Tip dne:

Hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny nebo do výše zvýšené vstupní ceny

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Právo společníků s.r.o., kteří nejsou jednateli, na informace týkající se společnosti

15.05.2013 09:14:12

Nejvyšší soud poskytl obecný výklad ustanovení § 122 odst. 2 obchodního zákoníku a uzavřel, že právo společníka na poskytování informací a zpřístupnění dokladů společnosti není zcela neomezené, ale zahrnuje pouze ty doklady a informace, které jsou potřebné k tomu, aby společník získal rozumný přehled o záležitostech společnosti. Společník má tak nárok zejména na informace o rozsahu a základní struktuře majetku společnosti, jakož i o významnějších smlouvách týkajících se nakládání s tímto majetkem. Právo na zpřístupnění dokladů však společník nesmí vykonávat šikanujícím způsobem, který by společnost omezoval v činnosti nebo jí způsoboval nepřiměřené náklady. Požadavek společníka musí být konkrétně vymezen, např. že se domáhá nahlédnutí do všech smluv, které společnost uzavřela v určitém období s určitou hodnotou plnění apod.
V rámci nahlížení do dokladů společnosti je společník také oprávněn pořizovat si kopie zpřístupněných dokladů, avšak na své náklady.
Nejvyšší soud dále dovodil, že na rozdíl od akcionářů a.s. mají společníci s.r.o. právo i na informace tvořící obchodní tajemství společnosti, společník je však v případě jejich poskytnutí vázán povinností mlčenlivosti.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS