Tip dne:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům se zdaňují jen u jednoho z nich

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

08.06.2010 16:14:09

V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v květnu 2010 Česká daňová správa sděluje:


1.V důsledku této skutečnosti budou správci daně postupovat obdobně jako při řešení důsledků povodní v roce 2002 a 2009, tedy vstřícně a ve vzájemné součinnosti s povodněmi či záplavami postiženými fyzickými a právnickými osobami. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu.


2.S ohledem na blížící se lhůtu k podání daňových přiznání fyzických a právnických osob za rok 2009 (30. 6. 2010) mohou povodněmi či záplavami postižené osoby požádat svého správce daně o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání.


3.V případě pozdního podání daňového přiznání správce daně přihlédne k vzniklým a oznámeným okolnostem a upustí od zvýšení daně za pozdní podání přiznání.


4.V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň, je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě od nich zcela upustit.
5.Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.


6.Poskytnuté dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým osobám prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek.


7.Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací. (Jde o úplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatnému nabytí majetku z veřejných sbírek.)


8.Případné sankce plynoucí z neplnění placení daní budou povodněmi či záplavami postiženým osobám prominuty dle pokynu D-330.


9.Ministerstvo financí může na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby zcela nebo částečně prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti.


10.Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS