku 2015, díky zpožděnému projednávání se tento režim uplatní s účinností od 1. dubna 2015, výjimku má cukrová řepa, která se bude uplatňovat od 1. září 2015.Podmínkou je celková částka základu daně dodávaného zboží v hodnotě 100 000 Kč u zboží:

 • Kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
 • Kovy, včetně drahých kovů s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH.
 • Mobilní telefony.
 • Integrované obvody, jako jsou mikropocesory a centrální procesové jednotky.
 • Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.).
 • Videoherní konzole.

 

 

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

21.01.2015 10:57:07

Nárok na důchod vzniká dosaženým věkem, ale také tzv. „odpracovanými“ roky. IOLDP slouží k tomu, aby mohl zaměstnanec řešit svou situaci včas, pokud by mu některé z potřebných údajů chyběly (tzn. zaměstnavatel by nesplnil svou povinnost a nenahlásil tyto údaje). Jednou za kalendářní rok lze požádat o vyhotovení IOLDP ČSSZ, která má na jeho vyhotovení 90 dnů od doručení této žádosti. 

 

Kontrolní hlášení odloženo

21.01.2015 10:52:36

Elektronické podání kontrolního hlášení, nevázaného na podání daňového přiznání a zároveň podání ve lhůtě do 25 dní po skončení kalendářního měsíce je odloženo na rok 2016.  

 

Rozšíření třetí sazby DPH

21.01.2015 10:51:53

Od nového roku je zavedena třetí sazba DPH, ve výši 10 %, a to konkrétně na léky a knihy, která byla rozšířena o položky pro bezlepkovou dietu a fenylketonurii (mlýnské výrobky, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků).  

 

Výše obratu pro povinnost stát se plácem DPH zůstává stejná

21.01.2015 10:50:39

Od 1. 1. 2015 nedochází ke snížení obratu, nýbrž výše obratu zůstává stejná, tedy pro povinnou registraci zůstává částka 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
 

 

Oprava základu a výše daně

21.01.2015 10:49:47

U dílčího plnění bude možná oprava základu a výše daně ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla. Za předpokladu, že bylo přebíráno či předáváno po částech jako je tomu např. u staveb.  

 

Dobrovolná registrace

21.01.2015 10:49:05

Novela rozšiřuje dobrovolnou registraci za identifikovanou osobu pro osoby povinné k dani – neplátce.Za předpokladu, že bude pořizovat zboží z jiného státu a určí možnost, že zboží bude předmětem daně, i když jim dle zákona být nemá.  

 

Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

21.01.2015 10:43:52

Ke zvýšení může dojít pouze na základě usnesení valné hromady (rozhoduje 2/3 hlasů, nestanoví-li společenská smlouva jinak) a musí být pořízen notářský zápis. Zvýšení je možné následujícími způsoby:

 • Stávající společníci převezmou („upíšou“) vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadních vkladů, nebo se nově přistoupivší společníci zaváží k novému vkladu; závazek se přebírá jednostranným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, doporučuje se podrobněji upravit podmínky splácení samostatnou smlouvou o vkladu.
 • Zvýšení se provede z vlastních zdrojů s.r.o.
 • Kombinací obou předchozích způsobů.

Oproti předchozí úpravě obchodního zákoníku může nyní společník vlastnit více podílů, nový vklad tedy nemusí přirůstat k jeho dosavadnímu podílu, nýbrž může představovat nový podíl např. jiného druhu. Stejně tak již není stanovena minimální výše vkladu. Co zůstalo zachováno, je přednostní právo stávajících společníků na zvýšení kapitálu peněžitými vklady. 

 

Nepoužívání zřízené datové schránky – pokuta!

21.01.2015 10:43:18

Máte založenou datovou schránku, ale nevyužíváte ji? Špatně. Od 1.1.2015 hrozí za nepoužívání datové schránky pokuta, která se může vyšplhat až do částky 50 tis. Kč. Pokud jste však nový podnikatel či živnostník a „datovku“ si teprve chcete pořídit – nemusíte.  

 

Rozšíření přenesené daňové povinnosti

21.01.2015 10:42:27

Od nového roku se rozšiřuje přenesená daňová povinnost – bude se jednat o dodání mobilních telefonů a tabletů, na jednom daňovém dokladu v celkové výši nad 100 tis. Kč Naproti tomu obiloviny a cukrová řepa nebude mít stanovenu hodnotovou hranici.  

 

Dobrovolná elektronická komunikace s ČSSZ

21.01.2015 10:41:59

Dříve museli všichni bez výjimky podávat elektronické tiskopisy při komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Od 1.1.2015 platit výjimka pro zaměstnavatele, OSVČ a lékaře, budou tedy moci zasílat' i papírové tiskopisy, z důvodu, že ne každý dokáže zajistit právě ten elektronický.  

 

Změna pojistného na sociální zabezpečení

21.01.2015 10:41:24

Dochází ke změně u zaměstnavatelů, kteří mají průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26, a to konkrétně zrušení možnosti zvýšit si sazbu pojistného na 26 %. Novela zákona je platná od 1.1.2015.  

 

Pozor na výši koeficientu u dani z nemovitostí!

21.01.2015 10:40:52

Pokud vlastníte nemovitost ve městě, kde dojde ke změně koeficinetu – nemusíte vyplňovat nové daňové přiznání. Novou výši daně Vám oznámí FÚ sám. Pokud jste však letos nabyli stavbu, byt, pozemek
či samostatný nebytový prostor vedený v katastru nemovitostí koupí nebo darem, jste povinni podat přiznání do konce ledna 2015, a to i za předpokladu, že u vás nastaly změny ve vlastnictví nemovitosti. 

 

Navrácení termínu pro roční zúčtování mezd

21.01.2015 10:40:17

Od roku 2015 se vrací staronový termín ročního zúčtování, a to 31. března s tím, že vrácení přeplatku se provede do konce výplatního termínu v dubnu 2015. (V tomto roce byl termín zúčtování stanoven na
15. března 2014.) 

 

Úrok z odpočtu DPH

21.01.2015 10:38:49

Jedná se o tzv. sankci, kdy správce daně zadržuje příliš velkou dobu nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu pro odstranění pochybností. Daňový subjekt má takto nárok na úrok z odpočtu ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 %. 

 

Změny daňového řádu od roku 2015

21.01.2015 10:37:36

Za obchodní korporaci bude moci jednat pouze jeden statutární orgán, a to i za předpokladu,
že v zakladatelských dokumentech byla uvedena, nutnost účasti více členů statutárních orgánů.

Oznamovací povinnost u FO, jejíž povinností bude ohlásit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč – jinak hrozí pokuta ve výši 15 % takového příjmu. Tato povinnost se vztahuje na příjmy, které poplatník obdrží po 1.1.2015

Pořádková pokuta se zvyšuje z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč, pokud daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti svou povinnost, nebo ji splní opožděně. Správce daně mu může uložit pokutu i opakovaně. Poplatník, který se zpozdí při podání daně z příjmu fyzických osob, jehož základ daně je tvořen z 50 % příjmy ze závislé činnosti – tato pokuta se snižuje na desetinu.
 

 

Pozor! Na zrušené bankovní účty FÚ

12.11.2014 09:46:59

Pokud uhradíte po 1. lednu 2015 svou daňovou povinnost na již zrušený bankovní účet finančního úřadu, můžete se dostat do situace, kdy nezaplatíte včas a ještě Vám mohou nabíhat sankce z prodlení!
 

 

Pokyn valné hromady členu statutárního orgánu

12.11.2014 09:46:20

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nově opravňuje každého jednatele s.r.o. a člena představenstva a.s. požádat valnou hromadu i bez souhlasu ostatních členů statutárního orgánu o pokyn týkající se určité otázky či rozhodnutí, před nimiž statutární orgán stojí a které se nyní mohou týkat
i obchodního vedení společnosti. Udělí-li valná hromada pokyn a ten se ukáže jako chybný, budou
ti společníci či akcionáři, kteří pro něj hlasovali, odpovídat za vzniklou škodu společně a nerozdílně s těmi členy statutárního orgánu, kteří při provádění pokynu nejednali s péčí řádného hospodáře. Žádost o udělení pokynu musí mít formu hlasovatelného usnesení valné hromady, návrh usnesení (i variantní) musí být uveden již v pozvánce na valnou hromadu. Zákon však přitom nestanoví valné hromadě povinnost nějaký pokyn udělit.
 

 

Podnikatelky nemusí přerušovat podnikání

12.11.2014 09:45:39

OSVČ nemusí přerušovat podníkání za předpokladu, že pobírá mateřskou a samostatnou výdělečnou činnost za ní vykonává zaměstnanec nebo spolupracující osoba. Nebo pobírá mateřskou ze zaměstnání a současně vykonává činnost OSVČ.

 

Placení daní on-line

12.11.2014 09:44:59

Počátkem roku 2015 bude možné zaplatit daňové přiznání on-line. A to tak, že na poslední straně elektronického daňového přiznání bude tlačítko, přes které se ihned dostanete na platební portál, aniž byste museli vyplňovat složité platební údaje. Taktéž se bude testovat systém, který umožní zaplatit daň kartou.
 

 

Přiznávání osobozených příjmů

12.11.2014 09:44:24

Díky speciálnímu přiznání bude potřeba přiznávat i osvobozené příjmy, ale jenom ty, které přesáhnout částku 5 mil. Kč. Při nesplnění hrozí vysoké sankce do výši až 15 % těchto neoznámených příjmů.
 

 

Prokazování původu majetku

12.11.2014 09:43:44

Jedná se o prokazování tedy identifikaci majetku, který značnou měrou neodpovídá prohlášení příjmů poplatníka, následného dodanění příjmů, které poplatník správci daně zatajil, a ze kterých daný majetek financoval. Není zde rozhodující fakt, zda-li se jednalo o příjmy z legální či nelegální činnosti. Důležitým faktorem je rozdíl alespoň 10 mil. Kč. Poplatníkovi lze uložit penále až ve výši 100 %.
 

 

Novinka v rámci zdravotního pojištění

12.11.2014 09:43:06

Od nového roku přichází změna ve zdravotním pojištění. Zaměstnavatel již nemá povinnost v době, kdy zaměstnanec čerpá neplacené volno nebo má neomluvenou absenci sledovat tyto skutečnosti za účelem zdravotního pojištění. Vyjímkou je tzv. doplatek minima → zaměstnanec hradí sám.

 

Porodné i na druhé dítě

12.11.2014 09:42:16

Nově od 1. 1. 2015 bude možnost získat poprodné i na druhé narozené dítě, a to ve výši až 10 000 Kč. Kromě toho se zvyšuje i limit na životního minima z 2,4 násobku na 2,7 násobek.

 

Nový mezinárodní účetní standard IFRS 15

12.11.2014 09:41:20

IFRS 15 neboli výnosy ze smluv se zákazníky. V čem přichází zásadní změna? Ve výnosech, které se účtují už
v okamžiku kontroly nad dodaným zbožím nebo službami na zákazníka za předpokládanou částku, které účetní jednotka za toto zboží nebo službu očekává. Jelikož se jedná o jakési vyhodnocení výnosů podle obchodních smluv, tato změna se bude týkat nejen podniků, kteří obchodují s cennými papíry na burze, či jejich dceřiných společností, ale také i zákazníků, kteří s nimi mají obchodněprávní vztah. IFRS 15 se zaměřuje na telekomunikační sektor, vývoj softwaru, nemovitostí, stavebnictví či výrobě aj.

 

Vyšší sleva na děti od roku 2015

10.10.2014 10:36:03

Současná sleva na dítě je 1 117 Kč měsíčně. Od nového roku by sleva na dani mohla vzrůst o 200 Kč měsíčně a na třetí dítě až o 300 kč měsíčně.

 

Třetí sazba DPH

10.10.2014 10:35:29

Poslanci schválili třetí sazbu DPH. Od ledna 2015 budou léky, knihy a dětská výživa zdaněny sazbou 10 %. Kromě toho zůstanou zachovány dvě dosavadní sazby DPH 15 a 21 procent. Zákon musí ještě potvrdit senát.

 

Doklady potřebné k zápisu sídla společnosti do obchodního rejstříku

10.10.2014 10:34:41

Nový zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících ponechává možnost prokázat oprávněnost užívání sídla předložením písemného souhlasu vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem ne starším než 3 měsíce, nově jde však pouze o alternativu k základnímu způsobu, jímž je předložení samotné nájemní smlouvy, přičemž na té nemusejí být podpisy ověřeny. Prohlášení s ověřeným podpisem lze tedy doporučit zejména tehdy, když podnikatel z nějakého důvodu nechce předložit rejstříkovému soudu svoji nájemní smlouvu. Zákon nyní také výslovně stanoví, že právní důvod užívání prostor není vůbec třeba dokládat, je-li právní důvod zjistitelný z veřejného rejstříku. Podnikatel tedy nemusí k návrhu na zápis či změnu sídla přikládat žádnou listinu, pokud je z katastru nemovitostí patrno, že je současně vlastníkem příslušné budovy.

 

Nájemní právo v katastru nemovitostí

10.10.2014 10:33:56

Nově lze do katastru nemovitostí zapsat nájemní právo. Nový Občanský Zákoník nestanovuje listinu, na základě které se tento institut zapisuje do katastru. To však jde zapsat jen za předpokladu, že souhlasí jak pronajímatel, tak i nájemce, a to podle prohlášení obsahující všechny náležitosti. Je možno, že se nemusí jednat o samostatný dokument – může být zahrnut přímo v nájemní smlově. Proč je pro nájemce tento institut důležitý? Protože jednoduše a věrohodně prokazuje existenci nájemního vztahu k určité nemovitosti. Není však povinný.
 

 

Daňové paušály už nebudou tak výhodné

10.10.2014 10:33:13

Vládou nyní prochází daňový balíček, pro výdajový paušál, který by měl stanovit maximální hranici,
a to 2 000 000 Kč. Podnikatel, který má tento roční příjem nebo případně vyšší bude omezen maximálním výdajovým paušálem. Jedná se o paušály 60 a 80 %. Návrh by měl bojovat proti daňové kriminalitě.

 

Vyšší minimální mzda

10.10.2014 10:32:41

Od 1.1.2015 bude minální mzda o 700 Kč vyšší, tedy místo 8 500 Kč to bude částka 9 200 Kč. Hodinová mzda oproti tomu vzroste o 4,40 koruny na hodiny tj. Z 50,60 na 55 Kč.

 

Chytré formuláře PDF

10.10.2014 10:32:06

Finanční správa se snaží usnadnit daňovým poplatníkům vyplňování a podávání daňových formulářů.
Z obyčejných PDF se nyní stávají postupně tzv. „chytré“ PDF, které umožňují kontrolu vyplněných dat online, a také odeslání ve formě datové zprávy do datové schránky.

 

Soukromé životní pojištění – omezení výhod

10.10.2014 10:31:19

Daňové zvýhodnění produktů soukromého životního pojištění bude omezeno. Ministerstvo financí se rozhodlo zpřísnit podmínky. A to pro smlouvy umožňující výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním
a nezakládá zánik pojistné smlovy, tzv. částečných odkupů.

 

Nepřípustný souběh funkcí

10.10.2014 10:30:44

Ministerstvo financí vydalo v červenci stanovisko, které v žádném případě nepovoluje souběh funkcí člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, kterýž se zároveň shoduje s náplní práce (vykonávat tutéž činnosti nebo jen její části). Nejhorším dopadem může být neplatnost pracovního poměru.

 

Institut nespolehlivý plátce a jeho zpřísnění

10.10.2014 10:30:03

Nespolehivý plátce významně porušuje povinnosti při správě DPH, což má negativní dopad na reálné inkaso daně či běžný chod správy, či vyrovnanou konkurenci na trhu. Od 1. ledna 2015 bude platit i fakt, uvedení nepravdivého údaje reálného sídla, jako ohrožení veřejného zájmu. Avšak insitut nebude platit v případě
tzv. „běžného plátce“ → neúmyslné pochybení, které nebylo včas napraveno.

 

Workshop Assessment centrum

09.09.2014 12:18:37

Euregnia je zapojena do projektu centra Akropolis Genderové brýle. V rámci tohoto projektu Vás zveme na workshop "Assessment centrum - Jak využít tuto formu k náboru zaměstnanců", který se uskuteční 25.9.2014 od 9.00 hod v přednáškovém sále Podnikatelského inkubátoru Panský dvůr
v Kunovicích. Přednášející je Mgr. K. Geislerová a Mgr. Dušan Rendoš. Vhodné pro personalisty a majitele velkých, středních i malých firem.

 

Nová sleva „děti ve školce“

09.09.2014 12:18:01

Pomocnou ruku podá nová daňová sleva rodičům, kteří umisťují dítě předškolního věku do mateřské školky. Jeden z rodičů si budeme mocit uplatnit tuto slevu, která se bude odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za tuto péči ve školce. Limitem bude hranice výše minimální mzdy. Tato možnost by měla přijít začátkem příštího roku.

 

Založení s.r.o. za 3 dny

09.09.2014 12:17:25

S.R.O. během tří dnů? Ano, od příštího roku to bude možné. A budou Vám k tomu stačit pouze symbolické tři tisíce korun a návštěva notáře. Novinka se bude týkat malých firem, které mají jednoduchou strukturu společníků a nepotřebují ke svému založení žádné komplikované ujednání.
 

 

Státní správa se podílí na přípravě nového zákona – elektronická evidence tržeb

09.09.2014 12:15:37

Státní správa bude moci sledovat tržby podnikatelů online a odhalovat tak nepoctivce = účinný nástroj proti daňovým únikům. Systém by měl být uveden do provozu k 1.1.2016.

 

 

 

Vyplacení podílu na zisku (dividendy, tantiémy) v akciové společnosti

09.09.2014 12:14:51

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo v návaznosti na usnesení valné hromady a samo také provádí výplatu. Dospěje-li však představenstvo k závěru, že usnesení valné hromady o rozdělení zisku je
v rozporu se zákonem či stanovami, nesmí o výplatě rozhodnout ani ji provést, a to pod sankcí osobního ručení za vrácení neoprávněně vyplaceného podílu. Překážkou výplaty by bylo jmenovitě to, že by si společnost vyplacením podílu přivodila úpadek nebo by se snížil vlastní kapitál a.s. Pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka dále nesmí překročit výši zisku zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a o povinné příděly do rezervních a jiných fondů. Po opadnutí případné zákonné překážky je však předtavenstvo povinno zisk vyplatit.

 

Kurzabeit – příspěvek, který pomůže

09.09.2014 12:14:13

Jedná se o příspěvek, který by měl pomoci firmám v problémových období. Kurzabeit bude poskytován ve výši 30 % průměrného výdělku zaměstnance, v době kdy nemůže být zaměstnanec na pracovišti, protože pro něj zaměstnavatel nemá práci. Hlavní podmínkou poskytnutí tohoto příspěvku je pro zaměstnavatele závazek, že bude poskytovat takto podpořeným zaměstnancům možnost odborného vzdělávání, tedy rozvíjení schopností, které by následně mohli uplatnit v zaměstnání.
 

 

Obnovení nároku na slevu pro pracující důchodce

09.09.2014 12:13:07

Dne 30.7.2014 Ústavní soud rozhodl o zrušení nemožnosti uplatňovat základní slevu na dani pro starobní důchodce, kteří k 1. lednu kalendářního měsíce pobírali starobní důchod. Což znamená, že za rok 2014 si budou moci tuto slevu uplatnit, nejdříve možná už za měsíc srpen. Výše měsíční slevy zůstává stejná, a to ve výši 2 070 Kč.

 

Novinky v zadávání veřejných zakázek

17.06.2014 09:23:43

Nová směrnice přináší novinku, která se týká kritérií pro zadání veřejné zakázky. Nalezneme ji
v článku 67 Směrnice 2014/24/EU. Jedná se o kritérium ekonomické výhodnosti pro zadávání veřejné zakázky. Toto nové kritérium znamená nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou podle kritérií, která zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

V článku 53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Se píše, že zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku podle hospodářský nejvýhodnější nabídky, anebo nejnižší ceny. Tato možnost zadání zakázky dle nejnižší nabídkové ceny již není ve Směrnici 2014/24/EU uvedena.

 

Daňové zvýhodnění na dítě

17.06.2014 09:22:56

V roce 2014 mohou všichni zaměstnanci a podnikatelé, kteří neodečítají náklady paušálem, uplatnit daňové zvýhodnění na každé dítě ve výši 1 117 korun měsíčně. Vláda navrhuje, aby si mohli rodiče odečítat o 200
i 300 korun více.

Podmínky daňového zvýhodnění jsou v § 35c zákona o dani z příjmu :

může ho uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, podmínkou je společná domácnost.
poprvé se uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo
pokud dítě studuje, je možné je uplatňovat do 26 let věku
rodiče studentů, kteří ukončí studium na střední škole maturitou a udělají si poslední prázdniny, mají nárok na daňové zvýhodnění ještě za měsíce červenec a srpen.

 

Povinností a. s. mít vlastní web

17.06.2014 09:19:59

Společně s rekodifikací soukromého práva, přichází i nový zákon o obchodních korporacích. Novinkou letošního roku je pro všechny akciové společnosti povinnost mít bezplatně přístupné webové stránky. Na stránkách by mělo být uvedeno alespoň firma, sídlo, IČO a den zápisu do obchodního rejstříku. Webovky musejí být dostupné bezplatně.

 

Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel

17.06.2014 09:20:42

Základní podmínka pro vyplacení zisku je tzv. test insolvence. Tedy společnost nesmí vyplatit zisk ani prostředky z vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek dle insolvenčního zákona.

U akciových společností platí další omezující pravidlo, podle kterého nelze rozdělit zisk nebo jakékoliv vlastní zdroje v částce převyšující hodnotu hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělěný zisk z předchozího období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jak jsou stanoveny zákonem, případně stanovami.

 

Zelená nafta pro zemědělce

17.06.2014 09:19:14

Změnu přináší novela zákona o spotřebních daních. Zemědělci budou mít nárok na vrácení části spotřební daně, a to:

40 % z nafty
57 % z motorové nafty s příměsí řepkového oleje

Tato zelená nafta podpoří zemědělce, kteří tyto pohonné hmoty spotřebovávají při své činnosti na polích. Naproti těm, kteří v dopravním prostředku opotřebovávají komunikaci, na jejiž opravu je spotřební daň primárně určena. Novela by měla přijít v platnost od letošního července.

 

Blíží se konečný termín pro schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů, jejich mezd a mezd osob jim blízkých

17.06.2014 09:18:25

Pro případ, že by valná hromada s.r.o. či a.s. neschválila smlouvu o výkonu funkce člena statutárního či kontrolního orgánu do 30. 6. t.r., stanoví zákon (§ 59 odst. 3 ZOK) nevyvratitelnou právní domněnku bezplatnosti výkonu této funkce po uvedeném datu. V a.s. se musí ke smlouvám navíc vyjádřit i dozorčí rada. Vedle povinných náležitostí smlouvy (jde zejména o vymezení všech složek základních i zvláštních odměn včetně případného věcného plnění) je vhodné v ní upravit i některé další otázky (nemocenská, dovolená, odstupné...)
Stejným postupem musí být schváleny i pracovní či jiné smlouvy, na jejímž základě je členu orgánu či osobě jemu blízké poskytována mzda či jiné plnění.

 

Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů

13.05.2014 10:19:26

 

Novinkou letošního roku je novela, která dává daňovým poplatníkům možnost snížení základu daně formou nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Nový daňový odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku užívajého pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta. Odpočet se vztahuje na daňové poplatníky, kteří na svém pracovišti poskytují vzdělávací činnost v rámci praktického vzdělávání při studiu na střední škole, během odborné praxe při vyšším odborném vzdělávání nebo v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Odpočet se počítá při: - pořízení majetku jako 110 % pořízovací ceny majetku → podmínka: využitelnost 3 po sobě zdaňovací období, a to z více než 50 % celkové doby provozu. Tento odpočet lze použít na majetek, který byl pořízen od 1. ledna 2014. - žákovi či studentovi ve výši 200 Kč za každou hodinu uskutečněnou na pracovišti poplatníka praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti

 

Zastoupení statutárního orgánu na základě plné moci, prokura

13.05.2014 10:18:30

 

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích s sebou přinesly zpřísnění a omezení volnosti obchodního zastoupení jednatele s.r.o. nebo člena představenstva a.s.; na základě jim udělené plné moci. Toto zastoupení se může týkat pouze určitých, tedy jedmotlivých a obsahově vymezených právních úkonů. Takovou osobu je proto vhodné ustanovit buď přímo členem statutárního orgánu, nebo jí udělit prokuru představující trvalé obchodní zastoupení. Nově je možno jmenovat prokuristu s pravomocemi jen pro určitou pobočku (včetně odštěpného závodu), což umožňuje podnikateli zřídit vícečetné vedení pobočky (dosud mohl být vedoucí pobočky jen jediný).

 

Elektronické podání a daňová informační schránka

13.05.2014 10:16:48

 

Daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, protože mu byla zřízena v zákonné lhůtě z moci úřední. Nahlížet do daňové informační schránky může na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné dle správcem daně.

 

Workshop "Jak efektivněji podnikat a ušetřit pomocí outsourcingu"

15.04.2014 12:14:19

V měsíci květnu, konkrétně 13.5. ve Zlíně a 15.5. v Uherském Hradišti, se uskuteční workshop na téma Jak efektivněji podnikat a ušetřit pomocí outsourcingu, neboli zajišťování služeb dodavatelskou cestou. V tomto případě ohledně účetnictví, daňového poradenství, mzdové agendy a ekonomických analýz. Srdečně Vás zveme, bližší info na kanovska@euregnia.cz

 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2014

15.04.2014 12:13:43

Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2014 jsou u hodinové mzdy 50,60 Kč, u měsíční mzdy 8.500 Kč.
Při stanovování mzdy je třeba dbát na to, že zaměstnanci se dále rozdělují do skupin dle typu vykonávané práce. Toto rozdělení najdete v Nařízení vlády 452/2009 Sb. ze dne 6. prosince 2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

 

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

15.04.2014 12:12:47

Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu.
Firmy jsou povinny zveřejnit i informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.
Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy se považuje za správní delikt a finanční úřad může uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.
Účetní závěrka a výroční zpráva se archivuje po dobu 10 let.
Způsoby zveřejňování účetní závěrky i výroční zprávy jsou stanoveny v § 21a zákona o účetnictví.

 

Valná hromada

15.04.2014 12:12:07

 

Dle § 128 a § 184 Obchodního zákoníku musí do šesti měsíců od posledního dne účetního období, tj. ve většině případů do 30.6. u s.r.o. i a.s. proběhnout valná hromada. Ta schvaluje řádnou účetní závěrku, rozhoduje o výplatě dividend, rozdělení zisku atd.

 

 

Příplatky společníků mimo základní kapitál s.r.o. dle nové úpravy

15.04.2014 12:11:24

Poskytnutím příplatku mimo základní kapitál se zvyšuje vlastní kapitál společnosti (mohou si to vyžádat např. úvěrové podmínky banky), aniž by tím docházelo k posílení postavení společníka. Poskytnutí příplatku je zvláště dle nové zákonné úpravy mnohem jednodušší než zvýšení základního kapitálu. Zákon již nepožaduje souhlas valné hromady formou notářského zápisu.

 

Jednostranné změny všeobecných obchodních podmínek dle nového občanského zákoníku

14.03.2014 12:21:53

Velmi rozšířený nástroj smluvního práva zvaný všeobecné obchodní podmínky (VOP) se v novém občanském zákoníku dočkal významného zpřesnění, mj. je vůbec poprvé výslovně upravena možnost jednostranné změny VOP. Zákon pro to však stanoví několik podmínek, z nichž ty zásadní lze shrnout takto:
a) VOP jsou součástí smluv, které podnikatel v běžném obchodním styku uzavírá s větším počtem osob (odběratelů, stálých zákazníků) a které zavazují dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu;
b) možnost jednostranné změny VOP je výslovně sjednána ve smlouvě;
c) změny VOP lze provést jen v přiměřeném rozsahu (otázka přiměřenosti může být posuzována případ od případu);
d) změna VOP je v dostatečném předstihu prokazatelně oznámena druhé straně;
e) přímo ve smlouvě je ujednáno právo druhé strany odmítnout změněné VOP tím, že tato druhá strana bez dalších postihů vypoví celou smlouvu; výpovědní lhůta musí být sjednána v takové délce, aby druhá strana měla možnost bez potíží si včas zajistit jiného dodavatele obdobných služeb či zboží

 

Sankce za opožděnou úhradu daně

14.03.2014 12:20:44

Podle Daňového řádu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za pět let prodlení.

Pozor na kumulaci sankcí – za opožděné podání daňového přiznání a za opožděnou úhradu daňové povinnosti: Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání po stanovené lhůtě a současně uhradí i daň v opožděném termínu, musí zaplatit nejen pokutu za opožděné podání daňového přiznání, ale i úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

Pokud daňový subjekt podá v zákonném termínu daňové přiznání, ale uhradí daň v opožděném termínu, musí zaplatit pouze úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

 

 

Sazby daní od 1.1.2014

14.03.2014 12:16:47


 

   Sazby daní od 1.1.2014

Druh

Sazba

DPH snížená

15 %

DPH základní

21 %

Daň z příjmu - fyzické

15 %

Daň z příjmu solidární – fyzické

22 %

Daň z příjmu - právnické

19 %

Zvláštní sazba daně - podíly na zisku

15 %

Daň z převodu

4 %

 

 

Kdy a kde podat daňové přiznání?

14.03.2014 12:15:43

V rámci rozšířených úředních hodin budou finanční úřady otevřeny každý pracovní den od 24. března do 1. dubna 2014 od 8 do 18 hodin. Jako naši klienti však na FÚ chodit nemusíte, vše vyřídíme za Vás.

 

Slevy na dani v roce 2014

21.02.2014 10:06:24

 

 

Slevy na dani od 1.1.2014

Druh

Částka / rok

Poplatník

24 840,00 Kč

Manžel/ka *)

24 840,00 Kč

Manžel/ka ZTP/P

49 680,00 Kč

Invalidní částeč

2 520,00 Kč

Invalidní plný

5 040,00 Kč

ZTP/P

16 140,00 Kč

Student

4 020,00 Kč

Dítě – daňové zvýhodně

13 404,00 Kč

Max. daňový bonus na děti

60 300,00 Kč

 

*) Lze uplatnit pokud příjmy manžela / manželky nepřekročí 68.000 hrubého za rok

 


 

 

 

Zajišťovací převod práva

21.02.2014 10:05:45

Nový občanský zákoník přináší do českého soukromého práva nový zajímavý prostředek zajištění pohledávek, který by měl být z pohledu věřitele v mnoha ohledech výhodnější než všechny dosavadní prostředky. Jde o zajišťovací převod práva. Jeho podstatou je podmíněný převod jakéhokoli stávajícího majetkového práva (vlastnictví věci, pohledávky) z dlužníka na věřitele, přičemž nebude-li zajišťovaná pohledávka splněna, stane se zajišťovací převod nepodmíněným, konečným (tedy jinak řečeno: věc bez dalšího propadne věřiteli, pohledávka připadne věřiteli atd.) Na rozdíl např. od zástavního práva zde tedy odpadá nutnost úředního zpeněžení zástavy. Nastane-li však podstatný (dle důvodové zprávy již 10 %) rozdíl mezi cenou propadlé jistoty a hodnotou původní zajištěné pohledávky, musí věřitel tento rozdíl vyplatit.

 

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení již od příštího školního roku

21.02.2014 10:05:06

Rodiče, kteří umístí své dítě do zařízení péče o děti předškolního věku (max. do semi let věku), budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, a to až do výše 8 500 Kč. Zákon by měl nabýt účinnosti 1.září 2014.

 

Roční zúčtování za rok 2013

17.02.2014 10:04:17

Do 17.2.2014 je nutné podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a doložit podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013.

 

Zápis do Obchodního rejstříku bude možný přímo přes notáře

21.02.2014 10:02:42

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob přináší řadu novinek a jednou z nejvýznamnějších je provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem. Tento postup by měl vést k výraznému zrychlení rejstříkové agendy a zároveň by měl ulehčit rejstříkovým soudům, které jsou zahlceny podáními. Za dodržení zákonem stanovených podmínek bude možné, aby na žádost oprávněné osoby zapsal skutečnosti do obchodního rejstříku přímo notář od poloviny května.

 

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013

21.02.2014 10:01:54

Přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období roku 2013 musí být podáno nejpozději do 1.4.2014. V případě poplatníka, jehož přiznání k dani z příjmů za rok 2013 zpracovává a předkládá poradce, musí být toto daňové přiznání podáno nejpozději do 1.7.2014, přičemž v tomto případě musí být nejpozději do 1.4.2014 podána správci daně příslušná plná moc k zastupování. Lhůta pro podání daňového přiznání do 1.7.2014 platí i pro ty poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou účetnictví a mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku za rok 2013 ověřenou auditorem. Žádosti o odklad u jurakova@euregnia.cz

 

Standard pro elektronickou fakturaci zjednoduší platby a usnadní komunikaci

15.01.2014 09:07:35

Česká bankovní asociace spolu s ICT Unií připravuje standard B2C-ISDOC na vylepšení a zjednodušení tuzemského elektronického fakturačního procesu. Standard usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz k jejímu proplacení. ČBA tímto krokem zjednoduší fakturaci a pomůže klientům-spotřebitelům eliminovat chyby při zadávání plateb.

 

DPH už jen elektronicky

15.01.2014 09:06:48

Od nového roku začíná plátcům DPH povinnost podávat svá přiznání pouze elektronicky. Touto formou se podávají jak daňová přiznání, dodatečná přiznání nebo jakékoli hlášení, tak i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Jedinou výjimku z povinnosti komunikovat elektronicky mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě.

 

Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení

15.01.2014 09:05:36

Od 1. ledna 2014 byla zavedena pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že velká část zaměstnavatelů se však ještě nestihla na elektronickou komunikaci připravit, udělila Česká správa sociálního zabezpečení z této povinnosti aktuálně roční výjimku, která umožní zaměstnavatelům v roce 2014 podávat veškeré tiskopisy ještě v klasické papírové podobě.

Zamýšlená povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se netýká komunikace s příslušnými zdravotními pojišťovnami. U nich mohou zaměstnavatelé postupovat dosavadním způsobem a předepsané písemnosti podávat i nadále písemně nebo elektronicky.

 

Změny ve zdaňování zaměstnanců

15.01.2014 09:04:33

zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z pěti na deset tisíc korun měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce. Tím dojde ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění


příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).
 

částka mzdy, ze které se již bude odvádět sedmiprocentní solidární zvýšení daně, se mírně zvyšuje na 103 768 korun v daném měsíci.

 

Cestovní náhrady ro rok 2014

15.01.2014 09:03:28

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:
a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,00 Kč u motorové nafty

 

Soutěž vstřícný zaměstnavatel

10.12.2013 08:28:19

EUREGNIA obdržela ocenění za přínos v této oblasti. Cenu za naši společnost převzala Eva Štulířová. Oceněni byli i mnozí naši klienti, gratulujeme.

 

Workshop “OUTSOURCING”

10.12.2013 08:27:39

V úterý 3.12.2013 uspořádala EUREGNIa v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje workshop zaměřený na výhody outsourcingu ekonomických služeb jako je účetnictví, mzdová agenda, daňové poradenství, ekonomické analýzy, finanční plánování nebo rozpočty. O workshop byl zájem a účastníci byli s předanými informacemi spokojeni.
 

 

Změny u daně z nemovitostí

10.12.2013 08:27:03

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků.  V tomto případě majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.

 

Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

10.12.2013 08:26:01

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:
Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb.
Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací.
Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

 

Změny ve výpočtu exekučních srážek

10.12.2013 08:25:14

Od 1. 1. 2014 není zaměstnavatel povinen žádné srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a třetí stranou provádět, pokud k nim nedal předem souhlas. To platí i pro dohodu o úhradě výživného. Srážky na základě dohody uzavřené podle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) lze uzavřít nejvýše do poloviny mzdy. Exekuční srážky se však budou nadále provádět podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

10.12.2013 08:24:22

Část III – různé:

 

1. Jednatelé s.r.o. si musí do 6 měsíců od účinnosti nové úpravy (do 30. 6. 2014) nechat schválit smlouvu o výkonu funkce, případně pracovní smlouvu na tento druh práce, jinak bude výkon funkce ze zákona bezplatný.
2. Nová úprava připouští, aby společníci s.r.o. měli vedle obchodních podílů základních, odpovídajících dosavadnímu jednotnému druhu podílů, též podíly zvláštní, z nichž budou na základě společenské smlouvy vyplývat určitá zvláštní práva, např. právo na pevný podíl na zisku každoročně, bez podmínění jednotlivým rozhodnutím valné hromady, podíly na zisku také nemusí být úměrně rovny obchodním podílům, atd.
3. Z úpravy s.r.o. byl zcela vypuštěn povinný rezervní fond. Již vytvořené rezervní fondy mohou být po úpravě společenské smlouvy dokonce rozpuštěny.
4. Změny společenské smlouvy: zákon již bez dalšího upravuje pouze jeden způsob, totiž dohodu všech společníků, ovšem společenská smlouva může připustit i druhý dosavadní způsob, totiž rozhodnutí valné hromady.
5. Byla odstraněna všechna dosavadní omezení práva společníka na informace ohledně s.r.o., jednatel je tedy musí společníku poskytnout.
 

 

Od ledna 2014 pozor na platby na neregistrovaný účet plátce

10.12.2013 08:23:10

Finanční správa upozorňuje, že od 1. 1. 2014 bude ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu dle platné a účinné úpravy v této době.
Znamená to, že pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

 

Soutěž "Vstřícný zaměstnavatel 2013" – vyhlášení vítězů

15.11.2013 12:09:39

EUREGNIA působila jako nominátor do soutěže "Vstřícný zaměstnavatel 2013". Soutěž Vstřícný Zaměstnavatel projektu Slaďování na Kunovicku míří do finále, hodnotící komise 13/11/2013 rozhodla, které společnosti v jednotlivých kategoriích získají finanční odměnu, cenu i osvědčení o příkladu dobré praxe slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Na okrese Uherské Hradiště je cca 3500 zaměstnavatelů, do finále se dostalo 25 firem.
Vítězové budou vyhlášení 21.11.2013 v rámci konference "O krok dál ve firemní kultuře". Jste srdečně zváni.

 

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

15.11.2013 12:08:43

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

 

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014:
- bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;

- v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele;

- nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.

Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání.

 

Ručení za nezaplacenou DPH

15.11.2013 12:07:48

Novela zákona o DPH, která zavedla institut ručení za nezaplacenou daň je platná už od začátku tohoto roku. Povinnost kontrol pak podnikatelé mají od května. Na černé listině neplatičů DPH končí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než 10 milionů korun. Jako nespolehlivá společnost je podle Generálního finančního ředitelství označován ten subjekt, který nemá v pořádku daňové doklady a úřad společnosti vyměří daň alespoň půl milionu korun.

 

Smlouvy lze nastavit tak, že ručení vůbec nenastane. Daň z uskutečnitelného zdanitelného plnění musí být odvedena rovnou státu, a ne dodavateli, který ji následně platí. Na tomto postupu se ale musí dohodnout obě strany. Celková cena se pak o DPH pochopitelně musí snížit.

 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Část II – účast společníka:

 

1. Společník může mít nově víc podílů na společnosti. Při nabytí dalšího podílu tedy nový podíl nesplývá s podílem dosavadním, nýbrž společníku zůstanou zachovány podíly dva, což také umožňuje samostatné nakládání s nimi.
2. Vůbec poprvé připouští nová úprava, aby společník za určitých okolností sám z s.r.o. vystoupil. Těmito případy jsou:
- uložení příplatkové povinnosti: bylo-li na valné hromadě odsouhlaseno zvýšení příplatkové povinnosti, může společník, který pro to nehlasoval, společnosti písemně oznámit, že z ní vystupuje ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána;
- nesouhlas s přijatým rozhodnutím valné hromady: musí však jít o rozhodnutí zásadní povahy – buď o změnu převažující povahy podnikání společnosti, nebo o prodloužení trvání společnosti, a společník musel na valné hromadě hlasovat proti;
- neodůvodněné odepření souhlasu s převodem obchodního podílu společníka;
- nesouhlas společníka se změnou právní formy s.r.o.
3. Ruší se také dosavadní zákaz řetězení, tedy jednočlenná společnost bude moci být jediným společníkem další jednočlenné s.r.o. Ruší se též omezení, aby jedna fyzická osoba byla jediným společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným, a stejně tak je zrušena i hranice nejvyššího počtu společníků s.r.o. (dosud to bylo 50).

 

Změna letního času

15.10.2013 10:17:10

Dne 27.10.2013 dojde ke změně letního času na zimní. Hodiny se posunou o jednu hodinu zpět ve 3 hodiny letního času na 2. hodinu ranní středoevropského času. Ve svém důsledku to znamená, že odpracovaná směna, která připadne na konec letního času, bude o hodinu delší. Ovšem toto prodloužení stanovené týdenní pracovní doby mzdu zaměstnanců neovlivní. Vlivem posunu času k žádné přesčasové práci nedochází.

 

E-podání OSSZ/FÚ

15.10.2013 10:16:18

Od příštího roku čeká podnikatele zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance povinná elektronická komunikace s OSSZ.  Týká se především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML): Evidenční list důchodového pojištění, Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění, Přehled o výši pojistného, Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) bez zaměstnanců byla povinnost podávat přehledy v elektronické podobě prozatím odložena.
Komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky budou muset plátci DPH s obratem nad 6 milionů. Všichni tito podnikatelé budou muset veškerá podání pro finanční úřad činit elektronicky. Jedná se o daňová přiznání, hlášení, přílohy k přiznání nebo hlášení či o přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

 

Informace GFŘ – k ručení za nezaplacenou daň

15.10.2013 10:15:13

Generální finanční ředitelství vydalo informaci o tom, že správci daně nebudou do 31. prosince 2013 vyzývat k úhradě nedoplatku na DPH ručitele, u kterého ručení vznikne v souvislosti s úhradou platby za zdanitelné plnění na jiný účet, než je účet poskytovatele plnění zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

15.10.2013 10:12:42

 Část I. - ručení:

 • snížení vkladové povinnosti zakladatelů s.r.o. z 200 000,-Kč na 1,-Kč (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Tato změna usnadní zahájení podnikání, neboť zákon již nevyžaduje, aby zakladatelé složili na zvláštní bankovní účet (případně nesplatili nepeněžitými vklady) základní kapitál ve výši 200 000,-Kč;ochrana věřitelů, oslabená předchozím odstavcem, bude naopak posílena ve smyslu zostření odpovědnosti jednatelů: byl-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka zjištěn úpadek s.r.o., insolvenční správce bude vymáhat od jednatelů prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch získaný od společnosti za období 2 let zpětně před úpadkem;
 • insolvenční soud může navíc rozhodnout, že jednatel, který vykonával funkci jednatele u úpadce, nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci člena statutárního orgánu v jakékoliv obchodní korporaci (odstraněny dosavadní výjimky umožňující další výkon funkce);
 • u nepeněžitých vkladů se již dále nepožaduje jejich ocenění znaleckým posudkem vypracovaným soudně jmenovaným znalcem; postačí posudek znalce, kterého si vyberou zakladatelé nebo jednatel.

 

 

Soutěž "Vstřícný zaměstnavatel 2013"

12.09.2013 10:31:37

EUREGNIA působí jako nominátor do soutěže "Vstřícný zaměstnavatel 2013". Smyslem soutěže je zvýšení povědomí o důležitosti a výhodnosti prorodinné politiky. Soutěžící budou rozděleni do 3 soutěžních kategorií dle počtu zaměstnanců. Nominovat může kdokoli - sám zaměstnavatel, zaměstnanec či třetí osoba. Formulář pro nominaci naleznete na stránkách projektu www.sladovani-kunovice.cz, nominace je možná do 18.10.2013. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu, zaměstnavatelé na 2. a 3.místě získají věcné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne na konferenci dne 21.11.2013.

 

Všeobecné obchodní podmínky dle nového občanského zákoníku (předpokládané nabytí účinnosti 1. 1. 2014)

12.09.2013 10:30:11

Jednostranně znevýhodňující ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat (překvapivé ujednání), bude neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně. Pojem „rozumné očekávání“ se přitom bude posuzovat i vzhledem ke způsobu vyjádření – řeší se tím např. stav, kdy důležitá doložka je uvedena maličkým písmem až někde na okraji obchodních podmínek.

Nově bude řešen stav, kdy své obchodní podmínky připojí v průběhu jednání o smlouvě obě strany. V takovém případě nebude dotčena platnost samotné smlouvy a z obou verzí podmínek se použije to, co si vzájemně neodporuje (rozporná ustanovení se vzájemně „vynulují“ a nepoužijí). Otvírá se tak cesta k tomu, aby si každý podnikatel vydal své obchodní podmínky chránící jeho důležité zájmy, a takové podmínky nebude moci druhá strana nikdy přebít svými obchodními podmínkami (leda samotnou smlouvou).


Výslovně bude upraveno právo jednostranně změnit své obchodní podmínky (především upravit ceník), jakmile nastane rozumná potřeba takové změny (inflace, zvýšení nákladů). Právo provést jednostrannou změnu musí být ovšem zakotveno přímo ve smlouvě, změna smí být jen v přiměřeném rozsahu a druhá strana musí mít právo odmítnout takovou změnu výpovědí smlouvy ve výpovědní lhůtě.

 

Od roku 2014 povinná elektronická komunikace s úřady

12.09.2013 10:28:59

Od roku 2014 se rozšíří povinná elektronická komunikace s úřady. Komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky budou muset plátci DPH s obratem nad 6 milionů. Všichni tito podnikatelé budou muset veškerá podání pro finanční úřad činit elektronicky. Jedná se o daňová přiznání, hlášení, přílohy k přiznání nebo hlášení či o přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů. 
U ČSSZ se povinnost elektronické komunikace dokonce vztahuje na všechny podnikatele, tedy i na OSVČ.  Lze si vybrat, zda hlášení podají přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu. K podání přes e-podatelnu, tzv. VREP (Veřejné rozhraní pro e-podání) bude ale nutný kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis.

 

Zvýšení minimální mzdy

12.09.2013 10:27:33

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. ze dne 16. 7. 2013 je od 1. srpna 2013 zvýšena minimální mzda z částky 8 000 Kč na 8 500 Kč. Tato změna ovlivnila platbu pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců a u osob bez zdanitelných příjmů.

 

Zápis nemovitosti v katastru – prodloužení termínu

12.09.2013 10:25:40

Průměrná doba vkladového řízení stoupne z dnešních čtrnácti dnů až na jeden měsíc. Výrazné prodloužení je důsledkem „bezpečnostního“ opatření, který již schválený nový katastrální zákon. Novinka je založena na tom, že jakmile katastru dojde nějaký návrh na vklad, úřad odešle druhý den o tom informaci vlastníku nemovitosti.
Ten bude mít 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu na vklad o této skutečnosti informovat katastr a zjednal nápravu. Po tuto dobu totiž bude vždy řízení přerušeno. Pokud katastr žádné námitky od vlastníka neobdrží, teprve po uplynutí 20 dnů bude pokračovat v řízení.
Dnešní situace je taková, že když nyní dojde například k podvodnému převodu nemovitosti, vlastník se o tom zpravidla dozví až tehdy, když podvod je dokonán, tedy když nemovitost například koupí od podvodníka někdo jiný.

 

Co je daňový bonus

11.06.2013 12:43:07

Záporná část daňového zvýhodnění se nazývá daňovým bonusem a jde vlastně o zápornou daň z příjmů fyzických osob, čili o daňovou pohledávku vůči státnímu rozpočtu.
Pro uplatnění daňového bonusu je zákonem o dani z přijmů vyžadováno splnění několika dalších podmínek. Minimálně musí činit 100 Kč (jinak se daňový bonus nepřizná), nejvýše pak 60 300 Kč za zdaňovací období.


Dále musí být stanovena podmínka, kdy poplatník musí dosáhnout zdanitelného příjmu podle § 6 až 9 zákona o dani z příjmů nejméně v celkové výši šestinásobku minimální mzdy. Pro rok 2013 nejméně 48 000 Kč (6 x 8 000 Kč).

 

Předpokládané změny v občanském zákoníku od 1.1.2014 - předsmluvní jednání a propagační podpora prodeje

11.06.2013 12:42:19

Již samotná reklama na zboží nebo služby (v katalogu, vystavením zboží ve výloze...), bude-li zde zároveň uvedena i cena takového zboží nebo služby, se bude považovat za závaznou nabídku; tedy pokud zákazník či obchodní partner o takovou nabídku v určeném čase projeví zájem, nelze mu sdělit, že cena či jiné podmínky prodeje se změnily, a zboží mu musí být za inzerovanou cenu prodáno. Prodejce však může účinky takové nabídky předem vyloučit např. výrazným označením ve výloze či v katalogu, že vystavené či zobrazené zboží nepředstavuje závaznou nabídku prodeje.


Zcela nově se zavádí přijetí smlouvy s drobnými úpravami: Zašle-li např. podnikatel A podnikateli B návrh smlouvy a podnikatel B odpoví, že na nabídku přistupuje s určitými svými nepodstatnými úpravami (takovou je např. hotovostní platba místo bezhotovostní), bude smlouva uzavřena, neodmítne-li to podnikatel A bez zbytečného odkladu. Uzavření smlouvy takovýmto způsobem však nikdy nebude možné u podstatných změn, jakými jsou např. úprava kupní ceny, sjednání rozhodčí doložky apod. Zde dále platí, že taková změna je pouze protinávrhem, na který musí druhá strana přistoupit.

 

Inspekce práce bude kontrolovat čerpání dovolených

11.06.2013 12:41:30

Blíží se léto a s ním i čas čerpání dovolených.  Zaměstnavatelé se řídí zákoníkem práce, který od roku 2012 oblast řádných dovolených významně novelizoval. Přinesl nové povinnosti spojené s vypracováním písemného plánu i jejím povinným čerpáním v roce, za který náleží.


Zákon jako první volbu jednoznačně preferuje čerpání dovolené ve volnu a v tom kalendářním roce, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo („1. rok“). V neurčení čerpání dovolené v 1. roce musí zaměstnavateli objektivně bránit naléhavé provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance (například mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc atp.). V  případě, kdy nedojde z výše uvedených důvodů k vyčerpání dovolené v 1. roce, je zaměstnavatel povinen určit její čerpání zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku („2. rok“). Jediným důvodem pro její neurčení ve 2. roce je pracovní neschopnost zaměstnance nebo čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

 

Zveřejněn první nespolehlivý plátce DPH

11.06.2013 12:40:50

Dne 16.5.2013 byl v registru plátců DPH poprvé zveřejněn u některého z plátců údaj, že je nespolehlivým plátcem. Ručení z úhrady na nezveřejněný účet Generální finanční ředitelství odložilo na 1.10.2013 a do té doby by mělo být schváleno doplnění tohoto způsobu ručení tak, aby se vztahovalo jen na úhrady nad 700 tis. Kč.

 

Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2014

15.05.2013 09:18:29

Daň dědická a darovací se 1. 1. 2014 začlení do zákona o daních z příjmů. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu je navrhováno osvobodit od daně z příjmů. Podle údajů daňové správy je z důvodu osvobození osob blízkých výnos daně dědické velmi nízký a jeho výběr neekonomický. Dojde tak ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Právo společníků s.r.o., kteří nejsou jednateli, na informace týkající se společnosti

15.05.2013 09:14:12

Nejvyšší soud poskytl obecný výklad ustanovení § 122 odst. 2 obchodního zákoníku a uzavřel, že právo společníka na poskytování informací a zpřístupnění dokladů společnosti není zcela neomezené, ale zahrnuje pouze ty doklady a informace, které jsou potřebné k tomu, aby společník získal rozumný přehled o záležitostech společnosti. Společník má tak nárok zejména na informace o rozsahu a základní struktuře majetku společnosti, jakož i o významnějších smlouvách týkajících se nakládání s tímto majetkem. Právo na zpřístupnění dokladů však společník nesmí vykonávat šikanujícím způsobem, který by společnost omezoval v činnosti nebo jí způsoboval nepřiměřené náklady. Požadavek společníka musí být konkrétně vymezen, např. že se domáhá nahlédnutí do všech smluv, které společnost uzavřela v určitém období s určitou hodnotou plnění apod.
V rámci nahlížení do dokladů společnosti je společník také oprávněn pořizovat si kopie zpřístupněných dokladů, avšak na své náklady.
Nejvyšší soud dále dovodil, že na rozdíl od akcionářů a.s. mají společníci s.r.o. právo i na informace tvořící obchodní tajemství společnosti, společník je však v případě jejich poskytnutí vázán povinností mlčenlivosti.

 

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

15.05.2013 09:11:24

Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu.
Firmy s povinností auditu zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů (valnou hromadou) a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Firmy jsou povinny zveřejnit i informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.
Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy se považuje za správní delikt a finanční úřad může uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem (brutto).
Účetní závěrka a výroční zpráva se archivuje po dobu 10 let.
Způsoby zveřejňování účetní závěrky i výroční zprávy jsou stanoveny v § 21a zákona o účetnictví.

 

Ručení za DPH až od 700tis. Kč

15.05.2013 09:10:30

Ručení za daň z přidané hodnoty by se mohlo týkat jen faktur, které firma vystaví nad 700 tisíc korun. Návrh je obsažen v daňovém balíku změn schváleném už dříve vládou. Změny ještě musí schválit parlament. V současném znění zákonů žádné omezení na výši faktury není.

 

Platba daně z nemovitosti na nesprávné číslo účtu

15.05.2013 09:09:42

Na složenkách, které byly doručovány na konci dubna 2013 byla vytištěna čísla účtů, která neexistují. Proto by takto zadaná platba neměla být provedena ani bankou (na základě příkazu k úhradě), ani poštou (na základě platby nesprávně natištěné složenky).
Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května 2013. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.
Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.

 

Uznání závazku v obchodních vztazích

13.03.2013 09:37:32

NS republikoval svá dosavadní stanoviska, z nichž nejdůležitější jsou tato:
Samotné odsouhlasení salda, nedoplatků apod. ještě nepředstavuje platné uznání závazku, je třeba výslovně uvést právní důvod, tj. např. že nedoplatky představují dlužné úplaty za dodání určitého zboží, a případně že již uplynula lhůta splatnosti faktur.
Uznání závazku nepředstavuje ani samotné započtení dané pohledávky proti pohledávce vlastní.
Za uznání zbytku závazku se považuje i to, když dlužník svůj závazek plní částečně, nevznese-li námitky proti zbytku závazku. Podobný účinek má i placení úroků – pokud jsou tedy placeny z celé jistiny, má se za to, že ji dlužník uznává v celém rozsahu.
Součástí uznání by měl být v každém případě závazek dlužníka vrátit uznávanou částku do určitého dne.

 

Termíny podání Přehledů za rok 2012

13.03.2013 09:36:50

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ/ZP nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2013. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2013.
Pro podání přehledů za rok 2013 se uvažuje o možnosti podání Přehledů OSSZ pouze přes datovou schránku, připadně e-podání se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Rodinný závod

13.03.2013 09:36:11

Nový občanský zákoník přinese od 1. 1. 2014 nový právní institut rodinného závodu, jímž bude řešena problematika vypořádání majetkových vztahů tam, kde se na budování a chodu podniku fakticky podílejí i další příbuzní podnikatele (obecně do 3. stupně příbuzenství). Zákon bude řešit zejména stav, kdy mezi členy rodiny nejsou tyto vztahy smluvně (písemně) upraveny a chybí tedy vodítko k ocenění práce a úsilí jednotlivých členů domácnosti o rozvoj podniku provozovaného jedním z nich. Pokud však taková smlouva bude mezi osobami uzavřena, bude mít před ustanoveními této nové zákonné úpravy přednost.

 

Mzda za práci přesčas

13.03.2013 09:35:25

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda zvýšená nejméně o 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna...
Při poskytnutí náhradního volna dochází ke kompenzaci mzdového nároku pracovním volnem. Náhradní volno musí být poskytnuto nejpozději do 3 měsíců po vykonání práce přesčas, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodli jinak. Jestliže se zaměstnavatel nedohodl na poskytnutí náhradního volna, musí zaměstnanci poskytnout finanční plnění.
Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda zvýšená nejméně o 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna...
Při poskytnutí náhradního volna dochází ke kompenzaci mzdového nároku pracovním volnem. Náhradní volno musí být poskytnuto nejpozději do 3 měsíců po vykonání práce přesčas, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodli jinak. Jestliže se zaměstnavatel nedohodl na poskytnutí náhradního volna, musí zaměstnanci poskytnout finanční plnění.
 

 

Daňové doklady v novelizovaném zákoně o DPH

13.03.2013 09:34:03

V novelizovaném zákoně o DPH došlo ke stanovení nových požadavků na zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů. K problematice daňových dokladů připravuje GFŘ rozsáhlou metodickou informaci, která je však zatím stále v připomínkovém řízení

 • Vystavování daňových dokladů v elektronické podobě

Dle § 26 odst. 3 ZDPH musí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě souhlasit příjemce plnění. Dle připravovaného výkladu GFŘ se za souhlas považuje i tzv. „tichý souhlas“, kdy příjemce plnění bez dalšího doklad přijme, zaplatí, zaúčtuje atd.

 • Neporušenost obsahu daňového dokladu

Podle § 34 odst. 1 ZDPH musí být u daňového dokladu zajištěna mj. neporušenost obsahu. Podle připravovaného výkladu GFŘ je i nadále možné uvádět na přijatý listinný daňový doklad např. datum přijetí dokladu, podpisy osob odpovědných za přijaté plnění, údaje o zaúčtování apod.

 • Zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňových dokladů

Ustanovení § 34 odst. 3 a 4 ZDPH stanoví příklady, jak lze zajistit věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňových dokladů (prostřednictvím kontrolních mechanismů, zaručeným elektronickým podpisem atd.).
Lze dovodit, že za požadavkem zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu je v podstatě požadavek, aby plátce byl v případě konfrontace se správcem daně schopen prokázat, že plnění uvedené na daňovém dokladu se uskutečnilo a že se uskutečnilo v uvedené výši a od uvedeného dodavatele (objednávky, smlouvy....).

 • Čitelnost obsahu daňového dokladu

Podle § 34 odst. 1 ZDPH musí být u daňového dokladu po celou dobu jeho uchovávání zajištěna i jeho čitelnost. Je obecně známé, že problémy s čitelností daňových dokladů jsou po určité době zejména u tzv. “termoúčtenek“, propisovacích papírů, případně některých dalších listinných dokladů. Lze tedy doporučit, aby si plátci takové doklady např. naskenovali či jinak okopírovali.

 

Slevy na dani v roce 2013 a způsob jejich prokázání

14.02.2013 12:59:18

 

Oproti roku 2012 dochází ke změně – nelze uplatnit slevu na dani na poplatníka – starobního důchodce.

Druh slevy

Ročně

 

Způsob prokázání

Základní na poplatníka

24 840 Kč

 

Neprokazuje se

Vyživovaný manžel

24 840 Kč

 

Roční příjem manželky nesmí překročit 68 000 Kč

Vyživovaný manžel – ZTP/P

49 680 Kč

 

Roční příjem manželky nesmí překročit 68 000 Kč + průkaz ZTP/P

Invalidní důchod 1. nebo 2. stupně

2 520 Kč

 

Rozhodnutí o přiznání důchodu a každoročně doklad o jeho výplatě

Invalidní důchod 3. stupně

5 040 Kč

 

Rozhodnutí o přiznání důchodu a každoročně doklad o jeho výplatě

Průkaz ZTP/P

16 140 Kč

 

Předložení průkazu ZTP/P

Studium

4 020 Kč

 

Potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání

Daňové zvýhodnění

Ročně

 

Způsob prokázání

Na vyživované dítě

13 404 Kč

 

Podmínkou je společná domácnost, prokazuje se dokladem o totožnosti dítěte a po dosažení zletilosti potvrzením školy o soustavné přípravě na budoucí povolání

Na vyživované dítě s průkazem ZTP/P

26 808 Kč

 

Obdobně jako na vyživované dítě + průkaz ZPT/P

 

 

Roční zúčtování za rok 2012

14.02.2013 12:58:36

Poplatník, který měl ve zdaňovacím období jen jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně a podepsal u nich (všech) prohlášení k dani, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh posledního z uvedených zaměstnavatelů (plátců daně), a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.
Poplatník je povinen předložit plátci daně (zaměstnavateli) doklady ode všech předchozích plátců o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených částkách a zálohách na daň, poskytnuté měsíční slevě na dani a vyplacených měsíčních daňových bonusech, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období, jinak plátce roční zúčtování neprovede.

 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

14.02.2013 12:57:57

Do nového vzoru č. 22 je doplněno prohlášení poplatníka, že k 1.lednu uvedeného zdaňovacího období pobírá/nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

 

Termín podání daňového přiznání za rok 2012

14.02.2013 12:57:09

Termín pro podání Přiznání k dani z příjmů za rok 2012 je nejpozději úterý 2. dubna 2013. Lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2012 se prodlužuje do pondělí 1. července 2013, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Pro odklad podání daňového přiznání na 1. července 2013 musí být včas (nejpozději do 2. dubna 2013) předloženo finančnímu úřadu zplnomocnění pro daňového poradce.
 

 

Nespolehlivý plátce

14.02.2013 12:56:20

Označení nespolehlivý plátce získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V průběhu února bude možné si na internetu ověřit, zda některý z našich dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce.
Pokud se rozhodneme odebrat službu nebo zboží od "nespolehlivého plátce", automaticky přebíráme riziko ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění, pokud byl náš dodavatel v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců. Riziku ručení se můžeme vyhnout tím, že DPH zaplatíme rovnou správci daně.

 

Bankovní účty plátců DPH - ručení za daň

14.02.2013 12:55:32

Novela zákona o DPH přinesla povinnost plátců sdělit správci daně jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“.
Od téhož dne začne platit i ručení příjemce plnění v případě, že příjemce provedl úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele. Od 1. 4. 2013 si současně plátci (příjemci plnění) budou moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění ověřovat dálkově prostřednictvím registru plátců DPH.
 

 

Úprava exekučního řízení

15.01.2013 08:52:03
 • Povinně se spojují exekuce, které mají proběhnout u téhož exekutora a týkat se téhož oprávněného a téhož povinného (úspora nákladů). Navíc může soud na návrh povinného spojit i exekuční řízení vedená proti němu různými oprávněnými a probíhající u různých exekutorů (do částky jistiny 10.000,- Kč).
 • Soudní exekutor může nyní postihnout i mzdu manžela povinného a jeho bankovní účty k vymožení závazků, které patří do společného jmění manželů.
 • Pohledávky za dlužníky a členské podíly v obchodních společnostech může exekutor nově též dražit, bude-li tento způsob prodeje účelný. V případě dražby obchodního podílu budou mít ostatní společníci k němu předkupní právo.
 • Jsou zrušeny exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti. Nadále budou tyto listiny vystavovat již jen notáři.
 • V civilním řízení se zavádí povinnost věřitele vyzvat dlužníka k zaplacení ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby (výzva musí být dlužníkovi zaslána na adresu pro doručování nebo na poslední známou adresu). Nesplnění této povinnosti sice nemá vliv na samotný výsledek soudního sporu, avšak žalobce, pokud předžalobní výzvu nezaslal, nemůže po žalovaném žádat náhradu nákladů soudního řízení.
   
 

Daň z převodu nemovitostí 2013

15.01.2013 08:51:19

Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %.

 

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1.1.2013

15.01.2013 08:50:37

Od 1. 1. 2013 se zvyšuje minimální záloha osob samostatně výdělečně činných na 1 748 Kč místo dosavadních 1 697 Kč.
Dochází také ke zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013-2015.
 

 

Pokuta za opožděné tvrzení daně

15.01.2013 08:49:55

Pokuta za opožděné tvrzení daně se podle § 250 Daňového řádu nadále počítá ve výši 0,05 % stanovené daně, resp. daňového odpočtu za každý den prodlení (v případě ztráty 0,01 %). Minimální výše této pokuty, která do 31. 12. 2012 byla stanovena na 500 Kč, již není stanovena.
Pokud by pokuta za opožděné tvrzení daně vycházela menší než 200 Kč, vůbec se nepředepíše.
 

 

Novela Zákona o daních z příjmů

15.01.2013 08:48:58

Daňový protischodkový balíček obsahuje tyto změny daní z příjmů:

 • Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti, resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu propojistné na sociální pojištění – zákon tento příplatek označuje jako „solidární zvýšení daně“. Toto opatření je dočasné pro období 2013 až 2015.
 • Nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je dočasné pro období 2013 až 2015.
 • Omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) uplatňující výdaje procentem z příjmů.
 • Zvýšení sazby srážkové daně pro rezidenty „daňových rájů“ z 15 na 35 %.
   
 

Cestovní náhrady ro rok 2013

15.01.2013 08:47:31

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
 • u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:

 • a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné je vyhláškou č. 392/2012 Sb.stanoveno od 1.1.2013 např. takto:

 • Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Rusko 45 EUR
 • Polsko, Slovensko 35 EUR

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • c) 36,50 Kč u motorové nafty.
   
 

Ručení za daň

15.01.2013 08:45:49

Pokud uhradíte fakturu nespolehlivému plátci, jste ručitelem za jeho daň. Finanční úřad bude DPH vymáhat po vaší firmě. Do konce února je povinnost nahlásit čísla účtů, které bude firma používat pro přijímání plateb od obchodních partnerů. Pokud uhradíte fakturu na jiné číslo účtu než zveřejněné, jste ručitelem i v tomto případě.

Ručitel může být vyzván finančním úřadem, aby uhradil daň za dlužníka. A to i v případě, kdy mu fakturu už uhradil.

 

Nespolehlivý plátce

15.01.2013 08:44:50

První „nespolehlivý plátci“ budou na webu viset v průběhu února 2013.

Abyste se nestali nespolehlivými plátci, je nutné podávat včas daňová přiznání a včas platit daně. Ten kdo tuto povinnost poruší, bude zveřejněn zde. Lze předpokládat, že firmy nebudou mít důvěru v obchodního partnera, který bude „nespolehlivým plátcem“.


 

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“

12.12.2012 09:22:14

Investice do firem, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání přichází od loňského roku do odvětví, ve kterých se očekává růst. Podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) reaguje na aktuální dění na trhu práce prostřednictvím tří projektů Vzdělávejte se pro růst! Pomáhají zajistit vzdělávání pro odvětví, která mají výrazný podíl na tvorbě HDP, a tím pádem vytváří nové pracovní příležitosti. Z projektů je možné čerpat dotace prostřednictvím místních úřadů práce. Jedná se o projekty „Vzdělávejte se pro růst!“, „Vzdělávejte se pro růst! – regiony „ a Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace“.

 

Důchodová reforma 2013

12.12.2012 09:21:04

Datum 1. 1. 2013 znamená začátek důchodové reformy v České republice a skýtá zásadní změny v systému českého důchodového systému.

Tři pilíře důchodového systému

 • I. pilíř českého důchodového systému představuje základní důchodový systém, který je i nadále upraven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento systém je povinný, všeobecný, z jeho účasti se nelze vyvázat z důvodu v ostatních pilířích.
 • Od 1. 1. 2013 bude II. pilířem českého důchodového systému důchodové spoření, které je upraveno zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (ZDS). Koncepcí se jedná o nový systém, který je určen ekonomicky aktivním osobám.
 • Současné penzijní připojištění se státním příspěvkem (III. pilíř) bude nahrazeno doplňkovým penzijním spořením, podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS). Doplňkové penzijní spoření vychází z principu dosavadního penzijního připojištění a mohou se jej účastnit osoby, jak ekonomicky aktivní, tak i osoby ekonomicky neaktivní. ...
 

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2013

12.12.2012 09:20:25

Od 1.1.2013 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplaceny při provádění srážek mzdy, a to podle nařízení vlády č.595/2006 Sb.

 

Změny ve správě daně z nemovitostí od 1.1.2013

12.12.2012 09:19:47

Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky.

 

Struktura daňové správy se od příštího roku změní – FÚ

12.12.2012 09:19:00

Místo současné struktury bude od 1. ledna 2013 fungovat 14 finančních úřadů a jeden specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.
Pod 14 krajskými finančními úřady, které budou mít sídlo v krajských městech, zůstanou i nadále územní pracoviště, a to namísto současných finančních úřadů (současný stav je 199 finančních úřadů). Seznam nových finančních úřadů a jejich územních pracovišť je již zveřejněn na stránkách české daňové správy Zároveň je zveřejněn převodní můstek ze současných finančních úřadů na nová pracoviště.
Podání učiněná po 1. lednu 2013 je nutno adresovat krajskému finančnímu úřadu, lze je však učinit prostřednictvím jeho územních pracovišť. Ta mají i samostatné datové schránky.
Je potřeba si dát pozor na nová čísla účtů. Seznam nových čísel účtů finančních úřadů je zveřejněn na stránkách České daňové správy.
Není potřeba měnit zmocnění doposud udělená.

 

Ručení za neodvedenou daň

12.12.2012 09:18:24

Pravděpodobně nejméně příjemnou změnou pro podnikatelský svět je automatické a ničím nevyvratitelné ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude mít dodavatel zveřejněn na internetu. Daňová správa totiž bude na internetu zveřejňovat čísla bankovních účtů, pokud si tak plátce bude přát. Plátce sice nemá povinnost umožnit zveřejnění čísel svých bankovních účtů, na druhou stranu nezveřejněním čísel účtů bude pro řadu obchodních partnerů méně důvěryhodný. Ručení se lze sice vyhnout (se souhlasem dodavatele) použitím zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, ale toto řešení má řadu úskalí.

 

DPH od roku 2013

12.12.2012 09:17:36

Stále jsou ve hře varianty 14% a 20%, 15% a 21% či jednotná sazba 17,5%. Rozluštění půlroční snahy vládní koalice se dozvíme zřejmě až v samém závěru roku, pravděpodobně 18/12/2012.

 

Čerpání dovolené v roce 2012

09.11.2012 13:40:24

Podle nové úpravy § 218 zákoníku práce již právo na dovolenou nezanikne v případě, že dovolená, na kterou vzniklo právo v jednom roce, nebude vyčerpána do konce příštího kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel poruší svou povinnost a neurčí zaměstnanci dovolenou v souladu s § 217 a § 218 zákoníku práce, stále má právo si ji určit zaměstnanec, takže může dojít ke kumulaci dovolené za více let.

 

Z Novely zákona o účetnictví

09.11.2012 13:39:03

Zákon č. 355/2011 Sb., účinnost: 1. 1. 2012
 

Změna účetního období z kalendářního na hospodářský rok a obráceně
Účetní jednotka musí správci daně své rozhodnutí oznámit správci daně a to buď:
 

 • nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou, nebo
 • nejméně 3 měsíce před koncem běžného účetního období (tj. aktuálního kalendářního či hospodářského roku) a to podle toho, který z termínů nastává dříve.

V případě pozdního oznámení zůstává účetní období nezměněno. Změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést jenom jednou.
 

 

Změny od ledna 2013 schválené poslaneckou sněmovnou 7.11.2012

09.11.2012 13:36:30


 

 • zvýšení DPH na 15 a 21 procent
 • z příjmu nad 4násobkem průměrné mzdy, zhruba nad 100 tisíc korun měsíčně, se bude od roku 2013 tři roky odvádět navíc "solidární příspěvek" 7 procent
 • od roku 2014 daň z příjmu 20 procent z hrubé mzdy pro všechny
 • omezení pro živnostníky: při využití výdajových paušálů nebudou moci uplatnit některé slevy na dani (na manželku, na děti), paušály 30 a 40 procent jen při výši obratu do 2 milionů korun ročně
 • zrušení stropu pro odvody zdravotní pojištění
 • zrušení slevy na dani pro pracující důchodce, má se týkat i osob s plně invalidním důchodem
 • omezení daňové výhody "zelené nafty"
 • srážková daň vůči "daňovým rájům" ve výši 35 procent
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o procento, tzn. ze 3 na 4%
 • Aby vládní daňový balíček platil, musí ho ještě projednat Senát a podepsat prezident.
 

Předdůchody

10.10.2012 10:38:43

Poslaneckou sněmovnou byla 27.9.2012 schválena novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterou se zavádí tzv. předdůchody.
Lidé budou moci zahájit pobírání předdůchodu až pět let před dosažením důchodovém věku, pokud jim velikost úspor umožní čerpat měsíční dávku ve výši alespoň 30 % průměrné mzdy. Pokud po dobu čerpání nebudou zaměstnáni, stanou se státními pojištěnci, bude za ně státem hrazeno zdravotní pojištění a doba v předdůchodu nebude mít dopad na výši důchodu z průběžného I. pilíře.

 

Vracení daně

10.10.2012 10:37:29

Pouze do 30.9.2012 si mohli podnikatelé se sídlem v jiném členském státě EU požádat o vrácení daně, kterou v kalendářním roce 2011 zaplatili v ceně služeb či zboží pořízených na území druhého členského státu...
Zpravidla se jedná o vynaložené náklady spojené s pracovní cestou:
- pohonné hmoty, mýtné, ubytování, vstupné na veletrhy a výstavy a podobně.
Od 1.1.2010 podává žadatel, resp. oprávněná osoba žádost pouze elektronicky, a to prostřednictvím daňového portálu spravovaného státem, v němž je plátce registrován.

 

Důchodová reforma

10.10.2012 10:36:46

Pravděpodobně již nic nezabrání spuštění tzv. Důchodové reformy k 1. 1. 2013. Obsahem této reformy (pokud jde o tzv. II. důchodový pilíř) je mimo jiné:
možnost vstoupit do dobrovolného systému důchodového spoření (II. důchodový pilíř) upraveného především zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření;
účastníci důchodového spoření musí do tohoto systému přispívat (2 % vyměřovacího základu pro pojistnéna sociální pojištění), a to na svůj konkrétní účet u vybrané penzijní společnosti (navíc s volbou více či méně rizikového typu fondu);
vedle příspěvků účastníka důchodového spoření a zhodnocení naakumulovaných prostředků penzijníchspolečností bude účet účastníka důchodového spoření dotován příspěvkem z veřejných rozpočtů (3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění);
 

 

Snížení hranice obratu rozhodného k povinné registraci k DPH

10.10.2012 10:36:04

Snížení hranice obratu rozhodného k povinné registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se váže na účinnost zákona o zavedení jednoho inkasního místa (tato úprava je totiž obsahem již platného zákona č. 458/2011 Sb., o zavedení jednoho inkasního místa, jehož účinnost je zatím od 1. 1. 2015, ale pokud by se účinnost posunula na 1. 1. 2014, tak by se k tomuto datu snížila i hranice rozhodného obratu).
 

 

Seznam firem s nedoplatky na DPH

10.10.2012 10:35:15

Ministerstvo financí připravuje veřejně přístupný seznam osob s nedoplatky na DPH, provoz by měl být zahájen od 1. 1. 2013.
Seznam je připravován v návaznosti na již účinnou úpravu zákona o DPH zakotvující ručení příjemce zdanitelného plnění (plátce) za nezaplacené DPH v případě, že dotyčný věděl nebo vědět mohl a měl, že jeho obchodní partner DPH neodvede, příp. že bude zkrácena daň (viz § 109 ZDPH).
Od nového roku bude tedy vhodné připravovaný seznam pečlivě sledovat, a to zejména před uskutečněním větších obchodních transakcí zatížených DPH.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a se od října sloučí s METAL-ALIANCE

11.09.2012 08:28:37

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se od října slučuje se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE (ZP M-A). Pojištěnci ZP M-A nemusejí kvůli sloučení podnikat žádné kroky, pod ČPZP přecházejí od října zcela automaticky a nová průkazka jim bude doručena poštou. Do té doby budou ošetřeni na svůj stávající průkaz pojištěnce.

 

Nejnovější stanovisko Nejvyššího soudu

11.09.2012 08:26:57

Absolventi našich školení, vědí, že statutární orgán jedná s péčí řádného hospodáře. Na poli společenstevního obchodního práva došlo k dalšímu zpřesnění institutu „péče řádného hospodáře“, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jednatel, který pro s.r.o. nezajistí právní titul užívání sídla, případně přesune sídlo v rozporu s právními předpisy a zapříčiní tak zrušení s.r.o. soudem, porušil svoji povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídá společnosti za škodu svým osobním majetkem. Tento závěr lze nepochybně vztáhnout i na porušení obdobných obchodněprávních a jiných norem.

 

Výpisy z obchodního rejstříku zdarma

11.09.2012 08:26:09

Došlo k zásadnímu zlepšením pro občany i podnikatele - data obsažená v internetové databázi www.justice.cz už nejsou pouze informativní, ale závazná.
Elektronický výpis (stažený ve formátu PDF) má nově hodnotu originálu. Lze si jej stáhnou zdarma, dosud se muselo za ověření výpisu platit 70 korun za každou stránku na kontaktních místech CzechPoint.

 

DPH 17,5 % od roku 2013

11.09.2012 08:25:33

Poslanecká sněmovna při opakovaném hlasování o návrhu zamítnutém Senátem neschválila změny v sazbách DPH, zavedení solidární daně z příjmů fyzických osob a zrušení stropu zdravotního pojištění. Praktickým dopadem je, že pokud nebudou schváleny jiné návrhy, DPH se od příštího roku sjednotí na  17,5%.

 

Účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

11.09.2012 08:24:35

Povinnost zveřejnit účetní závěrku vyplývá jednak z § 21a zákona o účetnictví, a také z § 38i obchodního zákoníku.
Účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní předpis nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Dále jsou povinny zveřejnit zprávu o auditu a případně informaci o tom, že zveřejňovaná účetní závěrka nebyla ověřena auditorem.
Povinnost zveřejnění účetní závěrky se vztahuje jak na řádnou, tak také mimořádnou účetní závěrku.
Za nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy může udělit příslušný kontrolní orgán při své činnosti podle zvláštních předpisů nebo finanční úřad při správě daní pokutu až do výše 3 % z celkové hodnoty aktiv.
Účetní závěrka za rok 2011 musí být zveřejněna do 31. 12. 2012.

 

Zápis do obchodního rejstříku - změna

13.06.2012 13:09:41

Po nabytí účinnosti souboru novel úpravy Obchodního rejstříku a Sbírky listin lze nyní shrnout, v čem zejména se současná praxe zápisů podnikatele liší od stavu platného ještě před půl rokem:

 • podnikatel musí mít po celou dobu zápisu svého sídla či místa podnikání po ruce právní důvod k užívání těchto prostor (např. platnou nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele s umístěním sídla). Jestliže se např. rejstříkový soud dozví o zániku tohoto důvodu (pronajímatel mu oznámí, že podnikateli nájem vypověděl), vyzve podnikatele k nápravě, a jestliže k ní nedojde, rozhodne o zrušení právnické osoby. Podobně může být OSVČ odebráno živnostenské oprávnění
 • souhlas majitele s umístěním sídla (viz výše) musí být nově s úředně ověřeným podpisem a nesmí být starší tří měsíců
 • rodná čísla se u zapsaných fyzických osob (např. společníků, jednatelů) nyní vedou jen ve vnitřní, veřejnosti nepřístupné části Obchodního rejstříku. Mohou se však nadále vyskytovat v listinách přístupných skrze Sbírku listin. Pokud si to fyzická osoba nepřeje, musí se zasadit o dodávání listin bez rodných čísel
 • je zrušena povinnost ukládat do Sbírky listin podpisové vzory statutárních orgánů, žádné listiny již není nutno předkládat ve dvojím vyhotovení, rejstříkový soud již nevyžaduje výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů ani doklad o živnostenském oprávnění

 

 

Rizika "švarcsystému" a jeho kontrola

13.06.2012 13:08:42

Upozorňujeme na zvýšený počet prováděných kontrol ze strany Státního úřadu inspekce práce v souvislosti se skutečností, že nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela posunula „švarcsystém“ za hranice výkonu legální práce a významně zpřísnila postihy za jeho využití.

"Švarcsystém" není nikde formálně definován, ale je za něj považována praxe, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou osobu mimo pracovněprávní vztahy jako osoby samostatně výdělečně činné, a to na základě obchodněprávních nebo občanskoprávních smluv, kdy ale činnost OSVČ vykazuje znaky závislé práce (závislé činnosti).
Doporučujeme přezkoumat smlouvy o spolupráci.

 

Nová úprava pracovnělékařské péče

13.06.2012 13:07:34

Podle nového  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dochází k několika změnám, která nabudou platnosti k 1.4.2012.

- pracovně lékařskou péči budou i nadále zajišťovat zaměstnavatelé na základě uzavřené písemné smlouvy s lékařem závodní preventivní péče

- pracovně lékařskou péči mohou na základě písemné smlouvy vykonávat pouze lékaři kategorie - poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství  nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství

- nový zákon o specifických zdravotních službách zavádí od 1. dubna 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů. Uvedený právní předpis stanoví provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) jako předpoklad zdravotní způsobilosti fyzické osoby (zaměstnance) k práci

- jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod konaných mimo pracovní poměr od 1. dubna 2012 bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustí se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce s možnou pokutou až do výše dvou milionů korun.
 

 

Archivace dokladů – pokračování

13.06.2012 13:06:17

podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

 • stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
 • mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
   
 

Novela živnostenského zákona zjednoduší život podnikatelům

13.06.2012 13:04:58

Dne 30.5.2012 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2012 vyhlášena novela živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), která má zjednodušit život zejména podnikatelům - fyzickým osobám. Novela začne platit ode dne 30. června 2012.

Základní změny:

 • identifikační číslo provozovny nebude třeba uvádět
 • při změně bydliště nebude třeba oznamovat změnu místa podnikání
 • oznamovat lze všem úřadům najednou
 • novela živnostenského zákona se zabývá také změnami v pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele.
 

Změny v autorizované konverzi dokumentů

14.05.2012 12:54:52

V poslední době došlo k několika změnám, které se týkají autorizované konverze dokumentů. Jedná se především o:

- Konverze dokumentů s více elektronickými podpisy
Systém Czech POINT nyní umožňuje i autorizovanou konverzi u dokumentů, které obsahují více než jeden elektronický podpis (včetně samostatných časových razítek). Záznamy o všech uznávaných elektronických podpisech jsou pak součástí Ověřovací doložky.

- Konverze celé datové zprávy
Doposud bylo možné ke konverzi odesílat pouze přílohy datové zprávy. Nyní mají uživatelé možnost odesílat ke konverzi celou datovou zprávu, včetně její obálky. Tato funkcionalita přináší dlouho očekávané a požadované řešení pro konverzi dokumentů, kterým vypršela platnost elektronického podpisu. Díky nové úpravě je možné vztáhnout časové razítko z datové zprávy a ověřit platnost elektronického podpisu na dokumentu v době odeslání datovou zprávou, takovýto dokument je pak možné konvertovat.

 

Pokázání nároku na daňové zvýhodnění zaměstnance u zaměstnavatele

14.05.2012 12:53:21

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě má jen jeden z rodičů, pokud to prokáže svému zaměstnavateli.


Podle § 38l odst. 3 ZDP nárok na daňové zvýhodnění poplatník (zaměstnanec) u plátce daně (zaměstnavatele) na základě podepsaného „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ prokazuje:
- úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
- předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
- jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů,
- potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
- potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Ve lhůtě do 15. února  po uplynutí roku může zaměstnanec dodatečně se žádostí o roční  zúčtování  záloh  uplatnit i nárok na daňové zvýhodnění,  který v průběhu roku včas z jakýchkoliv důvodů  neuplatnil.
 

 

Nález Ústavního soudu – náhrada při výměně součástí bouraného auta

14.05.2012 12:52:30

Majitele (nejen) firemních vozidel by mohl zajímat nález, kterým se Ústavní soud vyslovil ve prospěch účastníků provozu, jimž byla bez jejich zavinění způsobena škoda vyžadující nikoli opravu, nýbrž rovnou výměnu některých součástí bouraného vozidla. Pojišťovna, u které měl škůdce uzavřeno povinné ručení, dosud často odmítala uhradit poškozenému plnou cenu takové opravy, poukazujíc na to, že by při plné náhradě byl poškozený bezdůvodně obohacen zvýšením hodnoty vozidla obsahujícího nové součásti namísto ojetých. Ústavní soud však s poukazem na skutečnost, že toto „zvýšení hodnoty“ vozidla bylo majiteli vnuceno následkem nehody, uzavřel, že se za takovýchto okolností má zásadně poskytovat náhrada v plné výši.
 

 

Archivace dokladů

14.05.2012 12:50:31

podle § 31 zákona o účetnictví:


- účetní závěrky, výroční zprávy – 10 let
- účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy – 5 let
- účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví 5 let
- u obchodní společnosti (a obdobně i družstva) seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady a přehled, kdy tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 let (3 roky po zaplacení dlužného pojistného)
- podnikatelé – plátci daně z přidané hodnoty (DPH) – nesmí zapomenout založit do svého archivu také daňové doklady. Podle § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se pak takové doklady skladují 10 let od konce zdaňovacího období

Doporučujeme elektronickou archivaci, ušetříte místo v archivu. Více na www.euregnia.cz/digitalizace.html

 

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstanacem pro nevyplacení jakékoli části mzdy

13.04.2012 14:38:25

Na poli pracovního práva se Nejvyšší soud nedávno vyjádřil k institutu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení jakékoli části mzdy po dobu delší 15 dnů (§ 56 písm. b) zákoníku práce). Oproti dosavadní soudní praxi, dle které měl být zaměstnanec k uvedenému kroku oprávněn bez dalšího, dovodil Nejvyšší soud, že uvedený institut představuje mimořádný prostředek, který nesmí být zaměstnancem zneužit např. při pouhé administrativní chybě zaměstnavatele mající za následek opožděnou výplatu mzdy, stejně jako nemůže být použit tam, kde je nevyplacená část mzdy mezi stranami sporná (např. když není jasno, zda zaměstnanec v daném měsíci splnil či nesplnil prémiový řád zaměstnavatele).
 

 

DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012

13.04.2012 14:37:07

V souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, bylo zákonem č. 375/2011 Sb. novelizováno mj. ustanovení § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 zákona o DPH, jsou od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:
jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb
jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

 

Převod majetku od společníka/jednatele

13.04.2012 14:36:28

Na poli společenstevního práva zaujalo pozornost nejnovější stanovisko Nejvyššího soudu týkající se ust. § 196a obchodního zákoníku, dle kterého platí, že jestliže obchodní společnost nabývá majetek od společníka (akcionáře), od jednatele (člena představenstva) či od člena dozorčí rady za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota majetku stanovena posudkem znalce jmenovaného soudem. Soudy a jiné úřady dosud jednomyslně dovozovaly, že jestliže znalecké ocenění není provedeno, je právní úkon (nabytí a převod majetku) bez dalšího neplatný. Nejvyšší soud však nyní zaujal stanovisko, že jestliže samotná obchodní společnost nebyla převodem neoceněného majetku poškozena (převod proběhl za tržních podmínek, příp. je pro společnost ještě výhodnější), může být převod i bez vypracovaného posudku platný.
 

 

Povinnost mít v místě pracoviště kopie pracovních smluv

13.04.2012 14:35:24

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3. Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady (kopie pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky) na pracovišti, kde se koná kontrola a v průběhu této kontroly, a to v listinné podobě.

 

Valná hromada – výplata dividend, rozdělení zisku

13.04.2012 14:34:29

U společnosti s ručením omezeným (§ 128 odst. 1 Obch.Z.) i akciové společnosti (§ 184a odst. 1 Obch. Z.) se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, tj ve většině případů do 30.6. valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku.

 

Minimální zálohy OSVČ pro rok 2012

15.02.2012 07:50:04

Minimální výše záloh pro OSVČ pro rok 2012 :

 • OSSZ 1.836,- Kč
 • ZP 1.697,- Kč
   
 

Nezdanitelné části základu daně (daň z příjmů fyzických osob, §35ba)

15.02.2012 07:48:48

Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. Seznam těch nejpoužívanějších:

 • dary,  jejichž hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se  oceňuje částkou 2000 korun.
 • úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.
 • příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 6000 korun. Max. výše činí 12 000 korun ročně.
 • pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění. Podmínkou je min. doba trvání smlouvy 5 let a navázání čerpání na dosažení 60 let věku. Max. lze ročně odečíst 12 000 korun.
 • členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů  podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.
 • úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání nejvýše do částky 10000 korun ročně (zdravotně postižení 13000 korun, těžce zdravotně postižení  15000 korun).
 

Slevy na dani

15.02.2012 07:44:04

Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně.
Roční sleva na dani
                                          Výše slevy 2011                            Výše slevy 2012
na poplatníka
                                             23 640 Kč                                         24 840 Kč
na poplatníka – starobního důchodce
                                             23 640 Kč                                         24 840 Kč
na dítě
                                             11 604 Kč                                         13 404 Kč
na dítě – držitele průkazu ZTP
                                             23 208 Kč                                          23 208 Kč
na vyživovanou manželku/manžela
                                            24 840 Kč                                           24 840 Kč
na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP
                                            49 680 Kč                                           49 680 Kč
innvalidita I. a II. stupně
                                                2520 Kč                                              2520 Kč
innvalidita III. stupně
                                                5040 Kč                                              5040 Kč
držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu)
                                             16 140 Kč                                           16 140 Kč
student
                                               4 020 Kč                                              4 020 Kč


Z roku 2009 pokračuje zvýšení limitu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela. Zatímco dříve nesměl jejich vlastní příjem za zdaňovací období přesáhnout 38 040 Kč, nyní stále nesmí být vyšší než 68 000 Kč.

 

Omezení plateb v hotovosti

15.02.2012 07:43:20

Podle novelizovaného § 4 zákona o omezení plateb v hotovosti se ruší limit ve výši 15 tis. EUR, který byl přepočítáván aktuálním kursem ČNB, a nově jsou platby v hotovosti omezeny limitem 350 000 Kč. Pro případný přepočet na cizí měnu se opět použije aktuální kurs ČNB ke dni provedení platby. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené jedním poskytovatelem platby jednomu příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne

 

Z obchodního zákoníku

15.02.2012 07:42:33

Od 1. 1. 2012 nebudou v obchodním rejstříku uveřejňována rodná čísla osob. To znamená, že u nově zapisovaných subjektů již rodná čísla nebudou uváděna, ale u již zapsaných subjektů je třeba o odstranění rodného čísla z výpisu požádat. Přesto však ve sbírce listin rodná čísla v jisté formě zůstanou a to ve zveřejňovaných dokumentech jako například notářské zápisy apod.
Další novinkou obchodního zákoníku je povinnost existence právního titulu k užívání sídla právnické osoby, tedy buď vlastnictví nemovitosti, nebo platná nájemní smlouva. Nestačí již jen souhlas majitele s umístěním sídla právnické osoby.

 

Pověření obchodním vedením

10.01.2012 13:45:37

S účinností od 1. 1. 2012 se mění právní úprava obchodního vedení společnosti. Novela obchodního zákoníku zavádí zcela nový institut, a to pověření obchodním vedením.

Podle této nové právní úpravy bude jednatel společnosti s ručením omezeným oprávněn pověřit obchodním vedením (vedením směrem dovnitř společnosti), pod které lze zahrnout zejména organizování a řízení podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, marketing, vedení účetnictví apod., jinou osobu. Zákon dále taxativně uvádí, které činnosti pověření nezahrnuje, a to účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti a jiných činností v rámci obchodního vedení společnosti, které jsou svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Při pověření obchodním vedením však zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
 

 

Novela zákona o nemocenském pojištění

10.01.2012 13:44:18

Novela zákona o nemocenském pojištění č. 470/2011 Sb. odstraňuje daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob, ale obsahuje např. i tyto změny:


- rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob např. o jednatele a společníky (u těchto osob se navíc mění podmínky účasti na důchodovém pojištění – účast bude zakládat již dosažení měsíčního rozhodného příjmu 2 500 Kč) či členy představenstev (u těchto osob je účast na nemocenském a důchodovém pojištění absolutní novinkou)


- mění podmínky účasti na nemocenském pojištění u tzv. krátkodobého zaměstnání
přináší některé důležité změny do zákona o pojistném na sociální zabezpečení pro OSVČ


- mění se vazba vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a úhrnu vyměřovacích základů u OSVČ účastných dobrovolného nemocenského pojištění, pokud nebyla hlavní výdělečná činnost vykonávána po celý rok


- možnost placení záloh na pojistné na DP a pojistného na NP v období od 1. do 20. dne měsíce více platbami

 

Povodňová stokoruna, sleva na dítě – nově od roku 2012

10.01.2012 13:43:29

Od 1.1.2012 nově :
- konec tzv. povodňové stokoruny (jako reakce na povodně z roku 2010 byla zavedena pouze na rok 2011). Pro rok 2012 se úroveň daňové slevy na poplatníka vrací z 1970 na 2070 korun měsíčně
- zvýšení slevy na dítě (vždy jen jeden z rodičů) o 150 korun měsíčně za jedno dítě. Daňová sleva na dítě činí nově 1117,- Kč měsíčně

 

Cestovní náhrady od 1.1.2012

10.01.2012 13:42:28

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.


Stravné (pro podnikatelskou sféru) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce činí za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně
a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné (pro státní a příspěvkovou sféru) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:
a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 34,70 Kč u motorové nafty.

 

Daň z nemovitosti – zpevněné plochy

Novelou zákona o dani z nemovitostí došlo k přeřazení některých ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní do speciální kategorie tzv. zpevněných ploch pozemku. Těmi se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Stavbou se pro tyto účely rozumí stavby ve smyslu stavebních předpisů, které vznikly stavební činností a vyžadovaly při svém sestavení jejich určité spojení (např. spárování panelů, asfaltování, betonování apod.).
Z toho důvodu jsou poplatníci povinni podat k 31. lednu přiznání k dani z nemovitostí.
 

 

Tuzemský reverse charge nově i u stavebních a montážních prací

19.12.2011 13:01:59

Na základě novely č. 47/2011 Sb. zákona o DPH se bude od 1.1.2012 uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací, tedy např. i u elektroinstalačních prací, instalatérských, topenářských a plynařských prací. Odběratel i dodavatel musí zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti evidovat ve zvláštní evidenci a výpis z této evidence elektronicky předkládat správci daně.
 

 

Některé ze změn v novele zákoníku práce od 1.1.2012

19.12.2011 13:00:36

Dohody o provedení práce
Rozsah práce, na který bude možno od 1.1.2012 uzavřít dohodu o provedení práce se zvyšuje z dosavadních 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce s tím, že doprovodná změna zákona o nemocenském pojištění zakládá účast na nemocenském pojištění (spojenou s odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění), pokud odměna z dohody o provedení práce zúčtovaná do kalendářního měsíce přesáhne částku  10 tis. Kč.

Pracovní poměr na dobu určitou
Od 1.1.2012 bude možno sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami až na dobu 3 roky (dosud až 2roky) a tato doba může být ode dne vzniku prvého pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát, tzn. že maximální doba opakovaného trvání pracovního poměru na dobu určitou může dosáhnout až 9let.


Odstupné
Minimální výše odstupného se nově upravuje podle délky doby trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele s tím, že :
trval-li pracovní poměr měně než 1 rok, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného měsíčního výdělku
trval-li více než 1 rok a méně než 2 roky příšluší dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku
trvali-li více než 2 roky, přísluší trojnásobek průměrného měsíčního výdělku
 

 

Cestovní náhrady

V roce 2012 dojde k zásadním změnám v poskytování náhrad cestovních výdajů. Změny se týkají především krácení stravného, postupu při zajištění bezplatného stravování, kapesného a posouzení nároku na zahraniční a tuzemské stravné.

 

Nová úprava souběhu funkcí před schválením Senátu

10.11.2011 10:14:48

Schválení novely beze změn jednomyslně podpořil senátní ústavně-právní výbor. Předloha je reakcí na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), podle něhož souběh funkcí ve firmách není možný. Ministerstvo spravedlnosti následně přišlo s návrhem legalizace souběhu funkcí, aby se odstranil rozpor mezi judikaturou nejvyšších soudů a podnikatelskou praxí. Finanční nebo obchodní ředitelé totiž bývají často zároveň jednateli společnosti s ručením omezeným či členy představenstva akciové společnosti.

Nejvyšší soud ale dlouhodobě považuje pracovní smlouvy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem, za neplatné, pokud se činnost vykonávaná na základě pracovního poměru překrývá s výkonem funkce člena statutárního orgánu.
 

 

Za konkurenční doložku jen polovinu platu

10.11.2011 10:14:07

Podle stávající úpravy § 310 Zákoníku práce se sjednává konkurenční doložka písemně a nejdříve po zkušební době, maximálně na dobu 1 roku po ukončení pracovního poměru. Za každý měsíc závazku platí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy minimálně ve výši průměrného výdělku. Nově by tato sazba odchodného činila nejméně polovinu průměrného výdělku a bylo by možné i uzavřít i v průběhu zkušební doby.

 

Zdravotní pojištění - novela zákona

10.11.2011 10:13:27

Dnem 1.12.2011 nabývá účinnosti zákon č.298/2011 Sb, který novelizuje v podstatě všechny zákony zdravoního pojištění. Právo na změnu zdravotní pojišťovny - dosud mohl pojištěnec standardně změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Nově lze změnit zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.
 

 

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

10.11.2011 10:12:44

Podle aktuálního znění zákoníku práce může dočasně přidělovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli pouze agentura práce. Nově by mohl zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem tohoto přidělit k jinému zaměstnavateli. Smí tak učinit nejdříve po 6 měsících od uzavření pracovního poměru. Zaměstnavatel přitom od druhého zaměstnavatele nebude moci požadovat jinou úhradu než úhradu nákladů spojených se zaměstnáváním (mzda, cestovní náhrady apod.).

 

Poslanci stvrdili zvýšení dolní sazby DPH na 14 procent

10.11.2011 10:11:31

Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zvýšení dolní sazby DPH od příštího roku na 14 procent ze současných deseti procent. Od 1. ledna 2012 bude základní daňová sazba ve výši 20 %, snížená daňová sazba ve výši 14 %. Od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH do jedné sazby 17,5 %, a to bez výjimek. Zákon ještě musí podepsat prezident republiky.

 

Přihláška k registraci elektronicky

12.09.2011 09:35:54

Generální finanční ředitelství připravilo pro daňové subjekty další z řady elektronických podání. Je jím přihláška k registraci. Tu je povinen podat daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně. Přihlášku k registraci je nutno podat správci daně do 30 dnů ode dne účinnosti takového oprávnění či povolení.
 

 

Ze statistiky datových schránek k 28.8.2011

12.09.2011 09:35:06

Počet zřízených datových schránek:441 820
Počet odeslaných zpráv: 52 745 768
Průměrná úspěšnost doručení přihlášením: 97%

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy nabízí uživatelům možnost přihlásit se prostřednictvím jediného uživatelského účtu nejen do datové schránky, ale i k jejich individuálním uživatelským účtům, jakými jsou například internetové bankovnictví, nebo internetové obchodování.
 

 

Minimální mzda pro příští rok bude nejvýš 8500 korun

12.09.2011 09:34:14

Vláda se shodla se zaměstnavateli a odbory, že minimální mzda pro příští rok stoupne na 8400 až 8500 korun. Odboráři původně požadovali nárůst z 8000 na 9200 korun, nakonec se spokojili s příslibem, že příští rok se bude jednat o dalším zvýšení.
 

 

Daňové doklady ve formátu PDF

12.09.2011 09:33:14

Jsou-li daňové doklady zasílány mailem např. v pdf formátu, nepohlíží se na tyto daňové doklady jako na elektronicky zaslané a nemusí být tedy opatřeny elektronickým podpisem či elektronickou značkou ani doručeny elektronickou výměnou informací EDI. Vyplývá to ze stanoviska Generálního finančního ředitelství. Předpokládá se, že dodavatel i odběratel si tento daňový doklad vytisknou, proto GFŘ považuje tento doklad za doklad v listinné podobě a jeho doručení mailem považuje pouze za způsob doručení listinného daňového dokladu.

Pokud se jedná o daňový doklad doručovaný v elektronické podobě, musí být opatřen tzv. elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou osoby, která doklad vystavila.

Náležitosti daňového dokladu jsou stanoveny v ustanoveních § 28 - § 35 zákona o DPH.
 

 

Sněmovna schválila zvýšení DPH

12.09.2011 09:31:59

Příští rok stoupne snížená sazba z 10 na 14 procent, základní sazba zůstane zachována na 20 procentech. Od roku 2013 by se obě dosavadní sazby daně měly sjednotit na 17,5 procenta.

 

Den daňové svobody

16.06.2011 12:02:47

Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na středu 15. června. Češi tak budou v letošním roce pracovat na stát 165 dní, tedy o tři dny méně než loni.
Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, do té doby naopak veškerý příjem připadá státu.
Nejpozději oslaví den daňové svobody Dánové, a to až 2. srpna. Následují je Francouzi a Finové 23. července. Naopak nejdříve nastal den daňové svobody v Jižní Koreji, a to už 14. dubna. Například Slováci oslavili daňovou svobodu 22. května, v USA ji oslavili 1. června. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) připadá na 10. června.
 

 

Opožděné platby trápí české firmy stále více

16.06.2011 12:01:56

Čeští podnikatelé splácí své faktury průměrně za 47 dní, tj. o 17 dní později než bylo sjednáno. To je v evropském průměru (56 dní) vcelku slušné číslo. Na pozdních platbách se významně podílí také stát a složitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
Platební morálka se vloni v ČR zhoršila. Současně také narostl počet splacených faktur v období 31 až 60 dnů, a to z 22 na 28%.
Studii European Payment Index každoročně zpracovává švédská společnost Intrum Justitia. Letošní šetření provedla v lednu až březnu 2011 u 6 tisíc firem z 26 zemí Evropy.

 

Dotace na profesní vzdělávání zaměstnanců

16.06.2011 12:01:08

Zajistíme pro Vás dotace na profesní vzdělávání zaměstnanců. Naše úspěšnost projektové manažerky je 91%. V létě by měl být vypsán nový program a do té doby je potřeba mít zpracovaný projekt.  Dokonce bude možné využít část dotace i na testování zaměstnanců.
Dotace jsou zajímavá možnost využít finance na vzdělávání zaměstnanců a pokud jste je ještě nevyužili, za šanci to stojí. Více info stulirova@euregnia.cz
 

 

Daňové správy střední Evropy rozšíří spolupráci

16.06.2011 12:00:23

Daňové správy tzv. Visegrádské šestky (české, rakouské, slovenské, slovinské, maďarské a polské daňové správy) se dohodly, že posílí spolupráci při odhalování daňových úniků. Správy taky chtějí učinit za pomoci výměny zkušeností a postupů při správě daní, tedy i v oblasti daňových kontrol.
 

 

Obchod s odpady bude snazší

16.06.2011 11:59:40

Rada EU přijala nařízení, které umožňuje volně obchodovat s železným, hliníkovým a ocelovým šrotem, a připravuje totéž pro další materiály, konkrétně sklo, papír a měď. Jde o zásadní posun v oblasti obchodování s odpadem a současně o velkou podporu pro rozvoj trhu recyklací.
Podmínky jsou tak konečně konkretizovány. Nyní budou mít výrobci jistotu, že při jejich splnění mohou vybraný odpad vyčlenit z evidence odpadů vedených pro státní úřady a dále jej prodávat jako jakýkoliv produkt.

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 - OSVČ

16.06.2011 11:58:57

Další termín podání přehledu za rok 2010 je 1. srpen 2011. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ do 2. 5. 2011. Jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 1. srpna 2011.Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo - při opětovném nesplnění povinnosti - až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu (nebo ode dne, kdy přehled měl být podán) za předchozí kalendářní rok.
 

 

Nově k odvádění DPH

16.06.2011 11:58:02

Vezměme si fakturu s datem plnění 30.4.2011, která je vystavena 2.5.2011. Pokud jste takovou fakturu přijali, odpočet DPH si můžete uplatnit až v přiznání za květen. Pokud jste ji ale vystavili, museli jste DPH odvést již v přiznání za duben. Stát si touto cestou vlastně půjčuje od podnikatelů. Pokud by toto nové opatření nemělo vliv na chování podnikatelů, byla by půjčka automaticky obnovována – DPH z faktury na přelomu dubna a května je odvedeno v dubnu, ale protistranou nárokováno v květnu – po měsíci tedy koloběh této částky končí.
Na přelomu května a června jsou ale vystaveny další faktury. Podnikatelé se proti tomu mohou bránit dvěma způsoby. Prvním z nich je jednoduché posunutí DUZP na jiný okamžik tak, aby byla faktura doručena protistraně ještě v měsíci, do kterého spadá DUZP. Další možností je elektronizace fakturace. Při elektronické výměně faktur je celkem reálné doručit fakturu protistraně v ten samý den, kdy je vystavena a kdy má DUZP. Opatření tak bude pozitiví pro stát jen krátkodobě.
 

 

Evropský obchodní rejstřík – zatím pouze prostřednictvím jiných států

14.06.2011 13:02:40

Loni se Česká republika stala smluvním státem dohody o sdílení informací z Evropského obchodního rejstříku (European Business Register – EBR). Ten poskytuje přístup k údajům o obchodních společnostech, a to prostřednictvím přístupu k národním obchodním rejstříkům. Pro přístup k EBR si zákazník vybere distributora dle seznamu a u toho se zaregistruje. Česká republika zatím nemá svého poskytovatel, čeští zákazníci proto musejí využít služeb poskytovatelů a distributorů z jiných členských států.

 

 

Paušální výdaj na dopravu

14.06.2011 13:01:13

lze uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k), a to


- ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,


- krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč (80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

 

Zaměstnávání mladistvých brigádníků

14.06.2011 13:00:27

Se zájemci o prázdninové brigády lze uzavřít pracovní smlouvu a sjednat pracovní poměr na dobu určitou nebo s nimi uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr již ode dne, kdy dosáhli 15 let. Dohodnutý den nástupu do práce však nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky.
 

 

Souběh funkcí jednatele a zaměstnance

14.06.2011 12:59:37

Problematický souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance společnosti by měl být od července povolen. Od příštího roku by navíc měli členové statutárních orgánů spadat i pod nemocenské a důchodové pojištění. Panika, která nastala v únoru letošního roku, že statisíce lidí přijdou o nárok na důchod a nemocenskou, by se tak měla definitivně zažehnat. Od příštího roku by navíc členové statutárních orgánů měli opět spadat i pod nemocenské pojištění a v případě členů představenstev akciových společností také pod důchodové pojištění. Otázkou však zůstává, zda dané zákony skutečně projdou celým legislativním procesem. Povolení souběhu funkcí totiž přibude jako přílepek k již předložené novele obchodního zákoníku. Nemocenské a důchodové pojištění členů statutárních orgánů pak tvoří součást problematické novely nemocenského pojištění, která plánuje také například zavést nemocenské a důchodové pojištění z dohod o provedení práce.


Legislativu ohledně souběhu fukcí aktivně sledujeme a jakmile bude alespoň zřejmé jak se bude dále vyvíjet, určitě Vás budeme informovat. Nelze však předpokládat, že zákony budou platit retroaktivně, tedy zpětně.
 

 

Novela zákona o DPH od 1.4.2011

14.06.2011 12:50:31

Ve Sbírce zákonů, částka 17, byl zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011.

Základní přehled o důležitých změnách zákona o DPH od 1. 4. 2011 :

1. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
Jedná se o transpozici článku 199 Směrnice o DPH, která umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno – tj. odběratel.

- po účinnosti novely bude tento režim využíván jako dosud při dodání zlata a nově i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012.

2. Změny v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně
- stanoví se jednoznačná zásada, že nárok na odpočet daně vzniká pouze u daně, která byla stanovena v souladu se zákonem o DPH
- možnost uplatnit nárok na odpočet daně u většiny tuzemských plnění se posouvá na zdaňovací období, ve kterém plátce má příslušný daňový doklad
- mění se rozsah nároku na odpočet daně u plnění pro poskytnutí dárků malé hodnoty nebo obchodních vzorků
- oprava odpočtu daně se provádí jen v případech opravy základu daně a výše daně podle § 42, zpřísňují se podmínky pro stanovení období, ke kterému je plátce povinen opravu provést

3. Opravy základu a výše daně a výše daně v jiných případech
Další úpravou, která vstupuje v platnost od 1. 4. 2011 jsou změny při opravě základu daně a výše daně (§ 42 a 45) a při opravě výše daně v jiných případech (§ 43 a 45)
- vystavení opravného daňového dokladu

4. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

- nové ustanovení umožňující plátcům za zákonem stanovených podmínek opravit daň u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

5. Osvobození od daně při dovozu zboží
- zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží do členské země, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil

6. Souhrnná hlášení
V souvislosti se změnami v novele zákona o DPH účinné od 1.4.2011 je také aktualizována informace týkající se podání souhrnného hlášení.
Souhrnné hlášení bude i nadále možno podávat pouze v elektronické podobě, informace upřesňuje a doplňuje možnosti zasílání souhrnného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu.
- formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (aplikace EPO)
- formou datové zprávy, která je odeslána prostřednictvím datové schránky
- formou datové zprávy bez elektronického podpisu (aplikace EPO). V tomto případě má plátce povinnost zároveň doručit E-tiskopis v písemné podobě s vlastnoručním podpisem osoby, která podání činí na místně příslušný FÚ, a to ve lhůtě pro podání SH jako takového, tj. max. 25. den daného měsíce, resp. čtvrtletí

7. Skupinová registrace
- změna vzhledem k některým změnám, ke kterým došlo v roce 2010 a 2011 v ustanoveních týkajících se skupinové registrace

 

Nová sankce za nepodání daňového přiznání

14.06.2011 12:49:06

Do 31. 12. 2010 dle úpravy provedené zákonem o správě daní bylo na uvážení správce daně zvýšení daně za pozdě podané daňové přiznání maximálně 10 % z částky uvedené v daňovém přiznání, samozřejmě počítáno v případě daně.
Nově od 1. 1. 2011 bude sankce počítána za každý den prodlení. Minimálně však bude vyměřena, v případě prodlení delšího než 5 pracovních dnů, vždy pokuta 500 Kč, maximálně 300 000 Kč. A to i v případě, že daňová povinnost bude nulová.
Týká se to všech daňových přiznání, je tedy nutné sledovat termíny podání všech daňových přiznání. Od daně silniční nebo daně z nemovitosti, třeba až po daň z převodu nebo daň darovací.

 

Rychlejší a pohodlnější způsob doručení přístupových údajů

Od 18. února 2011 je možné na Czech POINTu požádat o zřízení datové schránky a nechat si vydat přístupové údaje prostřednictvím tzv. virtuální obálky (po podání žádosti na CzechPOINTu je na e-mailovou adresu žadatele zaslán tzv. aktivační link). Nadále je zachován i stávající způsob doručení přístupových údajů na kontaktní adresu.

 

Zrušení možnosti přivýdělku při čerpání podpory v nezaměstnanosti

14.06.2011 12:47:48

Od 1.1.2011 se nově stanovuje, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá takový uchazeč o zaměstnání, který vykonává činnost v pracovním či služebním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž jeho měsíční výdělek nepřesahuje v žádném z uvedených případů polovinu minimální mzdy.
Dřívější právní úprava umožnovala, aby si uchazeči o zaměstnání vedle čerpání podpory v nezaměstnanosti přivydělávali v tzv.nekolidujícím zaměstnání až do poloviny minimální mzdy.
 

 

Tajit hospodaření se nevyplácí

14.06.2011 12:46:45

Finanční úřady od nového roku pokutují firmy, které odmítají posílat výkazy o svém hospodaření do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí kontroly daně z příjmu se stalo ověření, zda firma tyto údaje poskytuje, a případné udělení pokuty. Pokuty mohou dle zákona dosahovat až tří procent z aktiv společnosti. Stát tlačí na zveřejňování údajů hlavně proto, aby měli podnikatelé možnost prověřovat si své obchodní partnery.

 

Uplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu po 1.4.2011

14.06.2011 12:47:13

U přijatých tuzemských zdanitelných plnění bude plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy bude mít k dispozici daňový doklad (§ 73 odst.1 novelizovaného zákona o DPH). Nebude již tedy možné nárok na odpočet prokazovat jiným způsobem, tj. v rámci obecného prokazování.
 

 

Pozor na rušení smluv o životním pojištění/penzijním připojištění

09.02.2011 09:24:50

Pokud dojde ke zrušení smlouvy o životním pojištění, příp. penzijním připojištění, je nutné odpočitatelné položky dodanit! A to všechny částky, které byly v minulých letech uplatněny jako odpočitatelná položky. Pouze v případě, že dojde k převedení celé částky odbytného na novou pojistnou smlouvu, dodanění se neprovádí.

 

Nezdanitelná část základu daně

09.02.2011 09:24:06

(daň z příjmů fyzických osob, § 15)

- hodnota darů vyšší než dvě procenta základu daně nebo nejméně tisíc korun, maximálně však deset procent ze základu daně u fyzických osob
- zaplacené úroky z úvěrů na bytové potřeby, maximálně 25 tisíc korun za každý kalendářní měsíc
- úhrn příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, snížený o šest tisíc korun, maximálně dvanáct tisíc korun ročně
- pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně dvanáct tisíc korun ročně
- příspěvek člena odborové organizace, maximálně tři tisíce korun za rok
- úhrady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověrování a uznání výsledků dalšího vzdělávání, max.10tis. Kč
 

 

Slevy na dani 2010

09.02.2011 09:22:17

(roční zúčtování, daň z příjmu fyzických osob, § 35ba)

- sleva na dani na poplatníka: 24 840 korun
- sleva na vyživované dítě: 11 604 korun
- sleva na dani na manžela (manželku) bez vlastních příjmů: 24 840 korun
- sleva na dani na manžela (manželku), který/á je držitelem průkazu ZTP/P: 49 680 korun
- sleva na dani na částečný invalidní důchod: 2 520 korun
- sleva na dani na plný invalidní důchod: 5 040 korun
- sleva pro držitele průkazu ZTP/P: 16 140 korun.
- sleva na dani na studenta: 4 020 korun.

 

Roční zúčtování

09.02.2011 09:21:36

Blíží se opět čas ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců. O provedení zúčtování musí zaměstnanci požádat do 15.2.2011. Roční zúčtování záloh je dobrovolné. na tuto "službu" má zaměstnanec nárok. Nevyúčtováním zálohové daně se totiž připraví o případné daňové vratky, které při uplatnění nezdanitelných částí základu daně mohou být více než příjemné. Žádá se u posledního zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. Znamená to, že nezáleží na datu ukončení pracovního poměru. Přeplatek na dani vám zaměstnavatel musí poukázat nejpozději se mzdou za březen.

 

Konec daňové složenky

09.02.2011 09:20:52

Daňovou složenkou bylo možné zaplatit jakoukoliv daň, byla dostupná jak na finančních úřadech i na pobočkách České pošty a umožňovala zaplacení daně bez úhrady poplatku za převod peněz.
Od 1. ledna daňoví poplatníci budou muset poplatek za převod peněz uhradit ze svého. V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku, ale o klasickou složenku typu „A“, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty.

 

Změna termínu pro podání daňového přiznání

09.02.2011 09:19:48

Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání.
Nová úprava ovlivní termín k podání přiznání k dani z příjmů, a to včetně termínu její splatnosti. Poslední možnost k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně se posouvají o jeden den z posledního březnového dne na 1. 4. 2011. Ti, jimž daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem musí podat přiznání k dani z příjmů a daň zaplatit až  do 1. 7. 2011, namísto 30. 6., jak tomu bylo doposud.
 

 

Novela zákona o DPH

09.02.2011 09:18:36

Poslanci budou znovu rozhodovat o novele zákona, který měl omezit daňové úniky. Senátoři totiž normu o DPH nepřijali a posílají ji k novému projednání do Sněmovny.
Podle novely mělo platit, že plátce daně si může započíst zaplacenou daň až v okamžiku, kdy dostane daňový doklad. Pokud by například dostal zboží 31. prosince, ale daňový doklad až 5. ledna následujícího roku, musel by odpočet uplatňovat až v aktuálním zdaňovacím období, tedy v lednu nebo případně prvním čtvrtletí. Návrh znamená návrat k původní praxi, kdy se odpočet bude vztahovat k období, v němž se transakce odehrála. V uvedeném případě by se tedy daň vztahovala k prosincovému období, případně poslednímu čtvrtletí roku.
 

 

Novinky při využívání datových schránek

24.01.2011 07:36:18

Nově umí Informační systém datových schránek:

 • filtrovat a třídit datové zprávy
 • uživatelé mohou vstupovat do znepřístupněné datové schránky
 • vytvořit adresář nejčastěji používaných datových schránek
 • zobrazit doručenky příjemci datové zprávy
 • nastavení neomezené platnosti hesla
 

Pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2011

24.01.2011 07:35:23

Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců vyšším než 25 ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.


Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 25 si mohou dobrovolně zvolit, zda jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).  Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného  roku.


Pokud zaměstnavatel neoznámí na příslušné okresní správě sociální zabezpečení jakou si zvolil variantu, automaticky zůstává v sazbě 2,3%.

 

Cestovní náhrady od 1.1.2011

24.01.2011 07:34:29

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce:

 • 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů
 • 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 30,80 Kč u motorové nafty
   
 

Novela zákona o DPH

24.01.2011 07:32:44

Účinnost novely zákona byla změněna z 1. ledna 2011 na 1. dubna 2011.
Jednou z navrhovaných změn je společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Jedná se o ručení mezi dvěma plátci za zdanitelné plnění v tuzemsku, kdy nebyla záměrně odvedena DPH. Jedná se o případ kdy plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že: daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Již pro první zdaňovací období roku 2011 bude k dispozici nový tiskopis daňového přiznání k DPH.
 

 

Absurditou roku je výpis z rejstříku, který je přitom na webu

07.12.2010 09:19:33

V letošním ročníku ankety Absurdita roku, která upozorňuje na nesmyslné administrativní povinnosti podnikatelů, získala nechvalné prvenství Česká správa sociálního zabezpečení za to, že požaduje výpisy z obchodního rejstříku, i když jsou tyto údaje pravidelně aktualizovány na internetu. Z téměř čtyř tisíců účastníků ankety pro tuto povinnost hlasovalo 38 procent lidí.
Druhé místo letos připadlo nařízení, podle kterého podnikatelé musejí nechat úředně ověřit pravost dokumentu z datové schránky. "Dokumenty, které posílají úřady podnikatelům do datových schránek, nejsou jinými úřady považovány za originál," upozornili organizátoři ankety. Na třetím místě skončila povinnost vozů na údržbu silnic platit mýtné.
Akce je součástí kampaně na podporu malého a středního podnikání a jejím cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti, které ukládají úřady podnikatelům.
 

 

Nemocenské pro podnikatele až od 22. dne nemoci

07.12.2010 09:18:40

Prodlužuje se délka poskytování náhrady mzdy ze 14 dní na 21 dní. Zaměstnanci budou po dobu tří týdnů zabezpečeni náhradou mzdy vyplacenou zaměstnavatelem. Podnikatelům bude nemocenské od správy sociálního zabezpečení náležet až od 22. dne nemoci. Toto ustanovení má platit v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, tj. následující tři roky.

 

Elektronické dálniční viněty budou nejdřív za pět let

07.12.2010 09:17:18

Sněmovna se přiklonila k návrhu Senátu a schválila pětiletý odklad pro zavedení elektronických dálničních vinět. Řidiči tak od příštího roku budou dál používat dosavadní papírové dálniční známky.

 

Po roce 2013 možnost úvěrů z fondů EU pro podnikatele

07.12.2010 09:16:18

Po roce 2013 budou evropské fondy poskytovat peníze nejen v podobě dotací, ale také ve formě úvěrů. Půjde především o podporu pro podnikatele. Možnost čerpání peněz z fondů formou úvěrů je pro podnikatele velmi zajímavá výzva, a to vzhledem k tomu, že dostupnost domácích úvěrů se zhoršuje.

 

Zvýšení daně z nemovitosti na atraktivních místech

07.12.2010 09:14:47

Ministerstvo financí připravuje změnu daně z nemovitosti, měla by být vyšší pro ty, kteří vlastní nemovitost na atraktivním místě. Ministerstvo už připravuje cenové mapy, změny chce dokončit do roku 2012. Obce změnu vítají.
O tom, jak vysoká daň bude, rozhodnou zastupitelé obcí, daně jdou totiž do obecní pokladny. Zastupitelstvo jednotlivé parcely v obci rozčlení do několika kategorií podle toho, zda je na pozemku zavedena elektřina, zda k němu vede dobrá komunikace, zda je poblíž centra města, jestli je blízko hlučná silnice či skládka. V nejlepších lokalitách se pak bude platit vyšší daň z nemovitostí než v těch méně atraktivních.
 

 

Návrh novelizace zákona o zaměstnanosti

05.11.2010 07:57:42

Vláda České republiky schválila návrh novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V případě schválení dojde s účinností od 1. ledna 2011 k těmto změnám:

 • vyloučení možnosti pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání
 • poskytnutí podpory v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného, které mu přísluší;
 • snížení podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem;
 • rozšíření vážných důvodů pro účely zákona o zaměstnanosti o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce;
 • zavedení překlenovacího příspěvku na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání.
   
 

DARY - položky snižující základ daně

05.11.2010 07:56:30

- fyzické osoby
(§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

- právnické osoby
(§20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů nebo u našich poradců.

 

Padesátikorunové bankovky přestanou brzy platit

05.11.2010 07:55:29

Padesátikorunová bankovka po více než 80 letech příští rok skončí. Česká národní banka rozhodla, že od 1. dubna 2011 již s touto bankovkou nebude možné platit. V oběhu ji plně nahradí stávající padesátikorunová mince, kterou ČNB nahrazovala bankovku již od roku 2006.


Od dubna příštího roku do konce března 2012 si budou moci občané padesátikorunové bankovky vyměňovat ve všech komerčních bankách i u ČNB. Od 1. dubna 2012 až do 31. března 2017 bude tuto možnost poskytovat už jenom Česká národní banka.

 

Stát začne trestat firmy, které tají své zisky

05.11.2010 07:54:43

Stát si chce posvítit na stovky tisíc firem, které ignorují povinnost zveřejňovat údaje o svém hospodaření v obchodním rejstříku. 83 % společností nevkládá do obchodního rejstříku včas své závěrky, asi 60 procent firem ignoruje informační povinnost dlouhodobě. Dosud proplouvaly v podstatě bez trestu, ale v budoucnu by se mohly dočkat tučných pokut. Na tyto společnosti se zaměří finanční úřady, které mohou ze zákona vyměřit sankci až ve výši tří procent majetku společnosti.

 

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009

05.11.2010 07:53:34

Plátci daně registrovaní k DPH v tuzemsku, kteří do 30. září 2010 nepožádali o vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb v jiném členském státě v roce 2009, se nemusí obávat, že jejich nárok zanikl.
V současné době probíhá na úrovni EU schvalovací proces návrhu směrnice, která prodlouží lhůtu pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok 2009. Lhůta stanovená původně do 30. září 2010 se po nabytí účinnosti nové směrnice prodlouží do 31. března 2011.

 

Rodné číslo v pracovní smlouvě

06.09.2010 11:51:47

Pracovní smlouva jako dohoda mezi smluvními stranami musí kromě svého obsahu dostatečným způsobem vymezit a identifikovat smluvní strany, které pracovní smlouvu uzavírají. Jako identifikace zaměstnance postačuje jeho jméno, příjmení, bydliště, případně rok narození. Údaj o rodném číslu v pracovní smlouvě je údajem, jehož použití podléhá souhlasu zaměstnance, a pokud zaměstnavatel chce identifikovat zaměstnance v pracovní smlouvě i jeho rodným číslem, musí si k tomu vyžádat jeho souhlas. Pro plnění povinností, které zaměstnavatel za svého zaměstnance má a k nimž jeho rodné číslo potřebuje, však plně postačí mít rodné číslo uvedeno v osobním spisu zaměstnance.

 

MPSV plánuje - kdo dá výpověď, přijde o podporu v nezaměstnanosti

06.09.2010 11:49:58

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zrušit vyplácení podpory v nezaměstnanosti lidem, kteří sami dali výpověď. Pokud novelu zákoníku práce schválí vláda a parlament, mohla by změna začít platit už od začátku ledna příštího roku.  Žádnou podporu by nedostali ani ti, jichž se firma zbavila pro porušení pracovní kázně. Nová opatření v oblasti nezaměstnanosti vycházejí z programového prohlášení vlády.
 

 

Mlčeti zlato

06.09.2010 11:48:58

Se zaměstnanci, kteří přicházejí nebo mohou přijít při plnění pracovních úkolů do kontaktu s osobními nebo citlivými údaji, není nutné sjednávat dohodu o mlčenlivosti, protože povinnost zachovávat mlčenlivost je jim uložena přímo § 15 zákona o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti existuje nejenom v době trvání zaměstnání, ale i po jeho skončení nebo po skončení příslušných prací.

 

Platba DPH až po zaplacení faktury?

06.09.2010 11:48:16

Členské státy Evropské unie mohou od počátku roku 2013 umožnit malým a středním podnikům v pozici dodavatele platit daň z přidané hodnoty až po přijetí platby za dodané zboží či poskytnutí služby. Využívání režimu hotovostního účetnictví by ale na druhou stranu posunulo nárok odběratele na odpočet DPH až k okamžiku, kdy za odběr produktu skutečně zaplatí.

 

Licenční poplatky v EU od 1.1.2011

06.09.2010 11:47:43

31. prosince skončí výjimka, kterou si Česká republika vyjednala v Evropské unii pro uplatňování směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. Znamená to, že platby mezi právnickými osobami v Evropské unii z titulu licenčních poplatků a úroků nebudou od 1.1.2011 podléhat srážkové dani.
 

 

Novela zákona o DPH

06.09.2010 11:46:46

Od ledna by mohla začít platit novela zákona o DPH, která přináší možnost opravy daně u pohledávek v insolvenci, ale i ručení odběratele za dodavatelem záměrně neodvedenou DPH. U některého zboží nebo služeb nově odvádí daň odběratel.

 

Identifikační číslo provozovny

06.09.2010 11:45:50

Od 1. července 2010 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona. Ta především zavádí novinku, kterou je identifikační číslo provozovny. To dostane jak každá nově ohlášená provozovna, tak zpětně i provozovny ohlášené před 1. červencem. Změnu zavádí zákon číslo 227/2009 Sb.

 

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

06.09.2010 10:50:52

Od 1.ledna 2010 zpřísnil nový Trestní zákoník celou řadu odpovědností statutárních zástupců a manažerů při řízení firem.

 

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

08.06.2010 16:14:09

V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v květnu 2010 Česká daňová správa sděluje:


1.V důsledku této skutečnosti budou správci daně postupovat obdobně jako při řešení důsledků povodní v roce 2002 a 2009, tedy vstřícně a ve vzájemné součinnosti s povodněmi či záplavami postiženými fyzickými a právnickými osobami. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu.


2.S ohledem na blížící se lhůtu k podání daňových přiznání fyzických a právnických osob za rok 2009 (30. 6. 2010) mohou povodněmi či záplavami postižené osoby požádat svého správce daně o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání.


3.V případě pozdního podání daňového přiznání správce daně přihlédne k vzniklým a oznámeným okolnostem a upustí od zvýšení daně za pozdní podání přiznání.


4.V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň, je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě od nich zcela upustit.
5.Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.


6.Poskytnuté dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým osobám prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek.


7.Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací. (Jde o úplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatnému nabytí majetku z veřejných sbírek.)


8.Případné sankce plynoucí z neplnění placení daní budou povodněmi či záplavami postiženým osobám prominuty dle pokynu D-330.


9.Ministerstvo financí může na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby zcela nebo částečně prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti.


10.Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období.

 

Změna postupu při výpočtu úroku z prodlení

06.05.2010 15:58:32

Dle právní úpravy účinné od 1. července 2010 bude výše úroku z prodlení odpovídat ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 7 procentních bodů. Jestliže k prodlení dojde před 1.7.2010, použije se stávající právní úprava (nařízení vlády č. 142/1993 Sb, ze dne 8. června 1994).

 

Novela zákona o elektronickém podpisu přijata poslaneckou sněmovnou

06.05.2010 15:57:36

Poslanecká sněmovna projednala novelu zákona o elektronickém podpisu, na jejímž základě by se za kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb měl považovat i certifikát vydaný poskytovatelem akreditovaným v kterémkoliv z členských států EU. Návrh zákona byl již postoupen senátu.

 

Daň z nemovitosti v roce 2010

06.05.2010 15:56:08

Novelou zákona o dani z nemovitosti platnou od roku 2010 došlo ke zvýšení sazby daně z nemovitostí na dvojnásobek.
Finanční úřady sdělí novou daňovou povinnost poštou pravděpodobně v průběhu měsíců dubna a května 2010, tedy krátce před datem splatnosti první splátky daně z nemovitosti za rok 2010.
 

 

Datové schránky v číslech

06.05.2010 16:03:33
 • uživatelé odeslali k 22. dubnu 2010 přes 10 milionů datových zpráv
 • stačilo jim k tomu necelých šest měsíců od ostrého startu projektu
 • uživatelé díky datovým schránkám zatím ušetřili 200 milionů korun
 • Ministerstvo vnitra eviduje 380 246 aktivovaných datových schránek
 • denně projde přes datové schránky cca 110 tisíc datových zpráv
 • průměrná úspěšnost doručení přihlášením je 96 %, tzn., že pouze 4 % zpráv si uživatelé nevyzvednou do deseti dní od doručení.
   
 

Archivace dokladů - pokračování

06.05.2010 15:59:53
 • u obchodní společnosti (a obdobně i družstva) seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady a přehled, kdy tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 let (3 roky po zaplacení dlužného pojistného)
 • podnikatelé – plátci daně z přidané hodnoty (DPH) – nesmí zapomenout založit do svého archivu také daňové doklady. Podle § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se pak takové doklady skladují 10 let od konce zdaňovacího období.

Doporučujeme elektronickou archivaci, ušetříte místo v archivu. Více na www.euregnia.cz/digitalizace.html

 

Zveřejnění účetní závěrky

06.05.2010 16:02:33

Účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku, přípdně i výroční zprávu uložením do sbírky listin u příslušného obchodního soudu. Za nezveřejnění účetní závěrky, popř.výroční zprávy, může být uložena pokuta až do výše 3%hodnoty aktiv společnosti.

 

Kdy jsou zprávy v datové schránce považovány za doručené

Zprávy jsou považovány za doručené v okamžiku přihlášení do datové schránky. Obecně pak platí, že všechny zprávy jsou považovány za doručené (až na vyjímky) po uplynutí desetidenní lhůty od jejich dodání do datové schránky, neboli ze zákona platí tzv.doručení fikcí.

 

Archivace dokladů - pokračování

06.04.2010 10:19:03

- podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:
- stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
- mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
 

 

Přerušení živnosti se nebude muset hlásit

06.04.2010 10:18:20

Poslaneckou sněmovnou prošel zákon, který by měl podnikatelům snížit administrativní zátěž. Jedna z novinek se zřejmě také dotkne živnostenského zákona. Pokud zákon podpoří i senát a prezident, živnostníci by nemuseli ŽÚ hlásit, že přerušují svoji živnost.
Nově se rovněž taxativně stanovují povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona, které podnikatel nemusí v době, kdy má přerušeno provozování živnosti, plnit. Jedná se například o to, že nemusí označovat místo podnikání či že nemusí označovat provozovnu provozní dobou. To, že podnikatel přeruší činnost a nebude to muset oznámit živnostenskému úřadu, ovšem neznamená, že mu mizí ohlašovací povinnosti vůči dalším státním orgánům. U finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a ČSSZ zůstává vše při starém.

 

Pracovní cesta

06.04.2010 10:15:10

Zaměstnanci vyslanému na tuzemskou pracovní cestu přísluší při respektování příslušných zásad a pravidel náhrada
- jízdních výdajů
- jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
- výdajů za ubytování
- zvýšených stravovacích výdajů (stravné)
- nutných vedlejších výdajů
Při zahraniční pracovní cestě zaměstnanci podle § 166 odst. 1 zákoníku práce přísluší, kromě uvedených náhrad, ještě zahraniční stravné. Mimo to může zaměstnavatel (ale nemusí) zaměstnanci poskytnout kapesné.

 

Výše průměrné mzdy roku 2009

06.04.2010 10:14:24

Průměrná mzda loni v Česku vzrostla o 907 korun na 23.598 Kč. Proti předchozímu roku tak byla vyšší o čtyři procenta. Po odečtení inflace se mzda v loňském roce zvýšila o tři procenta. V podnikatelském sektoru průměrné výdělky za celý rok stouply o 3,8 procenta, v nepodnikatelském o 4,7 procenta.

 

Splatnost záloh na pojistné

06.04.2010 10:13:17

Splatnost záloh na pojistné na důchodové i zdravotní pojištění zůstává pro pojistné hrazené za OSVČ stejná jako v předchozím roce – pojistné na důchodové pojištění od 1. do 20. dne měsíce následujícího, pojistné na zdravotní pojištěné od 1. daného měsíce do 8. dne měsíce následujícího. V návaznosti na novou úpravu platebního styku se i zde uplatňuje princip, že pojistné je uhrazeno až připsáním na účet správy sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovny.

 

Termín podání daňového přiznání

04.03.2010 10:13:59

Zákon o správě daní a poplatků určuje povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období. Letos tento den připadá na středu 31.března. Termín lze posunout do 30.června, pokud si před 31.březnem zajistíme spolupráci s daňovým poradcem.
 

 

Kdo podává daňové přiznání?

04.03.2010 10:19:44

Daňové přiznání za rok 2009 podává každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000Kč, dále zaměstnanec, který pobírá příjmy z ciziny nebo příjmy od několika českých zaměstnavatelů souběžně nebo jeho jiný příjem z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje je vyšší než 6 000Kč ročně. Podnikatel podává daňové přiznání i v případě, že jeho příjmy nepřesáhly patnáct tisíc korun, ale byla vykázána daňová ztráta.

 

Placení daní v roce 2010

04.03.2010 10:20:23

Daně lze platit hotovostně v pokladně příslušného úřadu, daňovou složenkou či poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně, a to bankovním příkazem, případně formou internetového bankovnictví. Pro placení daní v hotovosti prostřednictvím České pošty lze využít daňovou složenku. Nespornou výhodou je osvobození od poštovních poplatků. Daňovou složenku si lze vyzvednout na finančním či celním úřadě, případně na poště. Placení daňovou složenkou se ale týká jen některých druhů daní.
 

 

Archivace dokladů

04.03.2010 10:21:04

podle § 31 zákona o účetnictví:

 • účetní závěrky, výroční zprávy – 10 let
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy – 5 let
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví – 5 let
   
 

Vývoj dne daňové svobody

04.03.2010 10:22:09

Ekonomická krize se projevila i na dni daňové svobody. Za použití nejnovějších odhadů vývoje HDP vypočetl Liberální institut letošní den daňové svobody na sobotu 13. června. Češi tak budou muset na stát pracovat o pět dní déle než v minulém roce.

 

Datové schránky

04.03.2010 10:23:02

První doručené datové zprávy z listopadu mizí ve virtuálním koši! Ty firmy, které si nepořídily zálohovací systém, nebo nevyužívají zálohování EUREGNIA o své zprávy začínají přicházet a pouhé jejich vytištění jako záloha nestačí. Každá doručená zpráva je po uplynutí 90denní lhůty od doručení smazána. Bez ohledu na to, zda si ji uživatel vyzvedl nebo nevyzvedl.

 

Nejvyšší správní soud: Povinnost platit pojistné kvůli chybě v zákoně nezanikla

04.03.2010 10:23:39

Kvůli chybě v zákoně nemohla zaniknout povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení. Takové rozhodnutí si ve čtvrtek 25/2/2010 vyslechli zástupci společnosti Ježek software, která kvůli chybné legislativě pojištění neplatila. Stát tak zřejmě nebude vracet firmám miliardy za první polovinu roku 2007.
 

 

Pozor na rušení smluv o životním pojištění/penzijním připojištění

04.03.2010 10:24:37

Pozor na rušení smluv o životním pojištění/penzijním připojištění. Pokud dojde ke zrušení smlouvy o životním pojištění, příp. penzijním připojištění, je nutné odpočitatelné položky dodanit! A to všechny částky, které byly v minulých letech uplatněny jako odpočitatelná položka. Pouze v případě, že dojde k převedení celé částky odbytného na novou pojistnou smlouvu, dodanění se neprovádí.
 

 

Nezapomínejte na školení řídičů !

11.02.2010 13:53:31


Povinnosti zaměstnavatele se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Na základě těchto zákonů je zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajistění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Zaměstnavatel užívající vozidla k podnikání je povinnen zajistit, aby se osoby, které vykonávají práci řidiče v souvislosti s výkonem zaměstnání, zúčastnili školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovali přezkoušení z pravidel silničního provozu.


Školení je jednodenní a je třeba jej absolvovat každý rok. Školení provádí akreditovaná autoškola a sestává se:

 • vstupní a výstupní test
 • pravidla silničního provozu se zaměřením na změny a úpravy za poslední rok
 • teorie řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy
 • právní předpisy vztahující se k silniční dopravě
 • základy první pomoci
 

Sociální pojištění v roce 2007

11.02.2010 13:57:27

Do doby, než bude ve věci plateb sociálního pojištění v roce 2007 známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutno aby subjekty, které zažádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly zároveň, resp. do konce následujícího měsíce, též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu za období, kterého se žádost týká. Ze strany územních finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání. K případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou v případě potřeby jednotlivé daňové subjekty finančními úřady včas vyzvány.

 

Zálohy na daně z příjmů

11.02.2010 14:32:35

Zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

 

Změna v zaměstnávání důchodců

11.02.2010 14:40:55

Novela zákona o důchodovém pojištění přináší změnu v zaměstnávání starobních důchodců. S důchodci se od roku 2010 uzavírají pracovní poměry na dobu neurčitou. Naopak, jestliže se uzavírá pracovní poměr na dobu určitou, nesmí jeho délka činit více než dva roky, stejně jako u ostatních zaměstnanců. Přihlíží se tedy k tzv. řetězení pracovních poměrů.

 

Daňové zvýhodnění na dítě je vyšší

11.02.2010 14:42:02

Od roku 2010 se mění částka daňové zvýhodnění na dítě. Je zvýšena z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. 967 Kč měsíčně .

 

Daňový řád

11.02.2010 14:42:59

K datu 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád. Tento zákon má nahradit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který je ještě rovněž významně novelizován. Ještě podstatnější nežli jsou legislativní změny zákona o správě daní a poplatků jsou ovšem změny jeho výkladu, které jsou důsledkem judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Zákon o správě daní a poplatků má totiž řadu obtížně vyložitelných ustanovení a některé jeho instituty se dnes, díky judikatuře Ústavního a Nejvyššího správního soudu, při nezměněné dikci zákona, vykládají úplně jinak, nežli ještě před několika lety. Tyto neustálé změny, které vyvolaly nutnost přijetí Daňového řádu, tedy nové právní úpravy daňového řízení, s sebou přinášejí množství sporů, které nezřídka končí u soudu.

 

Roční zúčtování

11.02.2010 14:47:04

Opět nastává čas ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců. O provedení zúčtování musí zaměstnanci požádat do 15.2.2010. Roční zúčtování záloh je dobrovolné. Na tuto „službu“ má zaměstnanec nárok. Nevyúčtováním zálohové daně se totiž připraví o případné daňové vratky, které při uplatnění nezdanitelných částí základu daně mohou být více než příjemné. Žádá se u posledního zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. Znamená to, že nezáleží na datu ukončení pracovního poměru.
 

 

Změny v dávkách nemocenského pojištění - ošetřovné

18.01.2010 08:28:06

Nárok na dávku ošetřovného od roku 2010 začíná až čtvrtým kalendářním dnem trvání potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti a poté činí nejdéle 6 nebo 13 kalendářních dnů (nárok osamělého rodiče, který má v trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Za první tři kalendářní dny potřeby ošetřování nemají pojištěnci nárok na žádnou dávku.

 

 

Nová pravidla pro podávání souhrnného hlášení

18.01.2010 08:27:29

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází od 1.ledna
2010 ke změnám v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení. Hlavní změnou jsou nové lhůty pro podávání souhrnného hlášení a forma podání – pouze elektronicky.

 

Vrácení DPH z jného členského státu EU

18.01.2010 08:26:51

Žádost o vrácení DPH z jiného členského státu EU lze podat od 1.ledna 2010 pouze elektronicky, v ČR je to prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy

 

Sociální zabezpečení 1.pololetí roku 2007

18.01.2010 08:25:54

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu, že sociální zabezpečení v 1.pololetí roku 2007 i přes zprávy v médiích hrazeno být mělo a byla k tomu opora v právu, přestože Nejvyšší správní soud dosud nevydal pravomocné rozhodnutí.

 

 

Volný pohyb služeb v EU

18.01.2010 08:21:56

28. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon o volném pohybu služeb, který umožní podnikatelům například poskytovat dočasně služby v jiných zemích Evropské unie pouze na základě povolení mateřské země. Tuzemští podnikatelé tak nebudou v unijních státech další povolení potřebovat.

 

 

Změna výše sazeb DPH

18.01.2010 08:20:34

Změnou § 47 odst.1 zákona o DPH, došlo od 1.ledna 2010 ke zvýšení základní sazby daně z 19% na 20% a snížená sazba daně se zvyšuje z 9% na 10%. Uvedené změny sazeb se týkají zboží, služeb i nemovitostí.

 

 

 

Datové schránky od 1.1.2010

11.01.2010 09:17:08

Od 1.ledna.2010 je možné odesílat do datové schránky právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob navzájem faktury a obdobné výzvy k zaplacení.

 

Cestovní náhrady v roce 2010

11.01.2010 09:19:26

Vyhláškou MPSV číslo 462/2009 Sb. se od 1.ledna 2010 určuje nová sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem. Pro rok 2009 platila vyhláška MPSV číslo 451/2008 Sb.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS