Tip dne:

Zákonem z roku 1755 císařovna Marie Terezie zbavila včelařství od placení desátku (daně)

 

Kurz ČNB (19.03.2019)
 
USD         22,537        
EUR         25,600        
GBP         29,926        
 

Novela zákona o DPH od 1.4.2011

14.06.2011 12:50:31

Ve Sbírce zákonů, částka 17, byl zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011.

Základní přehled o důležitých změnách zákona o DPH od 1. 4. 2011 :

1. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
Jedná se o transpozici článku 199 Směrnice o DPH, která umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno – tj. odběratel.

- po účinnosti novely bude tento režim využíván jako dosud při dodání zlata a nově i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012.

2. Změny v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně
- stanoví se jednoznačná zásada, že nárok na odpočet daně vzniká pouze u daně, která byla stanovena v souladu se zákonem o DPH
- možnost uplatnit nárok na odpočet daně u většiny tuzemských plnění se posouvá na zdaňovací období, ve kterém plátce má příslušný daňový doklad
- mění se rozsah nároku na odpočet daně u plnění pro poskytnutí dárků malé hodnoty nebo obchodních vzorků
- oprava odpočtu daně se provádí jen v případech opravy základu daně a výše daně podle § 42, zpřísňují se podmínky pro stanovení období, ke kterému je plátce povinen opravu provést

3. Opravy základu a výše daně a výše daně v jiných případech
Další úpravou, která vstupuje v platnost od 1. 4. 2011 jsou změny při opravě základu daně a výše daně (§ 42 a 45) a při opravě výše daně v jiných případech (§ 43 a 45)
- vystavení opravného daňového dokladu

4. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

- nové ustanovení umožňující plátcům za zákonem stanovených podmínek opravit daň u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

5. Osvobození od daně při dovozu zboží
- zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží do členské země, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil

6. Souhrnná hlášení
V souvislosti se změnami v novele zákona o DPH účinné od 1.4.2011 je také aktualizována informace týkající se podání souhrnného hlášení.
Souhrnné hlášení bude i nadále možno podávat pouze v elektronické podobě, informace upřesňuje a doplňuje možnosti zasílání souhrnného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu.
- formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (aplikace EPO)
- formou datové zprávy, která je odeslána prostřednictvím datové schránky
- formou datové zprávy bez elektronického podpisu (aplikace EPO). V tomto případě má plátce povinnost zároveň doručit E-tiskopis v písemné podobě s vlastnoručním podpisem osoby, která podání činí na místně příslušný FÚ, a to ve lhůtě pro podání SH jako takového, tj. max. 25. den daného měsíce, resp. čtvrtletí

7. Skupinová registrace
- změna vzhledem k některým změnám, ke kterým došlo v roce 2010 a 2011 v ustanoveních týkajících se skupinové registrace

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS