Tip dne:

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (např.studia) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění

 

Kurz ČNB (04.03.2021)
 
USD         21,774        
EUR         26,205        
GBP         30,374        
 

Pokyn valné hromady členu statutárního orgánu

12.11.2014 09:46:20

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nově opravňuje každého jednatele s.r.o. a člena představenstva a.s. požádat valnou hromadu i bez souhlasu ostatních členů statutárního orgánu o pokyn týkající se určité otázky či rozhodnutí, před nimiž statutární orgán stojí a které se nyní mohou týkat
i obchodního vedení společnosti. Udělí-li valná hromada pokyn a ten se ukáže jako chybný, budou
ti společníci či akcionáři, kteří pro něj hlasovali, odpovídat za vzniklou škodu společně a nerozdílně s těmi členy statutárního orgánu, kteří při provádění pokynu nejednali s péčí řádného hospodáře. Žádost o udělení pokynu musí mít formu hlasovatelného usnesení valné hromady, návrh usnesení (i variantní) musí být uveden již v pozvánce na valnou hromadu. Zákon však přitom nestanoví valné hromadě povinnost nějaký pokyn udělit.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS