Tip dne:

Od daně jsou osvobozeny odměny vyplacené dárcům biologických materiálů z lidského organismu

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Daň z nemovitosti – zpevněné plochy

Novelou zákona o dani z nemovitostí došlo k přeřazení některých ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní do speciální kategorie tzv. zpevněných ploch pozemku. Těmi se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Stavbou se pro tyto účely rozumí stavby ve smyslu stavebních předpisů, které vznikly stavební činností a vyžadovaly při svém sestavení jejich určité spojení (např. spárování panelů, asfaltování, betonování apod.).
Z toho důvodu jsou poplatníci povinni podat k 31. lednu přiznání k dani z nemovitostí.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS